Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 19. november 1990 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster.

I medfør af § 8, § 17, § 22 og § 28, stk. 2, i landstingslov nr. 17 af 22. november 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter samtlige fartøjer, der har opnået licens til fiskeri af torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk eller havkat på Grønlands fiskeriterritorium.

§ 2. Ved en omregningsfaktor forstås i denne bekendtgørelse den koefficient, som vægten af det færdige produkt skal multipliceres med for at beregne vægten af den tagne fangst i hel fisk.

§ 3. De i § l, stk. 1 nævnte fartøjer skal ved indrapportering af fangster til Grønlands Fiskerilicenskontrol anvende de i bilag l anførte omregningsfaktorer.

§ 4. Produceres der produkttyper, der ikke er nævnt i bilag l, skal der rettes henvendelse til Grønlands fiskerilicenskontrol, som fastsætter omregningsfaktor for dette produkt.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3 eller § 4 kan medføre bøde eller inddragelse af licens. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1991.
Grønlands Hjemmestyre den 19. november 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen


Bilag 1