Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 49 af 18. december 1990 om fangst af store hvaler.

I medfør af § 4 og § 9 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

Kapitel 1

§ 1. Ved "store hvaler" forstås i denne bekendtgørelse sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere.
Stk. 2. Det er forbudt på Grønlands fiskeriterritorium at beskyde eller fange store hvaler.
Stk. 3. Undtaget fra reglen i stk. 2 er dog sildepiskere og finhvaler.

 

Kapitel 2

§ 2. Finhvaler, som er længere end 15,2 meter må dog fanges af personer, som har licens hertil. Når finhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.
Stk. 2. Kun personer med licens må fange finhvaler.

§ 3. Til at fange finhvaler må kun anvendes harpunkanoner med kaliber på 50 mm eller derover. Ved hver finhvalfangst skal der være klargjort en reserveharpun. Hver båd udstyres med liner på mindst 20 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre at fangsten synker.
Stk. 2. Fra den 1. april 1991 har alle fartøjer påmonteret harpunkanon pligt til at bruge den af hjemmestyret godkendte eksplosive harpun.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan udstede licens op til to fartøjer med harpunkanon pr. finhval.

§ 4. Landsstyret meddeler hvert år, hvor mange finhvaler der højst må fanges i hver kommune i Vestgrønland i kalenderåret.

 

Kapitel 3

§ 5. Sildepiskere (vågehvaler) må kun fanges på Grønlands fiskeriterritorium i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive. Når sildepiskere ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges. Sildepiskere, der optræder i sassat, må dog fanges hele året.
Stk. 2. Kun personer med licens må fange sildepiskere.
Stk. 3. Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med kaliber på 50 mm eller derover. Efter harpuneringen må dog anvendes rifler med kaliber på 7,62 mm eller derover, som ikke er automatiske.
Stk. 4. Fra den 1. april 1991 har alle fartøjer påmonteret harpunkanon pligt til at bruge den af hjemmestyret godkendte eksplosive harpun.

§ 6. Landsstyret kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at harpunkanon anvendes. Tilladelsen kan gives såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkelig frisk kød fra lokale kuttere med harpunkanon.
Stk. 2. Ansøgningen om tilladelse indgives skriftligt og skal oplyse om nummeret på den tildelte licens, jf. § 9, Stk. 3. Endvidere vedlægges eller påtegnes en anbefaling fra kommunalbestyrelsen og den lokale fisker- og fangerforening.
Stk. 3. Landsstyrets tilladelse betinges af, at
1) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 både ved hver fangst,
2) fangsten foregår med de i § 5 nævnte rifler,
3) hver båd udstyres med håndharpuner, liner på mindst 12 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker,
4) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten, medejere af licensen er varskoet om fangstens påbegyndelse, og
5) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren.

§ 7. Landsstyret meddeler hvert år, hvor mange sildepiskere der højst må fanges i kalenderåret henholdsvis ved Vestgrønland og ved Østgrønland.
Stk. 2. Ligeledes meddeler landsstyret hvert år, hvor mange sildepiskere, der højst må fanges i hver enkelt kommune i Vestgrønland i kalenderåret.
Stk. 3. Tasiilaq og Ittoqqortoormiit kommuner aftaler fordelingen af det tilladte antal for Østgrønland.

 

Kapitel 4

§ 8. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for en af landsstyret fastsat kvote nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til at fange én finhval eller én sildepisker for hvert licensnummer.
Stk. 2. Licenser udstedes efter ansøgning og kun efter forudgående samråd med den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Erhvervsdirektoratet sender til kommunen.

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan udstede licenser til personer, der
1) har bopæl i Grønland og har haft fast tilknytning til det grønlandske samfund, og
2) har fangstbevis, udstedt af kommunalbestyrelsen, som giver adgang til at drive fangst og jagt som hovederhverv, og
3) har et fartøj med harpunkanon.
Stk. 2. Ved fællesfangst udstedes licens til den, som er udpeget til ansvarshavende for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på bagsiden af licensen.
Stk. 3. Licenser gælder kun for ét kalenderår.

§ 10. Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser, kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licensindehavernes navne, licensnumre og GR-nurnre til Erhvervsdirektoratet.
Stk. 2. Såfremt landsstyret konstaterer, at der i en kommune er fanget finhvaler eller sildepiskere uden licens hertil, eller fanget flere finhvaler eller sildepiskere end tilladt i et kalenderår, kan landsstyret nedsætte kommunens kvote tilsvarende samme år eller i det følgende år. Nedsættelsen kan ske på såvel sildepisker som på finhvalkvoten, uanset hvilken art, der er overskredet.

§ 11. Fangede finhvaler eller sildepiskere må ikke sælges førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.
Stk. 2. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages sti aks efter, at kontoret har åbnet.
Stk. 3. Licensindehaveren kan ved påtegning på en kopi af licensen give tilladelse til salg af fangsten eller dele af den. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en udstedt licens eller alle udstedte licenser bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til landsstyret.
Stk. 2. Når meddelelse er givet, skal licensindehaveren eller licensindehaverne aflevere licensen eller licenserne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser bortfalde i.h.t. stk. l, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til landsstyret om nedlagte og anskudte hvaler efter reglerne i hjemmestyrebekendtgørdsen om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Stk. 4. Landsstyret kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA i radio eller øvrig presse meddele, at udstedte licenser er bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres jf. stk. 2.

§ 13. Erhvervsdirektoratet kan i samarbejde med KNAPK og KANUKOKA foretage en genfordeling af den eventuelt resterende kvote på finhvaler og sildepiskere. Der skal tages skridt til en sådan genfordeling inden den 31. oktober.
Stk. 2. Meddelelse om genfordelingen offentliggøres såvidt muligt gennem radio og den øvrige presse.

§ 14. Enhver fanger, som har fanget en hval, har pligt til at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak eller kød fra fangsten til kommunen med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten. Vævsprøven lægges i den af Grønlands Fiskeriundersøgelsers afleverede plastbeholder med konserveringsvæske.
Stk. 2. Kommunen videresender den indleverede vævsprøve og oplysninger til Grønlands Fiskeriundersøgelser straks efter modtagelsen.
Stk. 3. Ligeledes afleverer fangeren en enkelt barde til kommunen. Kommunen videresender denne til Erhvervsdirektoratet til undersøgelse.

§ 15. Bøde kan idømmes den, der
1) overtræder §§ l, 2, 3, 5, 11, 12, stk. 2, og 14,
2) ikke opfylder de i § 6 nævnte betingelser.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves
1) bekendtgørelse nr. 14 af 22. marts 1990 om begrænsning af hvalfangst samt senere ændring nr. 24 af 29. maj 1990, og
2) bekendtgørelse nr. 15 af 22. marts 1990 om fangst af sildepiskere.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen