Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 50 af 18. december 1990 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

I medfør af §§ 6, 7 og § 9, i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Den der fanger eller anskyder sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere, skal straks rapportere fangsten eller anskydningen til kommunalbestyrelsen i sin hjemkommune. Ved fællesfangst afgives rapporten af den lokale fisker- og fangerforening.
Stk. 2. Rapporten afgives på et autoriseret skema til det nærmeste kommunekontor eller filialkontor, som straks videresender rapporten til hjemkommunen.

 

Fangst

§ 2. Efter fangst af de hvaler, der er nævnt i § l, skal der på rapporteringsskemaet oplyses,
1) om hvalen:
a) Art.
b) Længde, som måles i en ret linie parallelt med hvalen. Der måles fra hakket i halefinnen til spidsen af overkæben.
c) Køn.
d) For hunhvaler, skal oplyses, om den har mælk i mælkekirtlerne, om den har foster og i bekræftende fald dettes længde og køn.
e) Maveindhold.
2) om fangsten:
a) Fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses kutternes navne og GR-numre eller antallet af joller.
b) Fangerens navn, ved fællesfangst oplyses øvrige deltageres navne på bagsiden af skemaet.
c) Nummeret på den af kommunen udstedte licens.
d) Position for fangsten, enten ved bredde og længde eller feltkode, jf. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse.
e) Dato for fangsten.
f) Stedet hvor flænsningen er sket.
g) Anvendt våben under hvalfangsten, med angivelse af hvilket eller hvilke våben der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon angives, om harpunen var forsynet med en eksploderende harpun,
h) Udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen.
3) om anvendelse af dyret:
a) hvor stor en del af hvalen, der er anvendt til eget forbrug, solgt lokalt eller indhandlet ved kilogram angivelse.

 

Anskydning

§ 3. Hvis hvaler, der er nævnt i § l anskydes, men ikke ilandbringes, skal der oplyses
1) hvalens art,
2) fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses navne og GR-numre eller antallet af joller,
3) fangerens navn, ved fællesfangst oplyses fangernes navne,
4) det af kommunen tildelte licensnummer,
5) position for anskydningen, der oplyses enten længde og bredde eller ved feltkode, jf. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse,
6) dato for anskydningen,
7) anvendt våben ved anskydningen, med angivelse af hvilket eller hvilke våben der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon angives, om harpunen var forsynet med en eksploderende harpun,
8) udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen.

§ 4. På grundlag af rapporteringsskemaerne udfylder kommunen et indberetningsskema jf. bekendtgørelsen om fangst af store hvaler.
Stk. 2. Listen indsendes til Erhvervsdirektoratet, den første i hver måned med oplysninger om fangst eller anskydning af hvaler i den foregående måned. Listen vedlægges kopi af samtlige rapporteringsskemaer, som er modtaget den foregående måned.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at udfylde rapporteringsskema, når der er blevet konstateret ulovligt fangst eller anskydning af hvaler. Rapporteringsskemaerne sendes straks pr. fax til Erhvervsdirektoratet.
Stk. 4. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser bortfalde, såfremt kommunalbestyrelsen fremsender manglende oplysninger eller ikke rettidigt indberetter til landsstyret.

§ 5. Bøde kan idømmes den der overtræder §§ l, 2, og 3.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 16 af 22. marts 1990 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)