Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 20. december 1990 om elevers forhold under erhvervsuddannelse.

I medfør af:
1) § l i landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning og
2) § 2 i landstingslov nr, 4 af 23. april 1988 om retsforholdet mellem elever under erhvervsmæssige uddannelser og praktikvirksomheder i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Indledning

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for alle elever under erhvervsuddannelse i Grønland, medmindre andet er fastsat.
Stk. 2. Ved en erhvervsuddannelse forstås en uddannelse, der fører frem til erhvervskompetence i Grønland.

 

Kapitel 2.
Optagelse

§ 2. Direktoratet fastlægger de generelle optagelseskrav til uddannelser eller dele heraf og proceduren ved optagelse.
Stk. 2. Brancheskoler afgør optagelse på de uddannelser eller dele af uddannelser, son de tilbyder. Optagelse til anden del af de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser sker efter indstilling fra de lokale erhvervsuddannnelsesudvalg.
Stk. 3. De lokale erhvervsuddannelsesudvalg afgør optagelse på første del af de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser.
Stk. 4. Til andre uddannelser end de i stk. 2 og 3 nævnte afgøres optagelse af direktoratet eller den, direktoratet bemyndiger hertil.
Stk. 5. Optagelse sker inden udgangen af april måned for rettidige ansøgere, medmindre andet er fastsat.

§ 3. Et afslag på et ønske om optagelse skal begrundes. Den uddannelsessøgende skal samtidigt henvises til uddannelses- og erhvervsvejledning i hjemkommunen.
Stk. 2. Afslag om optagelse efter § 2, stk. 2 og 3 begrundet i faglige forhold kan påklages til brancheudvalget inden 4 uger efter modtagelse af afslaget.
Stk. 3. Får en ansøger afslag på grund af mangel på praktikpladser, selvom ansøger opfylder betingelserne for optagelse på en STI-uddannelse, kan eleven henvises til at tage uddannelsen eller praktikdelen heraf i en anden kommune. Rækkefølgen af uddannelsesønsker hos den enkelte ansøger kan have betydning for den rækkefølge, ansøgere optages i.
Stk. 4. Afslag om optagelse efter § 2, stk. 2 og 3 begrundet i andet end faglige forhold kan påklages til direktoratet 4 uger efter modtagelse af afslaget.

 

Kapitel 3.
Mødepligt og bortvisning

§ 4. Eleverne har mødepligt til den fastlagte undervisning, medmindre andet er fastsat. Skolen følger nøje elevernes fremmøde og vejleder om konsekvenser af evt. fravær.
Stk. 2. Skolen kan bortvise en elev, der ikke overholder mødepligten. Bortvisning kan normalt først ske, når eleven har modtaget en mundtlig og 2 skriftlige advarsler.

§ 5. Eleverne skal overholde skolens ordensregler. Skolerne vejleder eleverne om konsekvenserne af overtrædelser.
Stk. 2. Skolen kan bortvise en elev, der ikke overholder ordensreglerne, og som er til alvorlig gene for undervisningen.
Stk. 3. Direktoratet kan fastsætte generelle ordensregler for erhvervsuddannelsens skoler.

§ 6. Skolen kan bortvise elever, der af skolen skønnes uegnede til at fortsætte uddannelsen på grund af manglende kvalifikationer.

§ 7. Direktoratet kan fastsætte regler om bortvisning på baggrund af fravær, overtrædelse af ordensregler eller mangel på kvalifikationer.

§ 8. Bortvisning i henhold til §§ 4 til 6 af elever på første del af en STI-uddannelse kan inden 2 uger påklages til det lokale erhvervsuddannelsesudvalg, både hvad angår faglige og diciplinære spørgsmål.
Stk. 2. Bortvisning i henhold til §§ 4 til 6 af andre elever kan inden 2 uger påklages til brancheudvalget, både hvad angår faglige og diciplinære spørgsmål.

 

Kapitel 4.
Praktik

§ 9. Det påhviler den enkelte elev selv at fremskaffe praktikplads.
Stk. 2. Brancheskolen og den lokale erhvervsskole er eleverne behjælpelige med at fremskaffe praktikplads.
Stk. 3. De lokale arbejdsmarkedskontorer medvirker ved fremskaffelse af praktikpladser, specielt i kommuner uden lokal erhvervsskole.

§ 10. Det lokale erhvervsuddannelsesudvalg godkender praktiksteder til elever på første del af en STI-uddannelse.
Stk. 2. Brancheudvalget godkender efter indstilling fra det lokale erhvervsuddannelsesudvalg praktiksteder til elever på anden del af en STI-uddannelse.
Stk. 3. Brancheudvalget godkender praktiksteder til elever på andre end STI-uddannelser.
Stk. 4. Direktoratet kan fastsætte regler for godkendelse af praktiksteder efter stk. l til 3.

§ 11. Den lokale erhvervsskole varetager på de lokale erhvervsuddannelsesudvalgs vegne kontakten til og tilsynet med praktikstederne for elever på første del af en STI-uddannelse.
Stk. 2. Brancheskolen varetager på brancheudvalgets vegne kontakten til og tilsynet med praktikstederne for elever på anden del af en STI-uddannelse og på andre uddannelser. En lokal erhvervsskole kan være brancheskolen behjælpelig med at udføre kontakten og tilsynet.

§ 12. Praktikstedet har det fulde ansvar for eleverne i praktikperioderne og er forpligtet til at forsikre eleverne i henhold til reglerne om arbejdsskadesforsikring.
Stk. 2. Eleverne har pligt til at følge praktikstedets ordensregler og øvrige retningslinier for arbejdets udførelse.

§ 13. Praktikvirksomheder er forpligtet til at beskæftige eleverne efter de for praktikuddannelsen gældende regler og øvrige retningslinier, herunder arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed.
Stk. 2. Eleven har pligt til at udføre de opgaver, der er pålagt i overensstemmelse med stk. 1.

§ 14. Eleven må ikke deltage i overenskomstmæssige strejker og arbejdskonflikter i praktiktiden.

§ 15. Eleven aflønnes under praktik i henhold til kollektive overenskomster herom, jf. § 2, stk. 3 i landstingslov om retsforholdet mellem elever og praktikvirksomheder. Er praktikstedet ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, skal eleven have mindst samme løn- og arbejdsvilkår som en elev hos en offentlig arbejdsgiver.
Stk. 2. Det første år på en STI-uddannelse modtager en elev praktikstøtte under både skoleophold og praktik, medmindre andet er fastsat af Landsstyret.
Stk. 3. Under skoleophold i forbindelse med en erhvervsuddannelse modtager elever uddannelsesvederlag, medmindre andet er fastsat. Vederlaget udbetales forud eller bagud på samme måde som praktiklønnen.

§ 16. Praktikstedet har pligt til at udtale sig om forløbet af praktikken efter retningslinier fastsat af direktoratet.

 

Kapitel 5.
Praktikaftalen

§ 17. Mellem elev og praktiksted indgås en aftale om praktikopholdet. Aftalen omfatter hele den nødvendige praktiktid ved en bestemt uddannelse, medmindre andet er fastsat i generelle regler eller i den enkelte aftale.
Stk. 2. Aftalen skal være skriftlig på en af direktoratet godkendt formular og indeholde oplysning om eleven, praktikstedet, uddannelsen, herunder dens varighed og fordeling af obligatoriske skoleophold og kurser, opsigelighed samt aflønning.

§ 18. Ændringer i en praktikaftale vedr. første del af en STI-uddannelse kan kun ske ned godkendelse af det lokale erhvervsuddannelsesudvalg. For anden del af en STI-uddannelse og andre uddannelser kan ændringer kun ske med godkendelse af brancheudvalget.

§ 19. En praktikaftale er uopsigelig i den aftalte periode. De første 3 måneder betragtes som gensidig prøvetid, hvor opsigelse kan ske med l uges varsel.
Stk. 2. Der kan aftales gensidig prøvetid på op til 3 måneder, hvis en praktikaftale kun dækker en senere del af et samlet praktikforløb.
Stk. 3. Der kan aftales en anden prøvetid for elever under revalidering. Brancheudvalget eller det lokale erhvervsuddannelsesudvalg skal godkende en sådan aftale.

§ 20. Det lokale erhvervsuddannelsesudvalg eller brancheudvalget kan forlænge praktiktiden efter indstilling fra skolen. Indstillingen herom skal være afgivet senest l måned før praktiktidens normale udløb.
Stk. 2. En elev har ret til midlertidig afbrydelse af praktik i forbindelse med graviditet. Praktiktiden forlænges da tilsvarende.
Stk. 3. Det lokale erhvervsuddannelsesudvalg eller brancheudvalget kan godkende midlertidige afbrydelser af andre årsager. Der indhentes udtalelse fra praktiksted og skolen, før afgørelse træffes.
Stk. 4. Praktiksted eller elev kan forlange praktiktiden forlænget, hvis eleven forsømmer mere end 120 dage på grund af sygdom. Ansøgning om godkendelse heraf skal være indgivet senest 2 måneder efter, at de 120 sygedage er nået.

§ 21. Ved opgørelse af praktiktid i forbindelse med en erhvervsuddannelse medregnes ferier afholdt efter gældende regler eller overenskomster; medmindre andet er fastsat.

§ 22. En praktikaftale kan ophæves, hvis eleven udebliver uden gyldig grund eller uden at give oplysning om udeblivelse.

§ 23. En praktikaftale kan ophæves, hvis praktikstedets mulighed for at gennemføre praktikken er bortfaldet på grund af:
1) virksomhedsindehaverens død eller
2) virksomhedens ophævelse, konkurs eller anden tilsvarende årsag af længere varighed end 2 måneder.
Stk. 2. Strejke eller lock-out kan ikke være en anden årsag efter stk. l, nr. 2.
Stk. 3. Brancheudvalget eller det lokale erhvervsuddannelsesudvalg kan ophæve en praktikaftale, når betingelserne efter stk. l er til stede. Det påhviler herefter den lokale erhvervsskole at medvirke ved fremskaffelse af en ny praktikplads i samarbejde med brancheskolen.

§ 24. Direktoratet kan fastsætte regler om registrering, procedurer og lignende for praktik.

 

Kapitel 6.
Uddannelsers afslutning

§ 25. Direktoratet kan fastsætte regler om tilrettelæggelse af kompetencegivende bedømmelser, prøver og lignende for hver uddannelse eller dele af en uddannelse, herunder om sygeeksamen og omprøver.
Stk. 2. Direktoratet kan efter indstilling fra brancheudvalget fastsætte regler om kravene til bedømmelser, prøver m.v. efter stk. 1.

§ 26. Til elever, der har gennemført en uddannelse eller en større del af en uddannelse med tilfredsstillende resultat, udsteder brancheskolen et uddannelsesbevis. Uddannelsesbeviset kan indeholde resultater af bedømmelser, prøver og lignende samt udtalelser fra praktiksteder. Uddannelsesbevis for første del af en STI-uddannelse udstedes af den lokale erhvervsskole.
Stk. 2. Elever, der ikke har gennemført en uddannelse, har ret til dokumentation for den gennemførte del af uddannelsen. Dokumentation udfærdiges af den relevante skole.
Stk. 3. Direktoratet kan fastsætte regler om udformning af uddannelsesbeviser eller dokumentation efter stk. 2. Er sådanne regler ikke fastsat, godkender direktoratet de enkelte bevisers udformning.

§ 27. Skolen opbevarer resultaterne af bedømmelser, prøver m.v. på betryggende vis, indtil der er givet tilladelse til kassation af materialet. Tilladelse skal gives af direktoratet eller anden dertil autoriseret myndighed.
Stk. 2. Skolen udleverer på begæring resultaterne til den enkelte eller dennes bemyndigede repræsentant.

§ 28. Inden for erhvervsuddannelsen benyttes 13-skalaen ved karakterbedømte prøver, medmindre andet er fastsat. De enkelte karakterer gives for:
13: den usædvanligt selvstændige og udmærkede præstation,
11: den udmærkede og selvstændige præstation,
10: den udmærkede, men noget rutineprægede præstation,
9: den gode præstation, der ligger lidt over middel,
8: den middelgode præstation,
7: den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel,
6: den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation,
5: den meget usikre og ikke tilfredsstillende præstation,
03: den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation og
00: den helt uantagelige præstation.

 

Kapitel 7.
Ikrafttræden m.v.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991.
Stk. 2. Samtidig ophæves:
1) §§ 11 og 12; § 13, stk. 3 og § 14 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 1. juni 1983 om fåreholderuddannelsen,
2) § 10, stk. l til 3 og § 11, stk. l, 2, 4 og 5 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om den erhvervsfaglige videreuddannelse for handels- og kontorområdet,
3) §§ 9 og 10, § 11, stk. 3 til 5 og §§ 12 og 13 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. marts 1984 om søfarts- og fiskeriområdet,
4) §§ 18 til 25 samt §§ 28, 29, 31 og 32 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 19. januar 1988 om de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser,
5) § 6 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 17. juni 1988 om navigatøruddannelser i Grønland og
6) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24. juni 1988 om retsstilling for elever under erhvervsmæssige uddannelser.
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af ophævede bestemmelser forbliver i kraft indtil de ophæves eller afløses af bestemmelser fastsat i medfør af denne bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. december 1990
Jens Lyberth

/

Kaj Kleist