Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 52 af 20. december 1990 om nedsatte dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og om orlov og dagpenge ved adoption.

I medfør af § 2, stk. 5, § 14 og § 17, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption fastsættes:

 

Nedsatte dagpenge

§ 1. I de tilfælde, hvor der skal udbetales nedsatte dagpenge, nedsættes dagpengebeløbet pr. time med den til enhver tid gældende dagpengesats.
Stk. 2. Nedsatte dagpenge udbetales kun, når fraværet fra arbejdet udgør mindst 4 timer pr. uge.

 

Orlov og dagpenge ved adoption

§ 2. En adoptant defineres i denne bekendtgørelse som en person, der af det sociale udvalg er godkendt til at modtage et barn i pleje med adoption for øje.

§ 3. Adoptanter har ret til orlov og dagpenge i 18 uger efter modtagelsen af barnet, såfremt det sociale udvalg beslutter, at én af adoptanterne skal afholde orlov i forbindelse med modtagelsen.
Stk. 2. Det sociale udvalgs beslutning i henhold til stk. l sidestiller adoptanterne med biologiske forældre for så vidt angår retten til orlov og dagpenge i øvrigt. Dog kan det sociale udvalg beslutte, at adoptanterne kan dele hele 18-ugers perioden.
Stk. 3. Hvis adoptanter henter barnet i udlandet, kan det sociale udvalg beslutte, at orlovs- og dagpengeperioden påbegyndes i udlandet, regnet fra det tidspunkt, hvor adoptanterne reelt modtager barnet.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. december 1990
Moses Olsen

/

Martha Labansen