Landstingslov nr. l af 28. marts 1992 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

 

§ 1.

I landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter, som senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 12. oktober 1990, foretages følgende ændringer:

 

1. § l, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Landsstyret kan træffe bestemmelse om, at varer indført til bestemte dele af afgiftsområdet helt eller delvist fritages for afgift."

2. § 2, stk. l, nr. 3, 4 og 5 ophæves, og i stedet indsættes :
"Nr. 3. Ethanolholdige drikkevarer indeholdende:
a) 2,25-3,09 volumenpct. pr. liter ...... l kr. 45 øre
b) 3,10-4,09 volumenpct. pr. liter ...... 4 kr. 55 øre
c) 4,10 - 5,09 volumenpct. pr. liter ..... 14 kr. 00 øre
d) 5,10 - 7,09 volumenpct. pr. liter ..... 19 kr. 85 øre
e) 7,10-9,09 volumenpct. pr. liter ..... 28 kr. 88 øre
f) 9,10 - 12,09 volumenpct. pr. liter .... 41 kr. 07 øre
g) 12,10 - 15,09 volumenpct. pr. liter .. 56 kr. 87 øre
h) 15,10 - 18,09 volumenpct. pr. liter .. 74 kr. 47 øre
i) 18,10 - 22,09 volumenpct. pr. liter .. 96 kr. 30 øre
j) 22,10-26,09 volumenpct. pr. liter .. 122 kr. 78 øre
k) 26,10 - 30709 volumenpct. pr. liter .. 151 kr. 68 øre
l) 30,10 - 35,09 volumenpct. pr. liter .. 185 kr. 84 øre
m) 35,10 - 45,09 volumenpct. pr. liter .. 240 kr. 77 øre
n) 45,10 - 60,09 volumenpct. pr. liter .. 331 kr. 82 øre
o) 60,10 - 100,00 volumenpct. pr. liter 397 kr. 32 øre"

3. I § 2, stk. l, nr. 6 ændres "alkoholholdige" til: "ethanolholdige"

4. § 2, stk. l, nr. 8 affattes således:
"Nr. 8. Al emballage til drikkevarer, herunder koncentrater og frugtsafter, undtagen emballage til drikkevarer fremstillet på basis af mælk samt emballage, som kan genanvendes i en grønlandsk returflaskeordning,
a) pr. enhed til og med 0,25 liter nettoindhold .......................................... l kr. 00 øre
b) pr. enhed over 0,25 liter nettoindhold 2 kr. 00 øre"

5. § 2, stk. l, nr. 24-28 og nr. 30 ophæves.

6. I § 4, nr. 5) ændres "§ 2, nr. 24-31" til: "§ 2, nr. 29 og nr. 31"

7. I § 5 ændres "§ 2, nr. 2, 3 c og d samt nr. 4-5 og 9-12" til: "§ 2, nr. 2, 3 og 9-12"

8. I § 6 ændres "§ 2, nr. 3 c og d samt nr. 4-5 og 9-12" til: "§ 2, nr. 3 og 9-12"

9. § 13, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. På samme måde som anført i stk. l idømmes der bøde til den, der forsætligt eller groft uagtsomt sælger eller på anden måde overdrager, køber eller på anden måde erhverver, modtager, transporterer eller opbevarer indsmuglede varer."

10. § 13, stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. På samme måde som anført i stk. l idømmes der bøde til den, der uden for afgiftsområdet eller i områder, som i henhold til § l, stk. 3 helt eller delvist er fritaget for afgift, sælger eller overdrager afgiftspligtige varer, velvidende, at disse varer vil blive søgt unddraget afgiftsbehandling."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft straks. Af varer indført før landstingslovens ikrafttræden svares afgift efter hidtil gældende satser.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. marts 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen