Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v.

 

§ 1. Denne landstingslov finder anvendelse på tilbudsgivning ved arbejder og leverancer inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 2. Ved licitation forstås i denne landstingslov, at et arbejde eller en leverance udbydes, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud. Ved opfordringen tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde.
Stk. 2. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde ved bekendtgørelse i dagspressen eller på lignende måde til en ubestemt kreds. Ved indbudt (ikke-offentlig) licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem bud ønskes.

§ 3. Ved enhver licitation indgives buddene i lukket kuvert, der åbnes på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af buddene og til at blive bekendt med budsummerne og eventuelle forbehold.
Stk. 2. Udbyderen er ved offentlig og indbudt licitation berettiget til at vælge mellem samtlige indkomne bud og til at forkaste dem alle.
Stk. 3. Ved en licitation må et bud, som er højere end et andet ved licitationen afgivet bud, ikke nedsættes.

§ 4. Ved tilbudsgivning er det forbudt
1) at gennemføre forudgående regulering af bud,
2) at fastsætte betingelser for åbning af bud, og
3) at foretage udskydning af bud.
Stk. 2. Aftaler og vedtagelser om pligt til forudgående anmeldelse af licitationsbud til de bydendes organisationer, eller om pligt for bydende til at forhandle eller på anden måde samarbejde inden tilbudsgivningen, er forbudt.
Stk. 3. Forud for licitationen må bydende kun afholde møder vedrørende licitationen til drøftelse af udbudsgrundlaget, herunder spørgsmål om teknisk begrundede forbehold. Udbyderen skal opfordres til at komme til stede og såvel organiserede som uorganiserede bydende har på lige vilkår adgang til mødet.

§ 5. Ved underhåndsbud rettes opfordringen til at byde direkte og maksimalt til to bydende, fra hvem bud ønskes.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at modtage underhåndsbud, såfremt der tidligere på samme arbejde eller leverance er modtaget licitationsbud eller mere end et underhåndsbud, og der ikke er forløbet enten mindst 3 måneder fra licitationsdagen, henholdsvis efter modtagelsen af det seneste underhåndsbud, eller 6 uger efter annulleringen af licitationen eller underhåndsbuddene.
Stk. 3. Licitationen over et arbejde eller en leverance, over hvilke der tidligere er afholdt licitation eller modtaget underhåndsbud, må først afholdes, når den tidligere licitation eller de modtagne underhåndsbud er annulleret.
Stk. 4. Annullering af en licitation skal ske ved skriftlig tilkendegivelse fra udbyderen til hver af de bydende.

§ 6. Landsstyret kan fastsætte regler om udbud og administration af bygge- og anlægsopgaver, hvortil Grønlands Hjemmestyre yder tilskud, refusion, lån eller garantier.
Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes regler om, at tilskud, refusioner, lån eller garantier bortfalder helt eller delvis, hvis bestemmelserne i forskrifterne ikke overholdes.

§ 7. Bøde idømmes den, der overtræder § 3, stk. l, 1. punktum, stk. 2 og stk. 3, § 4 og § 5, stk. 1-3.
Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartselskab eller lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, j f. § 57 i landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v., kan der pålægges Grønlands Hjemmestyre, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 8. Denne lov træder i kraft den l.maj 1992.

§ 9. Forsvarsområdet Pituffik er undtaget fra bestemmelserne i denne lov.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist