Landstingslov nr. 9 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om udhandling og servering af stærke drikke.

 

§ l

I landstingslov nr. 13. af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke foretages følgende ændringer:

 

1. § 4 affattes således:
"Ved stærke drikke forstås i denne lov alkoholholdige drikke med 4,10 vol. pct. alkohol og derover."

2. § 14 affattes således:
"Fra restauranter og andre serveringssteder må der ikke sælges stærke drikke ud af huset, medmindre det sker i forbindelse med "Diner Transportable"."

3. Efter § 15 indsættes:
"Stk. 2. For foreninger, klubber m.v., der har faste lokaler, og som holder åbent mere end een gang ugentlig, bortset fra eventuelle ferielukningsperioder, gælder bestemmelserne i kapitel l og 2 med hensyn til udstedelse af bevilling, godkendelse af lokaler m.v.."

4. § 16, stk. l udgår.

5. § 20 stk. l affattes således:
"Restauranter og andre serveringssteder skal være lukket fra kl. 03.00 til kl. 06.00."

5a. § 20, stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. I lukketiden, bortset fra de første 30 minutter af denne, må ingen uden politiets tilladelse opholde sig i restaurationslokaler, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til opgørelse af dagssalget, rengøring eller bevogtning."

6. § 23, stk. l, nr 1) affattes således:
"1) at udhandling og servering af stærke drikke, herunder udhandling i forbindelse med "Diner Transportable", ikke må finde sted uden for nærmere angivne tidsrum,"

7. Efter § 23, stk. 3 indsættes:
"Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om udstedelse og inddragelse af alkoholbevillinger i områderne uden for den kommunale inddeling. Landsstyret kan ligeledes fastsætte bestemmelser som anført i stk. l for områderne uden for den kommunale inddeling."

8. I § 24, stk. 3 indsættes som 2. punktum:
"Endvidere kan der fastsættes bestemmelser om inddragelse af rationeringspoint."

 

§ 2

Denne landstingslov træder i kraft den 1. juni 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen