Landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri.

 

§ 1. Loven omfatter den fangst og jagt, samt det fiskeri på Grønlands land- og fiskeriterritorium, som ikke er erhvervsmæssig.

§ 2. Danske statsborgere med fast bopæl i Grønland har ret til at drive fangst, jagt og fiskeri af ikke-erhvervsmæssig karakter på det grønlandske fiskeri- og landterritorium.
Stk. 2. Landsstyret kan gøre denne ret betinget af, at den, der driver fangsten, jagten eller fiskeriet, er i besiddelse af en tilladelse hertil. Landsstyret kan pålægge et gebyr for udstedelse af jagtbevis.

§ 3. Statsborgere fra andre lande end Danmark, som har fast bopæl i Grønland og har haft det i 2 sammenhængende år, sidestilles med danske statsborgere.

§ 4. Personer, som ikke er omfattet af §§ 2 eller 3 skal have særlig tilladelse til enhver form for fangst og jagt samt til fiskeri efter laks og fjeldørred. Landsstyret kan udstede regler, som gør fiskeri efter andre arter betinget af særlig tilladelse.
Stk. 2. Tilladelsen efter stk. l er pålagt et gebyr, som fastsættes af landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan til videnskabelige formål dispensere fra stk. 2.

§ 5. Landsstyret udsteder nærmere regler for de i loven nævnte tilladelser til fangst, jagt og fiskeri.

§ 6. For overtrædelse af § 4, stk. l første punktum, eller af regler udstedt i medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. l, andet punktum, eller § 5, kan idømmes bøde.
Stk. 2. Ulovligt benyttede jagt- og fiskeriredskaber samt vildtet eller fangsten eller værdien heraf kan konfiskeres til fordel for landskassen.

§ 7. Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1992.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 29. maj 1990 om ikke-erhvervsmæssig jagt og fiskeri.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Kaare Hagemann