GRØNLANDS HJEMMESTYRE
Forfatningsudvalget

 

Betænkning vedr.

forslag til udtalelse til forslag til folketings love om hjemmestyrets overtagelse af ekspropriationsområdet og forslag til landstingslov om ekspropriation.

Landstinget besluttede på sit møde den 15. oktober 1992 under l. behandling af dagsordenspunkterne 8 og 9, at sagerne forinden 2. behandlingen skulle forelægges Forfatningsudvalget.

Akulliit Partiiat ønskede under l. behandlingen oplyst, om regel fastsættelsen om ekspropriation kunne overtages med statstilskud i henhold til hjemmestyrelovens § 7, jfr. § 5 i stedet for som foreslået af Landsstyret uden statstilskud, i henhold til hjemmestyrelovens § 4.

Forfatningsudvalget har følgende medlemmer:

Bendt Frederiksen, Jonathan Motzfeldt, Lars Chemnitz, Otto Steenholdt og Johan Lund Olsen .

Udvalget finder, at området bør overtages i henhold til hjemmestyrelovens § 4, det vil sige uden statstilskud, da de omkostninger, som er forbundet med ekspropriationer, skal ses som følgeomkostninger til de konkrete anlægsprojekter, hvor ekspropriationer kommer på tale.

Udvalget kan derfor tilslutte sig, at hjemmestyret overtager den regelfastsættende myndighed på sagsområder, som hører under hjemmestyret i overensstemmelse med de foreliggende forslag til folketingslove.

Udvalget kan endvidere tilslutte sig, at forslaget til landstingslov overgår til 2. behandling i Tinget i den foreliggende form.

 

Bendt Frederisken
Jonathan Motzfeldt
Lars Chemnitz
Otto Steenholdt
Johan Lund Olsen