Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 19. juni 1992 om evaluering m.v. i folkeskolen.

I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen, § 15 stk. 3, 8 og 9, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Evaluering til intern brug

§ 1. Undervisningen skal løbende evalueres. Formålet med evalueringen er at oplyse lærer og elever om, i hvilket omfang undervisningen har givet de forventede resultater, og at vejlede med henblik på den videre tilrettelæggelse af undervisningen, herunder give grundlag for undervisningsdifferentiering. Evalueringen skal desuden danne grundlag for en detaljeret vejledning af den enkelte elev med hensyn til den faglige udvikling: kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.
Stk. 2. Evalueringsformen fastlægges af læreren med inddragelse af eleverne og tilpasses undervisningens form og indhold.
Stk. 3. Læreren skal følge udviklingen i såvel den enkelte elevs som hele holdets udbytte af undervisningen. Med passende mellemrum drøftes dette kollektivt og individuelt med eleverne.
Stk. 4. I forbindelse med arbejdet med såvel mundtlige som skriftlige discipliner, herunder hjemmearbejde, giver læreren en vurdering af elevens arbejde i form af skriftlige og mundtlige kommentarer. Samtidig vejledes og opmuntres eleven til stadig ud-
vikling af arbejdsmetoder, udtryksformer og andre faglige detaljer, således at eleven bliver i stand til fortsat at forbedre sit faglige niveau. Den løbende evaluering skal være et led i lærerens tilrettelæggelse og gennemførelse af den fortsatte undervisning.

§ 2. Der kan som led i evalueringen af elevernes udbytte af undervisningen afholdes interne prøver og andre former for tests.
Stk. 2 De interne prøver o.l. afholdes efter den enkelte lærers bestemmelse. I det omfang interne prøver kræver flere sammenhængende timer med inddragelse af andre klassers/læreres lektioner tilkommer det skolens leder at træffe beslutning herom.

 

Kapitel 2.
Evaluering til ekstern brug

§ 3. Til ekstern brug evalueres den enkelte elevs faglige kvalifikationer, herunder arbejdsindsats m.v. ved følgende former for bedømmelse: vidnesbyrd, standpunktsbedømmelse, standpunktskarakterer og prøvekarakterer, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om de afsluttende prøver m.v. i folkeskolen.

§ 4. På 1. klassetrin gives på grundlag af udviklingsfremmende aktiviteter vidnesbyrd om elevens sociale, motoriske, emotionelle, begrebsmæssige og intellektuelle færdigheder.

§ 5. På 2. - 6. klassetrin gives standpunktsbedømmelse af elevens udbytte af undervisningen samt arbejdsindsats i samtlige fag, jf. dog § 13.
Stk. 2. Ved bedømmelsen anvendes følgende bedømmelsesskala:
Udmærket Gives for det udmærkede, helt fortrinlige standpunkt.
Meget tilfredsstillende Gives for det gode, sikre standpunkt.
Tilfredsstillende Gives for gennemsnitsstandpunktet.
Jævnt tilfredsstillende Gives for standpunktet lige under middel.
Mindre tilfredsstillende Gives for standpunkter, der kan anses for passable, men heller ikke mere.
Ikke tilfredsstillende Gives for det uantagelige.
Stk. 3. Ved bedømmelsen af arbejdsindsatsen anvendes betegnelserne: tilfredsstillende eller kan forbedres.
Stk. 4.
Bedømmelsen kan suppleres med udtalelse af uddybende karakter til brug for vidnesbyrd.

§ 6. På 7. - 12. klassetrin gives der eleverne standpunktskarakterer, jf. dog § 13.
1) I grønlandsk gives der på 7. - 9. klassetrin tre karakterer: én for mundtlig grønlandsk og én for skriftlig grønlandsk og én for orden i forbindelse med skriftlig grønlandsk. På 10. - 12. klassetrin gives der fire karakterer: én for mundtlig grønlandsk, én for sproglig korrekthed/retstavning, én for skriftlig fremstilling og én for orden i forbindelse med skriftlig fremstilling.
2) I dansk gives der på 7. - 9. klassetrin tre karakterer: én for mundtlig dansk og én for skriftlig dansk og én for orden i forbindelse med skriftlig dansk. På 10. - 12. klassetrin gives der fire karakterer: én for mundtlig dansk, én for sproglig korrekthed/retstavning, én for skriftlig fremstilling og én for orden i forbindelse med skriftlig fremstilling.
3) I regning/matematik gives der på 7. - 9. klassetrin tre karakterer: én for mundtlig regning/matematik og én for skriftlig regning/matematik og én for orden i forbindelse med skriftlig regning/matematik. På 10.- 12. klassetrin gives der fire karakterer: én for mundtlig regning/matematik, én for færdighedsregning, én for problemregning og én for orden i forbindelse med problemregning.
4) I engelsk gives der på 7. - 9. klassetrin samt på 10. - 12. klassetrin almen linie/niveau én karakter. På 10. - 12. klassetrin udvidet linie/niveau gives to karakterer: én for mundtlig engelsk og én for skriftlig engelsk.
5) I samtlige øvrige fag, hvori elever modtager undervisning, gives én karakter.
Stk. 2. Standpunktskaraktererne skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt.
Stk. 3. De sidste standpunktskarakterer (årskaraktererne) skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt ved skoleårets slutning, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. I de fag, der afsluttes med en prøve, jf. § 15, stk. 4 - 6 i Landstingsforordning om folkeskolen, gives der på 11. - 12. klassetrin sidste standpunktskarakterer umiddelbart før afviklingen af de skriftlige prøver. Standpunktskaraktererne skal udtrykke lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt på dette tidspunkt.
Stk. 5. Standpunktskaraktererne skal ledsages af et vidnesbyrd om skolearbejdet, herunder arbejdsindsatsen, jf. § 8, stk. 2 og § 11, stk. 2.
Stk. 6. For elever, der udskrives af skolen, inden der er givet standpunktskarakterer, skal der gives karakterer i de i stk. l nævnte fag, jf. § 14.
Stk. 7. Ved karaktergivningen anvendes følgende skala (13-skalaen):
13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation.
00: Gives for den helt uantagelige præstation.

§ 7. Som led i evalueringen afholdes medio januar efter skolelederens nærmere bestemmelse skriftlige terminsprøver på 9. - 12. klassetrin i fagene grønlandsk, dansk og regning/matematik. På 10. - 12. klassetrin udvidet linie/niveau tillige i faget engelsk.
Stk. 2. Karakterer fra terminsprøverne indgår i grundlaget for fastsættelsen af standpunktskarakterer.
Stk. 3. På 9. klassetrin indgår karaktererne desuden i grundlaget for udfærdigelse af den skriftlige udtalelse, som skolen skal afgive i forbindelse med skolens rådgivning af elev og forældre om valg af linie i fortsættelsesskolen, jf. Landstingsforordningen om folkeskolen, § 7, stk. 2.

§ 8. Umiddelbart før afgivelse af vidnesbyrd, standpunktsbedømmelser og standpunktskarakterer, såvel i skoleårets løb som ved dets afslutning, drøftes elevernes standpunkt på et lærerforsamlingsmøde.
Stk. 2. På dette møde udfærdiges der vidnesbyrd til brug for meddelelser til hjemmet i medfør af § 11, stk. 2, jf. § 4, § 5, stk. 3 og § 6, stk. 5, samt den i § 7, stk. 3 anførte skriftlige udtalelse.
Stk. 3. Lærerforsamlingen omfatter alle den pågældende elevs lærere - på l. - 8. klassetrin under klasselærerens forsæde, på 9. - 12. klassetrin under skolelederens forsæde. Lærerne har pligt til at deltage i lærerforsamlingen.

§ 9. Vidnesbyrd, standpunktsbedømmelse og standpunktskarakterer gives eleverne 3 gange i løbet af skoleåret. Skolens leder fastsætter tidspunkterne, der skal placeres inden for perioderne oktober/november, januar/februar og ved skoleårets slutning, jf. dog § 6, stk. 4, samt § 14, stk. 2, nr. 5.

§ 10. På 1. - 6. klassetrin opbevares genpart af de i medfør af § 11, stk. 2 udfærdigede meddelelser om vidnesbyrd og standpunktsbedømmelser på skolen.
Stk. 2. På 7. - 12. klassetrin oprettes en standpunktsprotokol for hver enkelt elev, i hvilken standpunktskarakterer indføres. Protokollen er skolens dokumentation for den enkelte elevs opnåede karakterer. Der anvendes standpunktsprotokoller, godkendt af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning. Genpart af vidnesbyrd opbevares på skolen.
Stk. 3. De sidste standpunktskarakterer (årskarakterer) indføres umiddelbart inden sommerferien. På 11. og 12. klassetrin skal de sidste standpunktskarakterer i de fag, der afsluttes med prøve, dog indføres umiddelbart før den første skriftlige prøvedag, jf. § 6, stk. 4.
Stk. 4. Efter elevens udmeldelse af skolen opbevares standpunktsprotokollen på skolen efter nærmere af Direktoratet fastsatte bestemmelser.

 

Kapitel 3.
Kontakten mellem skolen og hjemmene

§ 11. Skolen skal give meddelelse til hjemmet, hvis den løbende evaluering giver bekymring for en elevs standpunkt, manglende arbejdsindsats samt udvikling i det hele taget, således at skole og hjem i fællesskab kan søge elevens problem løst.
Stk. 2. Kontakten mellem skolen og hjemmene varetages endvidere ved afholdelse af forældresamtaler, klasseforældremøder, forældremøder samt ved skriftlige meddelelser til hjemmene indeholdende vidnesbyrd, standpunktsbedømmelser og standpunktskarakterer, jf. §§4-6.
Stk. 3. Forældresamtaler afholdes med deltagelse af eleven, dennes forældre og elevens lærere på tidspunkterne for afgivelse af de skriftlige meddelelser i medfør af stk. 2, jf. stk. 5. Ved sådanne samtaler orienteres forældrene bl. a. om resultatet af den løbende evaluering, jf. § 1.
Stk. 4. Der afholdes mindst et klasseforældremøde i begyndelsen af skoleåret.
Stk. 5. Meddelelse til hjemmene i medfør af stk. 2 gives 3 gange i løbet af skoleåret, jf. § 9.

§ 12. Direktoratet kan fastsætte retningslinier og vejledning om anvendelse af bedømmelsesskalaen, jf. § 5 og karakterskalaen, jf. § 6, stk. 7 samt fastsætte udformningen af meddelelser til hjemmet.

 

Kapitel 4.
Andre bestemmelser

§ 13. For elever, som i et eller flere fag ikke følger normalundervisningen, men modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, kan skolen efter nærmere af Direktoratet fastsatte bestemmelser give en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt i stedet for standpunktsbedømmelser og standpunktskarakterer. Udtalelsen skal bygge på, i hvor høj grad eleven har nået de opstillede mål for den særligt tilrettelagte undervisning.

 

Kapitel 5.
Afgangsbevis

§ 14. Skolen udfærdiger afgangsbevis for de elever, der udskrives af skolen efter undervisningspligtens ophør, jf. Landstingsforordningen om folkeskolen, § 34.
Stk. 2. Afgangsbeviset skal indeholde følgende oplysninger:
1) Elevens fulde navn og personnummer.
2) Dato for udskrivning.
3) Klassetrin og skolens navn.
4) I hvilke fag der er modtaget undervisning i skoleforløbet samt linie og niveau på 10. - 12. klassetrin.
5) De senest afgivne standpunktskarakterer i de fag, i hvilke eleven har modtaget undervisning med angivelse af, på hvilke klassetrin karakteren er givet. Hvis karaktergivning i medfør af § 13 er erstattet af en skriftlig udtalelse, medtages denne. For
elever, der udskrives af skolen i løbet af et skoleår, påføres lærerens bedømmelse af elevens faglige standpunkt ved udskrivningstidspunktet.
6) Karakterer, der er opnået ved afgangsprøver og udvidede afgangsprøver, jf. Hjemmestyrets bekendtgørelse om de afsluttende prøver m.v. i folkeskolen. For elever, der har været til samme prøve flere gange, anføres kun den højeste prøvekarakter. Er den højeste prøvekarakter opnået ved en prøve, der er aflagt ved en anden skole, anføres denne karakter. Eleven fremlægger dokumentation for den opnåede karakter i form af originalt afgangsbevis fra den anden skole. På et afgangsbevis, hvor der er anført karakterer opnået ved en anden skole, mærkes disse med et x), og nederst på beviset påføres følgende: Prøvekarakterer mærket med x) er overført fra afgangsbevis udstedt af (skolens navn og adresse samt dato for udstedelsen).
7) Elevudtalelse - en samlet udtalelse om elevens arbejde, flid, ansvarsfølelse, opførsel, sociale egenskaber m.v.
Stk. 3. Er en elev fritaget for prøve i et fag, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen fritaget.
Stk. 4.
Har en elev på grund af sygdom ikke kunnet aflægge prøve i et fag eller en prøvedel i faget, hvis faget omfatter flere prøvedele, som der gives selvstændig karakter for, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen sygdom.
Stk. 5. Er en elev udeblevet fra prøver i et fag eller en prøvedel i faget, hvis faget omfatter flere prøvedele, som der gives selvstændig karakter for, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen udeblevet.
Stk. 6.
Er en elev bortvist fra prøven i et fag eller en prøvedel i faget, hvis faget omfatter flere prøvedele, som der gives selvstændig karakter for, anføres i karakterrubrikken for faget eller prøvedelen bortvist.
Stk. 7.
Afgangsbevis udstedes af skolens leder og underskrives af denne. En kopi opbevares på skolen og en kopi indsendes til Direktoratet. Der anvendes afgangsbeviser godkendt af Direktoratet.

 

Kapitel 6.
Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 15. april 1991 om meddelelser til hjemmet og om karaktergivning i folkeskolen.
Stk. 3. De elever, der i skoleåret 1992/93 går i 12. eller 13. klasse, fortsætter efter de bestemmelser, der er fastsat i medfør af Landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen, men er dog omfattet bestemmelserne i § l, §2, §7, §8, § 9   og § 11 i denne bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juni 1992
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller