Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 19. juni 1992 om fangst af store hvaler.

I medfør af § 4, §§ 6 og 7 og §§ 9 og 10 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Ved "store hvaler" forstås i denne bekendtgørelse sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere.
Stk. 2. Det er forbudt på Grønlands fiskeriterritorium at beskyde eller fange store hvaler.
Stk. 3. Finhvaler og sildepiskere er dog undtaget fra forbudet i stk. 2.

 

Finhvaler

§ 2. Finhvaler, som er længere end 15,2 meter må fanges af personer, som har licens hertil. Når finhvaler ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges.
Stk. 2. Kun personer med licens må fange finhvaler.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i licensen det pågældende år, bl.a. med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 3. Landsstyret meddeler hvert år, hvor mange finhvaler der højst må fanges i hver kommune i Vestgrønland i kalenderåret.

§ 4. Til at fange finhvaler må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm eller derover med harpungranater (Raufoss' hvalgranat).
Stk. 2. Ved hver finhvalfangst skal der være klargjort en ekstra harpungranat. Hver båd udstyres med liner på mindst 20 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre at fangsten synker.
Stk. 3. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af harpungranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 4. Salg af harpungranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 3.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan udstede licens til to fartøjer med harpunkanon pr. finhval eller til et fartøj på mindst 36 fod pr. finhval. Fartøjerne skal være udstyret med trawlspil.

 

Sildepiskere

§ 5. Sildepiskere (vågehvaler) må kun fanges på Grønlands fiskeriterritorium i perioden fra 1. april til 31. december begge dage inklusive. Når sildepiskere ledsages af unger, må hverken hunhvalerne eller ungerne beskydes eller fanges. Sildepiskere, der optræder i sassat, må dog fanges hele året.
Stk. 2. Kun personer med licens må fange sildepiskere.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for hvalfangsten i licensen det pågældende år, bl.a. med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.

§ 6. Landsstyret meddeler hvert år, hvor mange sildepiskere der højst må fanges i kalenderåret henholdsvis ved Vestgrønland og ved Østgrønland.
Stk. 2. Ligeledes meddeler landsstyret hvert år, hvor mange sildepiskere, der højst må fanges i hver enkelt kommune i Vestgrønland i kalenderåret.
Stk. 3. Tasiilaq og Ittoqqortoormiit kommuner aftaler fordelingen af det tilladte antal for Østgrønland.

§ 7. Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm eller derover med harpungranater (Raufoss' hvalgranat). Fartøjet med harpunkanon skal være forsynet med trawlspil.
Stk. 2. En hval, som er anskudt, men ikke dræbt med harpungranat, skal hurtigst muligt aflives. Aflivningen skal ske ved skud i hovedregionen, enten med harpungranat eller med rifler på mindst 7,62 mm kaliber eller derover. Brug af hel- og halvautomatiske rifler er ikke tilladt til hvalfangst.
Stk. 3. Kun personer, der har et gyldigt bevis for at have deltaget i kursus om brugen af harpungranater, må købe og håndtere sådanne.
Stk. 4. Salg af harpungranater må kun finde sted mod forevisning af et gyldigt bevis, jf. stk. 3.

 

Fangstmetoder og udnyttelse af fangsten

§ 8. Harpunkanoner, der anvendes i finhval- og sildepiskerfangsten skal være i teknisk og funktionel god stand, således at der ikke er risiko for personskader. Ligeledes skal fangstudstyret være så effektivt, at aflivningen sker hurtigst muligt.
Stk. 2. Samtlige harpunkanoner skal være registreret og synet samt godkendt senest den 31. marts 1994 af KIS (fartøjskonsulenttjenesten).

§ 9. Landsstyret kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere uden at harpunkanon anvendes. Tilladelsen kan gives såfremt fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkelig frisk kød fra lokale kuttere med harpunkanon.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere vilkår for fællesfangsten i licensen det pågældende år, bl.a. med henblik på at vurdere virkningerne af fangstmetoder.
Stk. 3. Landsstyret fordeler de fastsatte dispensationer til riffelfangst på sildepiskere til kommuner i samråd med KNAPK og KANUKOKA, samtidig med fordelingen af den samlede nationale kvote.
Stk. 4. Landsstyrets tilladelse betinges af, at
1) fangsten organiseres som fællesfangst med deltagelse af mindst 5 både ved hver fangst,
2) fangsten foregår med de i § 7, stk. 2 nævnte rifler,
3) hver båd udstyres med håndharpuner, liner på mindst 12 mm og bøjer i tilstrækkeligt omfang til at forhindre, at fangsten synker,
4) fangsten ikke påbegyndes, før samtlige deltagere i fællesfangsten/medejere af licensen er varskoet om fangstens påbegyndelse, og
5) der hurtigst muligt foretages en effektiv aflivning af sildepiskeren.

§ 10. Enhver der fanger en sildepisker eller finhval har pligt til at udnytte alle spiselige dele fra fangsten. Hvis hele fangsten ikke kan bruges eller sælges af licensejeren, har fangeren pligt til at give fangstparter til lokalbefolkningen.
Stk. 2. Dumpning af hvalrester skal ske således, at det ikke forstyrrer trafikken, fiskeriet eller fangsten i området.

 

Licenser og kontrol

§ 11. Kommunalbestyrelsen udsteder inden for en af landsstyret fastsat kvote nummererede licenser, som giver licenshaveren adgang til at fange én finhval eller én sildepisker for hvert licensnummer.
Stk. 2. Licenser udstedes efter ansøgning og kun efter forudgående samråd med den stedlige fisker- og fangerforening. Licenser udstedes på nummererede blanketter, som Direktoratet for fiskeri, fangst og landbrug sender til kommunen.

§ 12. Den samlede kommunekvote fordeles på én gang.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udsteder licenser til personer, der
1) har bopæl i Grønland og har haft fast tilknytning til det grønlandske samfund, og
2) har fangstbevis, udstedt af kommunalbestyrelsen, som giver adgang til at drive fangst og jagt som hovederhverv, og
3) har et fartøj med harpunkanon og som er i besiddelse af et bevis for at have deltaget på kursus om brugen af harpungranater.
Stk. 3. Ved fællesfangst udstedes licens til den, som er udpeget til ansvarshavende (kaptajn) for fangsten. Navnene på de øvrige deltagere ved fællesfangsten skrives på bagsiden af licensen.
Stk. 4. Licenser gælder kun for ét kalenderår.

§ 13. Når kommunalbestyrelsen har udstedt det antal licenser, kvoten tillader, indsender kommunalbestyrelsen oplysninger om licensindehavernes navne, licensnumre og GR-numre til Direktoratet for fiskeri, fangst og landbrug, senest 1. marts.
Stk. 2. En udstedt licens er udnyttet, når hvalen er fanget eller når en sildepisker er anskudt.
Stk. 3. Såfremt landsstyret konstaterer, at der i en kommune er fanget finhvaler eller fanget og anskudt sildepiskere uden licens, eller fanget flere finhvaler eller fanget og anskudt sildepiskere end tilladt i et kalenderår, kan landsstyret nedsætte kommunens kvote samme år eller i det følgende år. Nedsættelsen kan ske på såvel sildepisker som på finhvalkvoten, uanset hvilken art, der er overskredet.
Stk. 4. Fangst eller anskydning af fredede hvalarter kan medføre kvotereduktion samme år eller det følgende år for vedkommende kommune, hvor ulovligheden er sket.

§ 14. Fangede finhvaler eller sildepiskere må ikke sælges førend kommunekontoret eller filialkontoret ved stempel på licensen har registreret fangsten.
Stk. 2. Salget må dog påbegyndes uden for kontorets åbningstid, såfremt registreringen foretages straks efter, at kontoret har åbnet.
Stk. 3. Licensindehaveren kan ved påtegning på en kopi af licensen give tilladelse til salg af fangsten eller dele af den. Af kopien skal fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en udstedt licens eller udstedte licenser flyttes indenfor kommunen eller bortfalder med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelse herom er udsendt pr. brev eller telefax, i radio, i aviser og blade eller på anden lignende måde. Der skal gives særskilt meddelelse til landsstyret.
Stk. 2. Når meddelelse er givet, skal licensindehaveren eller licensindehaverne aflevere licensen eller licenserne til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser bortfalde i h.t. stk. l, såfremt kommunalbestyrelsen ikke rettidigt indberetter til landsstyret om nedlagte og anskudte hvaler efter reglerne i hjemmestyrebekendtgørelsen om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Stk. 4. Landsstyret kan efter forudgående høring hos KNAPK og KANUKOKA i radio eller øvrig presse meddele, at udstedte licenser er flyttet til en anden kommune eller bortfaldet med virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er udsendt. Licenserne skal derefter tilbageleveres jf. stk. 2.

§ 16. Direktoratet for fiskeri, fangst og landbrug genfordeler i samarbejde med KNAPK og KANUKOKA den eventuelle resterende kvote på finhvaler og sildepiskere. Der skal tages skridt til en sådan genfordeling senest den 15. oktober. Restkvoten genfordeles kun til kommunerne fra Sisimiut til Nanortalik.
Stk. 2. Meddelelse om genfordelingen offentliggøres såvidt muligt gennem radio og den øvrige presse.

§ 17. Enhver fanger, som har fanget en hval, har pligt til at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak og kød fra fangsten til kommunen med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten. Vævsprøverne lægges i den af Grønlands Fiskeriundersøgelsers afleverede plastbeholder med konserveringsvæske.
Stk. 2. Kommunen videresender den indleverede vævsprøve og oplysninger til Grønlands Fiskeriundersøgelser straks efter modtagelsen.

 

Dispensation

§ 18. Landsstyret kan til videnskabelige formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Udførsel og sanktioner

§ 19. Det er forbudt at udføre hvalkød til kommercielt øjemed. Det er tilladt at udføre dele fra fangede hvaler i henhold til § 18.

§ 20. Bøde kan idømmes den, der
1) overtræder §§ l og 2 og §§ 4 og 5 og §§ 7 og 8 og § 10 og §§ 13, 14 og 15, stk. 2 og § 17 samt § 19 og
2) ikke opfylder de i § 9, stk. 4 nævnte betingelser, ligesom fangstbyttet vil blive konfiskeret.
Stk. 2. Overtrædelse af § 8 kan først medføre bøde efter den 31. marts 1994.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 1992.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 49 af 18. december 1990 om fangst af store hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. juni 1992
Hans Iversen

/

Jørn Birk Olsen