Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 16. juli 1992 om tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt (erhvervsjægere)

I henhold til § 3, stk. 3 og 4, og § 9 i Landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, som senest er ændret ved landstingslov nr. 10 af 29. april 1992 fastsættes:

 

§ 1. Erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium må kun drives af personer med tilladelse hertil.
Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis.

§ 2. Erhvervsjagtbevis udstedes efter ansøgning til personer der:
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) har folkeregisteradresse i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 2 år,
3) er fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de forudgående 2 år, og som
4) a) hovedsageligt, og i mindst 125 dage, i det forudgående kalenderår har ernæret sig ved fangst og jagt eller
b) ikke har haft fast erhvervsindtægt i mindst 125 sammenhængende dage op til ansøgningstidspunktet.

§ 3. Ansøgning om erhvervsjagtbevis indgives til bopælskommunen.
Stk. 2. Bopælskommunen påser efter høring af KNAPP, om bestemmelserne i § 2 er opfyldt og attesterer i givet fald ansøgningen.
Stk. 3. Bopælskommunens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Landsstyret.
Stk. 4. Hvert år inden 15. august indsender kommunerne en ajourført liste til Landsstyret over de erhvervsjægere som fortsat opfylder betingelserne i § 2.

§ 4. For udstedelse af det i § l, stk. 2 nævnte erhvervsjagtbevis opkræves 30 kr. i gebyr.
Stk. 2. Erhvervs]agtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af Landsstyret udstedt giroindbetalingskort.
Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset er kun gyldigt med postvæsenets kvittering og gælder til udgangen af det kalenderår erhvervsjagtbeviset vedrører.

§ 5. Erhvervsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges, udlånes eller lignende.
Stk. 2. Børn under 16 år er omfattet af deres forældres eller værgers erhvervsjagtbevis.
Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset skal medbringes under jagt og forevises på forlangende af politiet eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

§ 6. Enhver indehaver af et erhvervsjagtbevis har pligt til at føre fangstliste. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 3, overføres til et fangstregistreringsskema, udarbejdet af Landsstyret, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Børn under 16 år omfattet af § 5, stk. 2 indberetter fangsten på deres forældres eller værgers fangstregistreringsskema.
Stk. 3. Fangsregistreringsperioden er 1. oktober til 30. september.
Stk. 4. Første fangstregistreringsperiode er dog 1. januar 1993 til 30. september 1993.
Stk. 5. Fornyelse af erhvervsjagtbevis er betinget af, at fangstregistreringsskemaet for forudgående fangstregistreringsperiode indsendes rettidigt.

§ 7. Overtrædelse af § l og § 5, stk. l og 3 kan medføre bøde, og fangsten eller værdien heraf kan konfiskeres.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 19. januar 1981 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser og hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 30. december 1991 om fangst- og jagtbeviser.
Stk. 3. Gebyr i henhold til § 4, stk. l kan opkræves fra 1. november 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. juli 1992
Hans Iversen

/

Henrik Leth