Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 16. juli 1992 om jagtbevis ved ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt (fritidsjægere)

I henhold til § 2, stk. 2 og § 5 i Landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikkeerhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri fastsættes følgende:

 

§ 1. Ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium må kun drives af personer med tilladelse hertil.
Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et jagtbevis.
Stk. 3. Personer, der opfylder landstingslovens § 2, stk. l eller § 3, kan løse jagtbevis.
Stk. 4. Børn under 16 år, hvis forældre eller værger omfattes af stk. 3 må dog drive jagt uden jagtbevis.

§ 2. Ansøgning om jagtbevis som fritidsjæger indgives til Landsstyret på et hertil udformet ansøgningsskema.
Stk. 2. Oplysningerne skal inden fremsendelsen af ansøgningen attesteres af folkeregisteret i bopælskommunen.
Stk. 3. For udstedelse af det i § l, stk. 2 nævnte jagtbevis opkræves 30 kr. i gebyr.
Stk. 4. Jagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af Landsstyret udstedt giroindbetalingskort.

§ 3. Jagtbeviset er kun gyldigt med postvæsenets kvittering og gælder til udgangen af det kalenderår, jagtbeviset vedrører.

§ 4. Jagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges, udlånes eller lignende.
Stk. 2. Jagtbeviset skal medbringes under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

§ 5. Enhver indehaver af et jagtbevis har pligt til at føre fangstliste. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 3, overføres til et fangstregistreringsskema, udarbejdet af Landsstyret, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Børn under 16 år omfattet af § l, stk. 4 indberetter fangsten på deres forældres eller værgers fangstregistreringsskema.
Stk. 3. Fangstregistreringsperioden er 1. oktober til 30. september. Første fangstregistreringsperiode er dog 1. januar 1993 til 30. september 1993.
Stk. 4. Fornyelse af jagtbeviset er betinget af, at fangstregistreringsskemaet for forudgående fangstregistreringsperiode indsendes rettidigt.

§ 6. Overtrædelse af §§ l og 4 kan medføre bøde, og fangsten eller værdien heraf kan konfiskeres.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 19. januar 1981 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser og hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 30. december 1991 om fangst- og jagtbeviser.
Stk. 3. Gebyr i henhold til § 3, stk. l kan opkræves fra 1. november 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. juli 1992
Hans Iversen

/

Henrik Leth