Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 17. juli 1992 om garanti stillet af Grønlands Hjemmestyre for lån i pengeinstitutter i Grønland til uddannelsessøgende.

I medfør af § 13 i landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Landsstyret kan på Grønlands landskasses vegne stille garanti for studielån optaget i pengeinstitutter i Grønland på de lånevilkår, der er aftalt mellem Grønlands Hjemmestyre og pengeinstituttet, indenfor en samlet garantiramme fastsat på de årlige bevillingslove.
Stk. 2. Lånegarantien stilles som supplement til det normale stipendium til dækning af særlige behov, til uddannelsessøgende, der opfylder betingelserne i § 2.

§ 2. Landsstyret kan stille garanti for studielån til uddannelsessøgende som:
1) opfylder betingelserne i landstingsforordningens § 10,
2) gennemgår en uddannelse, som landsstyret har anerkendt som støtteberettigende,
3) følger den påbegyndte uddannelse på forsvarlig måde, og
4) er fyldt 18 år.
Stk. 2. De i stk. l, nr. 2) nævnte uddannelser omfatter såvel uddannelser i Grønland, i Danmark og i udlandet i øvrigt.
Stk. 3. Garanti kan dog ikke stilles til uddannelsessøgende, som gennemgår én af følgende uddannelser:
1) STI - alle retninger, herunder 2. dels uddannelser.
2) Andre grunduddannelser, der endnu ikke er omfattet af STI-systemet, herunder 2. dels uddannelser.
3) GU.
4) Andre studieforberedende uddannelser.
5) Grundlæggende søfarts- og fiskeriuddannelser.
6) Fåreholderuddannelsen.
Stk. 4. Landsstyret afgør, hvilke uddannelser der henføres til de i stk. 3 nævnte uddannelser.
Stk. 5. Landsstyret kan undtage studerende på andre uddannelser fra ordningen, jf. stk. 3.
Stk. 6. Landsstyret kan stille garanti til studerende på de i stk. 3 omtalte uddannelser når særlige forhold gør sig gældende.

§ 3. I et støtteår (1. august til 31. juli det følgende år), kan der højst stilles garanti for lån inden for et i bevillingslovene fastsat maksimumsbeløb pr. låntager.
Stk. 2. Ved kortere bevilget støtteperiode end et år kan garantibeløbet nedsættes.
Stk. 3. Garantien omfatter ud over lånehovedstolen også renter og gebyrer, der følger af låneforholdet, men ikke omkostninger i forbindelse med lånets oprettelse eller forhøjelse af garantisummen.

§ 4. Tilsagnet om garanti skal angive størrelsen af den lånehovedstol, inden for hvilken garantien ydes.
Stk. 2. Tilsagnet udleveres til den uddannelsessøgende, der herefter kan træffe aftale med et pengeinstitut i Grønland om eventuel opnåelse af lån med garanti.
Stk. 3. Udnyttes garantimuligheden efter § 3, stk. l og 2 ikke, bortfalder denne. Garantimuligheden kan ikke opspares eller overføres fra et uddannelsesår til et andet.
Stk. 4. For lånet underskrives gældsbrev på en af landsstyret godkendt formular.
Stk. 5. Udbetalingen sker efter låntagerens eget ønske og behov. Ordningen etableres som en kassekredit, hvorved der gives mulighed for en fleksibel udnyttelse af det til enhver tid værende maksimum.

§ 5. Pengeinstituttet tilstiller den garantiudstedende myndighed en genpart af det for lånet udfærdigede gældsbrev.
Stk. 2. Pengeinstituttet afgiver til den garantiudstedende myndighed en årlig opgørelse pr. ultimo december måned over hver enkelt garanteret lånekonto specificeret på hovedstol og tilskrevne renter.
Stk. 3. Pengeinstituttet afgiver hvert kvartal en opgørelse over den samlede garantiforpligtelse til Landsstyret.

§ 6. Under forudsætning af at låntager, inden l år efter uddannelsens afslutning, har truffet aftale med pengeinstituttet om afvikling af lånet, fortsætter garantien under afviklingen, dog højst i 10 år efter uddannelsens afslutning.
Stk. 2. Under forudsætning af at låntager, inden 3 måneder efter uddannelsens afbrydelse, har truffet aftale med pengeinstituttet om afvikling af lånet, fortsætter garantien under afviklingen, dog højst i 10 år efter uddannelsens afbrydelse.
Stk. 3. Hvis det ikke er muligt for pengeinstituttet at opnå en aftale om afvikling af lånet, inden udløbet af de i stk. l og 2 nævnte frister, har pengeinstituttet pligt til at kræve garantien indfriet.
Stk. 4. Pengeinstitutterne har pligt til at informere Landsstyret, hvis en låntager er i restance med betaling af mere end 2 ydelser.
Stk. 5. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan Landsstyret efter ansøgning forlænge garantien ud over 10 år.

§ 7. Såfremt et lån indfries af Landskassen på foranledning af pengeinstituttet, hvori lånet er optaget, forrentes lånet p.a. med den aktuelle rente i pengeinstituttet for lån omfattet af ordningen, eller p.a. med Nationalbankens diskonto, tillagt 4 %, såfremt denne rentesats måtte være højere end den aktuelle rente.
Stk. 2. Landsstyret kan under uddannelsen eller efter dennes afslutning eller afbrydelse indfri garantisummen i pengeinstituttet og herved ændre lånet til et landskasselån.
Stk. 3. I tilfælde af indfrielse efter stk. 2 forrentes lånet i alle tilfælde p.a. med den aktuelle rente i pengeinstituttet - uden tillæg.

 

Kapitel 2.
Klageadgang

§ 8. Afgørelser efter § 2, § 6, stk.4, og § 8 stk. 2, kan inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, skriftligt indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtte.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 1992.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 13. november 1980 om garanti ydet af Grønlands Hjemmestyre for bank- og sparekasselån til uddannelsessøgende .
Stk. 3. Bevillinger og garantier ydet efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse fortsætter dog på uændrede vilkår til deres udløb.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. juli 1992
Marianne Jensen

/

f.  Aqigssiaq Møller 
Ejvind Christoffersen