Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 20. juli 1992 om uddannelsesstøtte.

I medfør af § 7 og § 13 i landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Støtteberettigede uddannelser

§ 1. Uddannelser, der er tilrettelagt på heltidsbasis og er af mindst 3 måneders varighed, giver de studerende ret til uddannelsesstøtte efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Uddannelsesstøtte ydes til studieforberedende gymnasial uddannelse i Grønland.
Stk. 2. Under særlige omstændigheder kan Landsstyret yde uddannelsesstøtte til gymnasial uddannelse uden for Grønland.
Stk. 3. Landsstyret kan under særlige omstændigheder yde uddannelsesstøtte til en studieforberedende uddannelse på folkeskoleniveau, når den er et led i et uddannelsesforløb, som fører frem til erhvervskompetence.
Stk. 4. Endvidere kan Landsstyret træffe beslutning om at yde uddannelsesstøtte til visse uddannelser inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed, uanset om uddannelsen hverken giver erhvervskompetence eller er studieforberedende.

§ 3. Der ydes normalt ikke uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland, hvis en tilsvarende uddannelse kan tages i Grønland.

§ 4. Uddannelsesstøtte ydes til én afsluttet erhvervsuddannelse.
Stk. 2. Der kan dog ydes støtte til yderligere en eller flere erhvervsuddannelser, hvis uddannelsen,
1) er en naturlig forlængelse af den tidligere uddannelse og ligger på et højere niveau inden for samme fagområde,
2) er en nødvendig omskoling på grund af manglende beskæftigelsesmuligheder inden for ansøgerens erhverv, eller
3) særlige omstændigheder taler herfor.

§ 5. Uddannelsesstøtte i forbindelse med kulturelle uddannelser, der ikke giver erhvervskompetence, medregnes i antallet af påbegyndte eller afsluttede uddannelser, jf. § 4 og § 11, medmindre der tale om studieforberedelse.

§ 6. I det omfang uddannelsesstøtten til personer med en godkendt praktikaftale dækkes via midler fra arbejdsgiverens erhvervsuddannelsesbidrag, jf. landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag, kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der ikke opfylder de almindelige tilknytningsbetingelser til Grønland.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der har modtaget støtte efter stk. l, er tilsvarende berettigede til at modtage støtte under senere skoleophold.

§ 7. Landsstyret fastsætter, hvor mange uddannelsessøgende, der kan ydes uddannelsesstøtte til inden for hver enkelt uddannelse.

 

Kapitel 2.
Studieaktivitet og forlænget studietid

§ 8. På uddannelser med mødepligt må undervisningen normalt ikke forsømmes. Overholder den uddannelsessøgende ikke mødepligten, kan Landsstyret inddrage uddannelsesstøtten.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for omfanget af tilladeligt fravær i relation til den studerendes mulighed for at opnå uddannelsesstøtte.

§ 9. På længerevarende uddannelser uden mødepligt anses en uddannelsessøgende for at være studieaktiv, så længe den sædvanlige studietid på hele uddannelsen eller på større dele heraf ikke overskrides væsentligt.
Stk. 2. Der tillades normalt maksimalt en overskridelse af den sædvanlige studietid på ét år i forhold til længden af den samlede uddannelse.
Stk. 3. Landsstyret kan dog i særlige tilfælde, som f.eks. ved sygdom, fødsel m.v. bevilge uddannelsesstøtte mere end et år ud over den sædvanlige studietid.

§ 10. Landsstyret fastsætter den sædvanlige studietid for hver enkelt uddannelse.

 

Kapitel 3.
Tidligere afbrydelser og uddannelsesgæld

§ 11. Uddannelsesstøtte ydes normalt uafhængigt af, hvor lang tid der tidligere har været bevilget støtte til samme person på andre uddannelser, jf. dog § 4.

§ 12. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en ansøger, der tidligere har afbrudt den ansøgte uddannelse to gange, medmindre ansøgeren har været uden skyld i afbrydelserne.
Stk. 2. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en ansøger, der tidligere har afbrudt forskellige uddannelser tre gange, medmindre ansøgeren har været uden skyld i afbrydelserne.

§ 13. Uddannelsesstøtte kan ikke ydes til en ansøger, der har forfalden uddannelsesgæld, medmindre ansøger har indgået en aftale om tilbagebetaling af den forfaldne gæld. Den indgåede aftale om tilbagebetaling skal være overholdt.

 

Kapitel 4.
Uddannelsesstøtte

§ 14. Uddannelsesstøtte ydes dels som stipendium dels som lån.

 

Stipendium

§ 15. Landsstyret fastsætter efter forhandling i Rådet for Uddannelsesstøtte størrelse og betingelser for stipendiumet.

§ 16. Stipendiumets størrelse reguleres hvert år pr 1. august efter forhandling i Rådet for Uddannelsesstøtte, i Stk. 2. Såfremt støtteåret følger kalenderåret, jf, § 19, stk. 2, sker fastsættelsen pr. 1. januar.
Stk. 3. Første regulering sker med virkning fra 1. august 1993.

§ 17. Stipendium kan ydes med forskellige satser til,
1) uddannelsessøgende med egen bopæl,
2) uddannelsessøgende indkvarterede med betalt kost og logi, eller
3) uddannelsessøgende, der bor hos forældre eller personer, der træder i forældres sted.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der bor sammen med egne børn, betragtes som om, de har egen bolig.

§ 18. Der ydes ikke stipendium i perioder, hvor den uddannelsessøgende modtager praktikløn.

§ 19. Stipendium ydes normalt i 12 måneder pr. støtteår.
Stk. 2. Støtteåret, der fastsættes af Landsstyret, kan gå fra 1. august til 31. juli eller kan følge kalenderåret.

§ 20. Stipendium udbetales normalt månedsvis bagud.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte, at udbetalingen skal ske på en anden måde for visse grupper af uddannelsessøgende.

 

Særydelser

§ 21. Landsstyret fastsætter efter forhandling i Rådet for Uddannelsesstøtte størrelse og betingelser for ydelse af,
1) tillæg til børn, og
2) andre særlige ydelser til dækning af specielle behov, herunder frirejser.
Stk. 2. Tillæg til børn ydes i 12 måneder pr. støtteår.

§ 22. Hvor en særydelse efter § 21 er afhængig af, om den uddannelsessøgende er gift, sidestilles ægteskabslignende samliv med ægteskab, såfremt samlivet har varet i mindst et år efter det fyldte 18. år.

§ 23. Frirejser ydes i forbindelse med uddannelsens start samt afslutning eller afbrydelse.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for ydelse af frirejse i forbindelse med start på en STI-uddannelse.
Stk. 3. Melder en uddannelsessøgende afbud til en uddannelse efter at have brugt en frirejse som følge af forventet påbegyndelse af en uddannelse, kan Landsstyret pålægge den uddannelsessøgende at betale billetudgiften selv. Endvidere kan den uddannelsessøgende pålægges at betale udgiften til hjemrejse, såfremt afbrydelse af en uddannelse er selvforskyldt.
Stk. 4. Der ydes ikke ekstra eller særskilt frirejse i forbindelse med orlov fra uddannelsen.

§ 24. Frirejser ydes i forbindelse med sommerferien, dog ikke hvis uddannelsen afsluttes inden 1. december i samme kalenderår.
Stk. 2. Til uddannelsessøgende, der lever adskilt fra deres børn, kan der på betingelser fastsat af Landsstyret, ydes en halvårlig besøgsfrirejse, såfremt børnene berettiger til udbetaling af børnetillæg efter § 21 stk. l, nr. 1.
Stk. 3. Frirejse ydes endvidere i forbindelse med skole og praktikophold, hvis den uddannelsessøgende har været nødt til at rejse til en anden kommune. Der ydes også frirejse mellem by og bygd i samme kommune i forbindelse med skoleophold.
Stk. 4. Skifter den uddannelsessøgende selvforskyldt praktikplads til en anden kommune, kan den uddannelsessøgende pålægges selv at betale udgiften til rejsen.

§ 25. Landsstyret kan fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med særligt tilrettelagte uddannelser, og deraf opståede særlige behov for støtte, herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark.

 

Kapitel 8.
Oplysningspligt

§ 26. Uddannelsessøgende skal, jf. § 16 i landstingsforordningen, meddele alle oplysninger om forhold, der er af betydning for tildeling af støtte.

§ 27. Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i § 26 nævnte forhold, eller undlader at give meddelelse om ændringer heri, kan uretmæssigt oppebårne beløb, kræves tilbagebetalt med påløbne renter.

§ 28. En person, der med urette har oppebåret uddannelsesstøtte, kan udelukkes fra at modtage ny uddannelsesstøtte i en vis periode eller for stedse, jf. § 16, stk. 3 i landstingsforordningen.
Stk. 2. Samme regel gælder, hvis en uddannelsessøgende overtræder vilkår for tidligere tildelt støtte.

 

Kapitel 10.
Klageadgang

§ 29. Landsstyrets afgørelse efter § 3, § 8, § 9, § 13, § 23, § 24 og § 28, jf. § 15 i Landstingsforordningen, kan skriftligt inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtte.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 7. marts 1985 om uddannelsesstøtte.
Grønlands Hjemmestyre d. 20. juli 1992
Marianne Jensen

/

f. Aqigssiaq Møller 
Ejvind Christoffersen