Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 21. juli 1992 om fredning af moskusokser i Grønland.

I henhold til § 4, § 7 og § 9 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, som senest er ændret ved landstingslov nr. 10 af 29 april 1992 fastsættes:

 

Fredningstider og fredede områder

§ 1. Moskusoksen (Ovibus moschatus) er fredet i Grønland.
Stk. 2. Undtaget fra reglen i stk. l er
1) Ittoqqortoormiit kommune, hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioderne 20. august - 20. september og 20. november - 20. december, og
2) Angujaartorfiup Nunaa (Maniitsoq kommune), hvor der kan gives tilladelse til jagt på moskusokser i perioden 1. august - 25. september.
Stk. 3. I jagtperioderne medregnes begyndelses- og slutdagen.
Stk. 4. Der gælder særlige bestemmelser om fredning af moskusokser for nationalparken i Nord- og Østgrønland. Bestemmelserne er fastsat i en særskilt bekendtgørelse om nationalparken, som er udstedt i medfør af landstingslov om naturfredning i Grønland.

 

Fastsættelse af kvotaer

§ 2. Landsstyret fastsætter efter samråd med Ittoqqortoormiit og Maniitsoq kommunalbestyrelser hvert år det antal moskusokser, som må nedlægges (kvota) i henholdsvis Ittoqqortoormiit kommune og i Angujaartorfiup Nunaa (Maniitsoq kommune).
Stk. 2. Denne kvota kan begrænses til dyr af bestemte køns- og aldersgrupper.

§ 3. Landsstyret kan bestemme, at de efter § 2 fastsatte kvotaer fordeles til brug for bestemte kommuner.
Stk. 2. De årlige kvotaer samt vilkårene herfor skal offentliggøres i den landsdækkende presse og i radioen før jagttidens begyndelse.

 

Betingelser for jagt

§ 4. Kun personer som er i besiddelse af en licens dertil må nedlægge en moskusokse.
Stk. 2. Inden for rammerne af de i § 2 fastsatte kvotaer kan landsstyret udstede licenser til personer, som
1) har bopæl i Grønland og har fast tilknytning til det grønlandske samfund, og
2) har gyldigt fangstbevis, der giver adgang til at drive fangst og jagt som hovederhverv (grønt bevis).
Stk. 3. I licensen angives det antal moskusokser, som den giver ret til at nedlægge, samt i hvilket område og i hvilken periode jagten må foregå.
Stk. 4. Landsstyret kan overdrage kompetencen til, indenfor rammerne af de efter § 3 fastsatte kvotaer, på de i stk. 2 og stk. 3 angivne betingelser at udstede licenser til den enkelte kommunalbestyrelse.

§ 5. Personer, som i medfør af § 4, stk. 2 eller stk. 4, har opnået tilladelse til moskusoksejagt i Angujaartorfiup Nunaa, vil sammen med licensen få udleveret to nummererede éngangsplomber pr. dyr til brug for senere identifikation af de nedlagte dyr.
Stk. 2. Umiddelbart efter nedlæggelse af et dyr skal éngangsplomberne fastgøres på dets køller, således at der er tale om en stabil og iøjnefaldende placering.
Stk. 3. Éngangsplomberne skal forblive på dyret indtil det videresælges eller fortæres.
Stk. 4. Udleverede, men ikke anvendte éngangsplomber, skal straks efter jagttidens ophør afleveres til kommunen.

 

Jagtmetoder

§ 6. Ved moskusoksejagt er det kun tilladt at bruge riffel. Mindste lovlige kaliber er 6,5 mm. Der skal anvendes blødnæset ammunition. Halv- og helautomatiske rifler må ikke anvendes.
Stk. 2. Der må ikke medtages hunde ved moskusoksejagt i Vestgrønland.
Stk. 3. Fly, helikoptere samt enhver form for motorkøretøjer må ikke anvendes under jagt på moskusokser eller til befordring til og fra jagtområdet.
Stk. 4. Al kød fra nedlagte moskusokser skal anvendes på stedet eller tages med derfra.

 

Indfangning og udsætning

§ 7. Det er forbudt at immobilisere og indfange moskusokser samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Udsætning af fritlevende moskusokser i nye områder kan ligeledes kun ske efter indhentet tilladelse fra Grønlands Hjemmestyre.

§ 8. Det er forbudt at købe eller modtage kød og skind samt andre dele af ulovligt nedlagte moskusokser.

 

Dispensation

§ 9. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål meddele dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser.

 

Sanktioner

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i§ l og §§4-8 kan straffes med bøde.
Stk. 2. Ved overtrædelse af bestemmelserne i § l og §§ 4 - 8 vil kød, skind, kranium og andre dele af ulovligt nedlagte eller erhvervede moskusokser samt ulovligt anvendte våben og befordringsmidler efter § 10 i lov om erhvervsmæssig fangst og jagt kunne konfiskeres.
Stk. 3. Konfiskeret udbytte vil tilfalde Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 4. For overtrædelserne i bestemmelserne i § l, 4, 6 og 7 er ikke alene den enkelte jæger ansvarlig, men også ejeren af den båd, slæde eller andet redskab, der har været benyttet ved jagten, for så vidt han har været med på jagtturen, eller han har været vidende om, at de pågældende redskaber ville blive benyttet til den ulovlige jagt.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft fra den 31. juli 1992. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. maj 1988 om fredning af moskusokser i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. juli 1992Hans Iversen

/

Henrik Leth