Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning.

I henhold til § 3 i "Landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning" som ændret ved "Landstingsforordning nr. l af 18. juni 1987" fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål

§ 1. Det påhviler kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration efter reglerne i denne bekendtgørelse at bidrage til, at arealerne inden for kommunen tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering.

 

Kapitel 2.
Kommuneplaner

§ 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en kommuneplan bestående af:
1) En redegørelse for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling, jf. § 3,
2) en plan, som afgrænser kommunens by - og bygdezoner,
3) en plan for kommunens byzone, hvori der fastlægges en hovedstruktur for byen og rammer for indholdet af lokalplaner, jf. § 4,
4) en plan for kommunens bygdezoner (bygdeplaner), hvori der fastlægges retningslinier for arealanvendelse og bebyggelse, jf. § 5, og
5) retningslinier for kommunalbestyrelsens tildeling af arealer i by- og bygdezone, jf. § 6.
Stk. 2, Kommuneplanen må ikke stride mod landsplanlægningen.
Stk. 3. Landsstyret kan efter anmodning fra en kommunalbestyrelse beslutte, at reglerne i denne bekendtgørelse om tilvejebringelse af en kommuneplan ikke finder anvendelse i den pågældende kommune, men kun skal være retningsgivende for  den kommunale planlægningsindsats.
Stk. 4. Efter forhandling med kommunalbestyrelsen kan landsstyret fastsætte frister for tilvejebringelse af et forslag til kommuneplan.

 

Kommuneplaners indhold.

§ 3. Den i § 2, stk. l, nr. l nævnte redegørelse skal indeholde følgende:
1) En statusdel, som beskriver den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling i kommunen, samt bebyggelsesforholdene i kommunens by og bygder. Endvidere skal der redegøres for den hidtil udførte planlægning i kommunen,
2) en planredegørelsesdel, som beskriver hvordan planen forholder sig til landsplanlægningen, herunder landsstyrets investeringsplanlægning, samt en beskrivelse af kommunens egen økonomiske planlægning, og
3) en målsætningsdel, som beskriver kommunalbestyrelsens mål for den by- og bygdemæssige udvikling i kommunen, herunder befolknings- og erhvervsudvikling, samt den fremtidige forsyning med sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige institutioner i kommunens by og bygder.

§ 4. Den i § 2, stk. l, nr. 3, nævnte hovedstruktur for kommunens by fastlægges ved en sammenfattende vurdering af planer for:
1) Udbygning af bysamfundet med boliger og arbejdspladser, herunder rækkefølgen for denne udbygning,
2) institutioner og anden offentlig service,
3) havnefunktioner og trafikanlæg,
4) beskyttelseszoner omkring anlæg, ud fra sikkerhedsmæssige hensyn, eller for at sikre selve anlægget (klausulerede zoner),
5) arealer forbeholdt miljøbelastende virksomheder,
6) friholdte områder og større fritidsanlæg,
7) offentlige forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg,
8) frednings- og bevaringsværdige bygninger og byområder, og
9) arealanvendelse i øvrigt, herunder udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster.
Stk. 2. De i § 2, stk. l, nr. 3, nævnte rammer for indholdet af lokalplaner fastlægges for hovedbyens enkelte dele med hensyn til:
1) Anvendelse af arealer og bebyggelse, herunder placering af institutioner og anden offentlig service,
2) områdets rummelighed med hensyn til boliger eller erhverv,
3) områdets bebyggelse, herunder bestemmelser om bebyggelsens art, placering, højde og udformning,
4) byfornyelse og sanering i eksisterende byområder,
5) eventuelle bevaringsværdige træk i området, herunder fredede eller bevaringsværdige bygninger og anlæg, samt historisk værdifulde områder m.m.,
6) tilslutning til overordnede trafikanlæg og tekniske forsyningsanlæg i området,
7) områdets forsyning med friarealer og eventuelle fritidsanlæg,
8) sikkerhedszoner omkring sprængstofmagasiner, tankanlæg, flyvepladser, vandindvindingsområder, teleanlæg og dag- og natrenovationsanlæg,
9) eventuelle begrænsninger i anvendelsen af arealer og bygninger af hensyn til naboområder,
10) eventuelle vilkår for arealanvendelse og bebyggelse, herunder fastsættelse af ejer- og finansieringsforhold i forbindelse med opførelse af bygninger og anlæg, og
11) områdets etapevise udbygning.
Stk. 3. I hovedstrukturplanen kan endvidere fastlægges andre retningslinier af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen.

§ 5. De i § 2, stk. l, nr 4, nævnte bygdeplaner fastlægges for den enkelte bygd ved en sammenfattende vurdering af planer for:
1) Anvendelse af arealer og bebyggelse, herunder placering af institutioner og l anden offentlig service,
2) bolig- og erhvervsrummelighed,
3) havne og produktionsanlæg, og
4) forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg herunder veje og stier.
Stk. 2. I bygdeplaner kan endvidere fastlægges andre retningslinier af betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen.

§ 6. De i § 2, stk. l, nr 5, nævnte retningslinier for tildeling af arealer skal fastlægges for kommunens by- og bygdezoner under et. Retningslinierne kan suppleres med særlige bestemmelser for byens og bygdernes enkelte dele.
Stk. 2. Retningslinierne skal fastsættes under hensyn til:
1) Sikring af ensartet behandling af ansøgninger om arealtildelinger,
2) realisering af målene i den kommunale planlægning, og
3) fordeling af byggemodningsudgifter samt andre økonomiske forhold af betydning for byudvikling.

 

Offentliggørelse af kommuneplanforslag

§ 7. Efter vedtagelse af et forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.
Stk. 2. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til kommuneplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening bilagt en af medlemmet affattet kort begrundelse herfor.
Stk. 3. Forslaget, bilagt eventuelle mindretalsudtalelser i henhold til stk. 2, skal være fremlagt til offentligt gennemsyn på et for borgerne bekvemt sted i mindst 12 uger. Der skal ske offentlig bekendtgørelse om fremlæggelsen på den måde, der sædvanligt bruges i kommunen.
Stk. 4. Bekendtgørelsen skal angive den efter stk. 3 fastsatte frist for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag til forslaget.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal forestå en oplysningsvirksomhed med det formål at fremkalde en offentlig debat om planlægningens målsætninger og indhold.
Stk. 6. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til landsstyret.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at forlange betaling for udlevering af planmateriale i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af kommuneplanforslaget.

 

Godkendelse af kommuneplanforslag.

§ 8. Når fristen efter § 7, stk. 3 er udløbet, forelægges forslaget til kommuneplan for landsstyret til godkendelse. Forslaget skal ledsages af eventuelle indsigelser og ændringsforslag samt kommunalbestyrelsens bemærkninger til disse.
Stk. 2. Inden fremsendelsen af forslaget til landsstyret kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne er mere omfattende, skal det ændrede forslag offentliggøres på ny med en frist for indsigelser på mindst 6 uger, forinden forslaget indsendes til landsstyret.
Stk. 3. Landsstyret kan gøre godkendelsen afhængig af, at der foretages ændringer i forslaget.

 

Offentlig bekendtgørelse af godkendte kommuneplaner.

§ 9. Umiddelbart efter at have modtaget meddelelse om landsstyrets godkendelse af et forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig bekendtgørelse herom. Bekendtgørelsen skal oplyse om, på hvilke punkter planen eventuelt afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag.
Stk. 2. Planen skal være offentligt tilgængelig.

 

Kommuneplaners retsvirkning

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer, jf. Kapitel 4.

 

Ændringer af kommuneplaner.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang ajourføre kommuneplanen.
Stk. 2. Ved ændringer af kommuneplanen finder §§ 7, 8 og 9 tilsvarende anvendelse. Fristen efter § 7, stk. 3 og 4 kan dog nedsættes til 6 uger, når ændringen af en kommuneplan gennemføres i tilknytning til en områdeplan.
Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere retningslinier for kommunalbestyrelsens ajourføring af kommuneplanen.

§ 12. For at sikre landsplanlægningens gennemførelse kan landsstyret bestemme, at kommunalbestyrelsen inden en af landsstyret fastsat frist på ikke under 2 år, skal fremkomme med et forslag til ændring af kommuneplanen, med et af landsstyret
nærmere angivet indhold.
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke overholder den efter stk. l fastsatte frist, kan landsstyret tilvejebringe en ændring af en kommuneplan på kommunalbestyrelsens bekostning. Landsstyret foretager offentliggørelse efter reglerne i § 7, stk. 4 og 5, og § 9.

 

Kapitel 3.
Områdeplaner


Lokalplaner

§ 13. Inden for arealer, der er udlagt som rammer for lokalplanlægningen i en godkendt kommuneplan kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe områdeplaner (lokalplaner) efter bestemmelserne i §§ 15-21.
Stk. 2. En lokalplan efter stk. l, skal tilvejebringes af kommunalbestyrelsen, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Planen skal sikre, at bygge- og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med kommuneplanens idégrundlag og indhold.
Stk. 3. Lokalplaner efter stk. l, skal endvidere tilvejebringes af kommunalbestyrelsen, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at der altid inden for byzone findes tilstrækkelige lokalplanlagte arealer til at dække behovet for byudvikling.

§ 14. Inden for arealer omfattet af kommuneplanens bygdeplaner, kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe lokalplaner efter bestemmelserne i §§ 15-21.

§ 15. For arealer omfattet af en godkendt kommuneplans by- og bygdezoner, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved tilvejebringelse af en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for et tidsrum af indtil l år og kun een gang. Forbudet skal offentligt bekendtgøres.

 

Lokalplaners indhold

§ 16. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser i strid med landsplanlægningen eller en godkendt kommuneplan.

§ 17. Lokalplanen skal ledsages af en redegørelse, som beskriver planens formål, og angiver hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.
Stk. 2. Planens retsvirkninger, jf. §§ 28 og 29, skal fremgå af redegørelsen.

§ 18. Lokalplanens formål skal angives i planen.
Stk. 2. I en lokalplan kan der fastsættes bestemmelser om følgende forhold:
1) Områdets anvendelse,
2) bebyggelsens anvendelse, omfang og placering, herunder blandt andet regulering af boligtætheden, højder og afstandsforhold og fastlæggelse af byggefelter,
3) bebyggelsens udformning, herunder blandt andet bestemmelser om tagform, i materialer og farvevalg,
4) bevaring af eksisterende bebyggelse og dens nærmeste omgivelser således, at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres,
5) vej- og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herunder om adgangsforholdene til færdselsarealer og om adskillelse af trafikarterne,
6) beliggenheden af ledningsanlæg, herunder el- og vandforsyning,
7) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller udenfor de af planen omfattede områder som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse,
8) regulering af økonomiske forhold i forbindelse med etablering af fællesanlæg o.l.,
9) udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, herunder friarealer, terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af vegetation samt belysning af veje og andre færdselsarealer,
10) bevaring af landskabstræk, blandt andet i forbindelse med bebyggelse af et område, der inddrages til bymæssig bebyggelse,
11) oprettelse af foreninger for indehavere af brugsrettigheder i boligområder og er i hvervsområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og
12) grænser for miljøbelastning af omgivelserne med støj, støv, lugt og andet, som kan medføre gener for omgivelserne.
Stk. 3. Lokalplanen skal angive, om dens gennemførelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.

 

Offentliggørelse af lokalplanforslag.

§ 19. Efter vedtagelse af et forslag til lokalplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget tillige med en kortfattet beskrivelse af planens indhold samt den i § 17 nævnte redegørelse. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.
Stk. 2. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende det vedtagne forslag til lokalplan tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol kan kræve, at kommunalbestyrelsen samtidig offentliggør det pågældende medlems afvigende mening bilagt en af medlemmet udfærdiget kort begrundelse herfor.
Stk. 3. Forslaget, bilagt eventuelle mindretalsudtalelser i henhold til stk. 2, skal være fremlagt til offentligt gennemsyn på et for borgerne bekvemt sted i mindst 6 uger. Der skal ske offentlig bekendtgørelse om fremlæggelsen på en i kommunen brugelig måde.
Stk. 4. Bekendtgørelsen skal angive forslagets område og fastsætte den i stk. 3 nævnte frist for adgang til at fremkomme med indsigelser mod og ændringsforslag til forslaget.

§ 20. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning herom til landsstyret og de myndigheder, for hvem forslaget har særlig betydning.
Stk. 2. I underretningen skal angives fristen efter § 19, stk. 4, for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag.
Stk. 3. Underretningen skal ledsages af selve forslaget.

 

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag

§ 21. Når fristen efter § 19, stk. 4, er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af forslaget til lokalplan vedtage forslaget endeligt.
Stk. 2. Ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af et lokalplanforslag efter stk. l kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, skal det
ændrede forslag offentliggøres efter reglerne i §§ 19 og 20.

 

Frilandsplaner

§ 22. For arealer beliggende uden for en godkendt kommuneplans by og bygdezoner kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe områdeplaner (frilandsplaner) efter bestemmelserne i §§ 16-19 og § 23.

§ 23. Frilandsplaner skal godkendes af landsstyret.
Stk. 2. Efter udløbet af den i § 19, stk. 4, fastsatte frist indsendes forslaget til landsstyret. Forslaget skal ledsages af eventuelle indsigelser og ændringsforslag samt kommunalbestyrelsens bemærkninger til disse.
Stk. 3. Ved landsstyrets godkendelse af forslaget kan landsstyret foretage ændringer i det offentliggjorte forslag.

 

Sikring af landsplanlægningen

§ 24. Hvis en hjemmestyremyndighed eller en statslig myndighed ud fra de særlige hensyn, som denne varetager, inden indsigelsesfristens udløb, fremsætter indsigelse mod et forslag til lokalplan, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage forslaget endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunalbestyrelsen og vedkommende myndighed om planens indhold. Opnås sådan enighed ikke, forelægges spørgsmålet for landsstyret til endelig afgørelse.

§ 25. Landsstyret kan beslutte, at et forslag til lokalplan ikke kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen efter § 21. Planen kan da kun få retsvirkninger efter nærværende bekendtgørelse, hvis planforslaget godkendes af landsstyret. I tilslutning til en sådan beslutning skal landsstyret give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen inden udløbet af den i § 19, stk. 4 fastsatte frist.
Stk. 2. I tilslutning til en beslutning efter stk. l kan landsstyret bestemme, at det eller de offentliggjorte forslag skal have den i § 28, stk. l og 2 nævnte virkning i indtil 2 år efter kommunalbestyrelsens offentliggørelse af forslaget. Landsstyret kan samtidig bestemme, at beføjelsen efter § 28, stk. 2, overtages af landsstyret. Beslutninger efter stk. l og 2 skal bekendtgøres af landsstyret.
Stk. 3. I tilslutning til en godkendelse efter stk. l kan landsstyret foretager ændringer og tilføjelser i det offentliggjorte planforslag.

§ 26. For at sikre landsplanlægningens gennemførelse, og når det i øvrigt findes nødvendigt at tilvejebringe eller ændre en lokalplan, kan landsstyret bestemme, at kommunalbestyrelsen inden en af landsstyret fastsat frist skal tilvejebringe en lokalplan med et nærmere angivet indhold.
Stk. 2. Landsstyret kan beslutte selv at tilvejebringe en lokalplan. I sådanne tilfælde overtager landsstyret kommunalbestyrelsens beføjelser efter § 13, stk. l, § 15, § 21 og § 28, stk. 2. Landsstyret foretager offentliggørelse efter § 19 og § 27.

 

Offentlig bekendtgørelse af vedtagne eller godkendte områdeplaner

§ 27. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse efter § 21, eller godkendelse efter § 23, af en områdeplan skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig bekendtgørelse herom. Bekendtgørelsen skal blandt andet oplyse, om planen afviger fra  det tidligere offentliggjorte forslag.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sende et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til landsstyret og de myndigheder, som efter § 20, stk. l, har fået skriftlig underretning om forslagets offentliggørelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal snarest sende et eksemplar af den vedtagne eller godkendte områdeplan til landsstyret og til de under stk. 2. nævnte myndigheder.

 

Områdeplaners retsvirkninger

§ 28. Når et forslag til områdeplan er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Såfremt der efter udløbet af fristen efter § 19, stk. 4, ikke er indkommet rettidige indsigelser efter §§ 19 og 20 kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med planen.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. l og 2 finder anvendelse indtil planforslagets endelige vedtagelse eller godkendelse er bekendtgjort, jf. § 27, dog højst l år regnet fra forslagets fremlæggelse.

§ 29. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af vedtagelsen eller godkendelsen af en områdeplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser med mindre en dispensation er meddelt i henhold til § 47.

§ 30. Når det er nødvendigt for gennemførelsen af en områdeplan, kan der iværksættes ekspropriation efter reglerne i Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation.

§ 31. Når der i en lokalplan er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange, at kommunen overtager den helt eller delvist mod erstatning.
Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. l påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem bebyggelsens mulige økonomiske udnyttelse og den økonomiske udnyttelse af bebyggelse med en lignende benyttelse, men som ikke er omfattet af et nedrivnings- eller ombygningsforbud.
Stk. 3. Erstatning fastsættes i mangel af mindelig ordning af ekspropriationskommissionen, jf. lov for Grønland om ekspropriation.

 

Kapitel 4
Arealtildeling


Tilladelse til arealanvendelse

§ 32. Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug til anden anvendelse uden tilladelse fra arealtildelingsmyndigheden.
Stk. 2. Intet areal må ændre anvendelse uden tilladelse fra arealtildelingsmyndigheden.
Stk. 3. En arealtildeling er personlig. Enhver overdragelse af rettigheder over et areal skal tiltrædes af arealtildelingsmyndigheden.

 

Arealtildelingsmyndighed

§ 33. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til brug af arealer inden for de i kommuneplanen fastsatte by-og bygdezoner, jf. § 2, stk. l, nr.2.

§ 34. Landsstyret giver tilladelse til brug af arealer, som ikke er omfattet af kommuneplanens by- og bygdezone (det åbne land), herunder arealer, som er omfattet af en frilandsplan, jf. § 22.
Stk. 2. Landsstyret kan, i forbindelse med godkendelse af en frilandsplan, eller når det i øvrigt skønnes hensigtsmæssigt, overdrage arealtildelingsmyndigheden inden for planområdet til kommunalbestyrelsen.

 

Ansøgning om brugsret til et areal

§ 35. Brugsretten til et areal kan efter ansøgning tildeles personer, firmaer, selskaber, foreninger o.l.

§ 36. Ansøgning om brugsret til et areal fremsendes til kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune.
Stk. 2. Ansøgning om brugsret til et areal i frilandszone videresendes med kommunalbestyrelsens udtalelse til landsstyret.
Stk. 3. Hjemmestyret kan fastsætte nærmere regler for ansøgningens form og indhold.

 

Tildeling af arealer i by- og bygdezone

§ 37. Det påhviler kommunalbestyrelsen at påse, at en arealtildeling ikke strider mod kommuneplanen eller en områdeplan tilvejebragt efter reglerne i denne bekendtgørelse, samt planer opretholdt efter § 53.
Stk. 2. En arealtildeling skal endvidere være i overensstemmelse med de retningslinier for arealadministrationen, som er fastsat i kommuneplanen, jf. § 6.
Stk. 3. Med mindre der træffes beslutning om nedlæggelse af forbud efter § 15 og efterfølgende tilvejebringes en områdeplan, som forhindrer en ansøgt arealanvendelse, skal kommunalbestyrelsen give en arealtildeling, såfremt ansøgningen opfylder de i stk. l og 2 omtalte betingelser.

 

Vilkår i forbindelse med tildelinger

§ 38. I forbindelse med tildeling af et areal skal kommunalbestyrelsen stille vilkår om følgende forhold:
1) Anvendelse af arealet,
2) frist på max 2 år for udnyttelse af tilladelsen,
3) regulering af betaling af byggemodningsudgifter,
4) eventuel tilslutningspligt til fællesanlæg, og
5) brugsrettens eventuelle ophør.
Stk. 2. Såfremt forholdene ikke er tilstrækkeligt behandlet i en for arealet gældende områdeplan kan kommunalbestyrelsen endvidere stille supplerende vilkår om:
1) Færdsels- og adgangsforhold,
2) beliggenheden af rør- og ledningsanlæg, og
3) andre forhold af betydning for kommuneplanens virkeliggørelse.

 

Offentliggørelse af arealtildelinger

§ 39. Forinden der træffes endelig beslutning om at tildele brugsretten til et areal i by- og bygdezone, påhviler det kommunalbestyrelsen at orientere offentligheden om ansøgningen.
Stk. 2. Orienteringspligten i stk.l kan fraviges i de tilfælde hvor det ansøgte er i overensstemmelse med en gældende bygdeplan eller områdeplan.

§ 40. I forbindelse med orienteringen om en ansøgning skal der fastsættes en frist på ikke under 14 dage til at fremkomme med indsigelser mod det ansøgte.
Stk. 2. Såfremt der fremkommer indsigelser mod en ansøgning, skal kommunalbestyrelsen lade indsigelserne indgå i sin behandling af ansøgningen.

§ 41. Kommunalbestyrelsen er pligtig til løbende at offentliggøre inden for hvilke arealer, der ifølge kommunens planlægning og byggemodningsprogram, kan forventes meddelt en arealtildeling.

§ 42. Arealtildelinger skal være offentlige, herunder på hvilke vilkår det pågældende areal er blevet tildelt, jf. § 38.
Stk. 2. Orienteringspligten i stk. l kan fraviges i de tilfælde hvor der er tale om mindre arealer eller uvæsentlige bygninger, anlæg og anden arealanvendelse, herunder ændret anvendelse, samt ved overdragelse af brugsrettigheder i forbindelse med salg af bygninger m.m.

 

Arealtildeling i frilandszone

§ 43. Landsstyret påser, efter indhentet udtalelse fra kommunalbestyrelsen, at en arealtildeling ikke er i strid med de landsplanmæssige interesser, herunder bestemmelser i en gældende frilandsplan.
Stk. 2. I forbindelse med en arealtildeling i frilandszone kan landsstyret stille sådanne vilkår, som er nødvendige for at sikre de landsplanmæssige hensyn, herunder bestemmelser i en gældende frilandsplan.

 

Registrering

§ 44. Det påhviler kommunalbestyrelsen at registrere nye tildelinger af arealer inden for kommunens område, herunder i frilandszone.
Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at foretage en gennemgang og ajourføring af eksisterende rettigheder, således at der tilvejebringes en samlet oversigt over gældende brugsrettigheder i kommunen.
Stk. 3. Hjemmestyret kan fastsætte nærmere regler for opbygning af et arealregister, herunder regler for kommunalbestyrelsens indberetningspligt til hjemmestyret.

 

Kapitel 5.
Administrative bestemmelser m.m.


Tilsyn

§ 45. Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af Landstingsforordningen samt overholdelse af denne bekendtgørelse, bestemmelser i områdeplaner og de efter § 53 opretholdte planer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efter forordningen som nævnt i stk. l og efter denne bekendtgørelse efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes.
Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, jf. stk. l og 2, skal kommunalbestyrelsen søge forholdet lovliggjort. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at søge et ulovligt forhold lovliggjort, herunder beslutte om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse.
Stk. 4. Hjemmestyret kan fastsætte nærmere regler for udøvelsen af kommunalbestyrelsens tilsynsvirksomhed.

§ 46. Bliver landsstyret i forbindelse med behandling af en klage efter § 48 gjort bekendt med et ulovligt forhold, kan landsstyret pålægge kommunalbestyrelsen at søge forholdet lovliggjort. Landsstyret kan beslutte om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse.
Stk. 2. Såfremt en ulovlig foranstaltning er udført, og når det er foreneligt med planlægningsmæssige hensyn og med hensynet til offentlighedens medvirken i arealadministrationen, kan landsstyret se bort fra reglerne om kommune- og områdeplanlægning og dispensationer.

 

Dispensationer

§ 47. Dispensationer fra bestemmelser i en områdeplan eller planer, der er opretholdt efter § 53 kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.
Stk. 2. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med en hjemmestyremyndighed eller en statslig myndig, og en bestemmelse fastsat i en af landsstyret godkendt frilandsplan, kan dog kun fraviges med den pågældende myndigheds godkendelse.
Stk. 3. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. l kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny områdeplan.
Stk. 4. Dispensationer fra bestemmelser, som har betydning for naboer eller andre omkringboende, kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har orienteret naboerne. Orienteringen skal indeholde oplysninger om, hvortil der søges dispensation, og om at eventuelle bemærkninger skal fremsendes inden en frist på mindst 2 uger.
Stk. 5. Stk 2-4 finder tilsvarende anvendelse for planer, der er opretholdt efter §53.
Stk. 6. Hjemmestyret kan fastsætte nærmere regler til supplering af stk. 4.

 

Klage

§ 48. En kommunalbestyrelses afgørelse vedrørende forhold, der er omfattet af landstingsforordningen, og som er omfattet af denne bekendtgørelse, kan indbringes for landsstyret. Klagen skal indgives senest 2 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse.
Stk. 2. Den, der har modtaget kommunalbestyrelsens tilladelse skal underrettes om klagen.
Stk. 3. Ved klage efter stk. l kan landsstyret bestemme, at en af kommunalbestyrelsen meddelt tilladelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan landsstyret give påbud om standsning af dette.

 

Forskellige bestemmelser

§ 49. Hjemmestyret bistår kommunalbestyrelserne med vejledning og kan fastsætte nærmere regler om kommunernes planlægning og arealadministration efter denne bekendtgørelse.

§ 50. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan efter forudgående underretning til brugsrettighedsindehavere eller ejere forlange adgang til ethvert areal og privat ejendom for at udføre opmålinger og andre tekniske forarbejder ved planlægning efter denne bekendtgørelse.

 

Sanktioner

§ 51. Den til enhver tid værende ejer af en bygning eller bruger af et areal er forpligtet til at berigtige et ulovligt forhold.
Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ham inden for en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet.
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke er efterkommet inden for den i dommen fastsatte frist, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at den pågældende efterkommer påbuddet, kan kommunalbestyrelsen foretage det fornødne til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

§ 52. Advarsel eller bøde idømmes den, der
1) overtræder § 28, stk. l, om retsvirkninger af offentliggjorte forslag til områdeplaner,
2) unddrager et areal almen benyttelse eller ændre udnyttelsen af et tildelt areal uden tilladelse, jf. § 32,
3) overtræder bestemmelserne i en områdeplan eller en plan, som er opretholdt efter § 53, jf. § 29,
4) tilsidesætter vilkår for en arealtildeling, jf. § 38.

 

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 53. Byplaner, områdeplaner og lokalplaner tilvejebragt efter de hidtil gældende regler opretholdes, indtil disse erstattes af planer tilvejebragt efter nærværende bekendtgørelse.
Stk. 2. Landsstyret kan godkende, at en byplan og anden planlægning udgør rammer for indholdet af lokalplaner og grundlag for arealtildelinger, indtil en kommuneplan foreligger godkendt.

§ 54. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1993, og samtidig ophæves hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning.Grønlands Hjemmestyre, den 18. november 1992
Emil Abelsen

/

Peter Beck