Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 28. september 1992 om afgiftsfri vareindførsel og om udførsel af varer fra Kangerlussuaq.

I henhold til § l, stk. 3 og § 10 i landstingslov nr. l af 6. maj 1989 om indførsel af varer og om indførselsafgifter som senest ændret ved landstingslov nr. l af 28. marts 1992 samt i henhold til § 11 i landstingslov nr. 16 af 29. oktober 1985 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer til og fra Grønland fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter det område ved lufthavnen i Kangerlussuaq, som indtil 1. oktober 1992 var omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.
Stk. 2. Varer indført til det i stk. l nævnte område med henblik på erhvervsmæssig benyttelse eller videresalg dér, og varer indført af privat personer med fast bopæl eller ophold i området til privat brug dér fritages for indførselsafgift.

§ 2. Afgiftsfritagne varer må ikke udføres, herunder medbringes, til det afgiftspligtige område, medmindre der indhentes tilladelse hertil fra Skattedirektoratet.
Stk. 2. Tilladelsen betinges af, at der svares afgift i henhold til landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.
Stk. 3. Fra bestemmelserne i stk. l og 2 undtages flytte- og rejsegods af den i § l, stk. l, nr. 29 og 31 i landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter nævnte art, der har været indført i ikke-erhvervsmæssigt øjemed og som har været benyttet af ejeren i mindst 6 måneder samt varer indført i henhold til bekendtgørelse nr. 12 af 22. marts 1990 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

§ 3. Fra Kangerlussuaqs restauranter, cafeterier eller lignende må salg og servering af øl, vin, spiritus og tobaksvarer alene ske med henblik på umiddelbar fortæring i de til restauranten, cafeteriet eller lignende tilknyttede lokaler.

§ 4. Skattedirektoratet kan meddele tilladelse til, at der fra kiosker i Kangerlussuaq drives tax-free salg af varer til personer, der skal afrejse til Danmark, Færøerne eller andet udland.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan meddele tilladelse til, at der kan foretages afgiftsfrit salg af varer til proviantering af skibe og fly, der fra Kangerlussuaq skal afgå med dansk, færøsk eller anden udenlandsk havn som destination.

§ 5. Med de i § 3 og § 4 nævnte undtagelser må der i Kangerlussuaq ikke finde salg, udlån eller anden overdragelse sted af afgiftsfritagne varer til personer bosat uden for området.
Stk. 2. Med de i § 3 og § 4, stk. 2 nævnte undtagelser må der i Kangerlussuaq ikke finde salg, udlån eller anden overdragelse sted af afgiftsfritagne varer til virksomheder uden fast tilknytning til området.

§ 6. Skattedirektoratet kan bemyndige anden offentlig myndighed til at udøve kontrol med reglernes overholdelse.

§ 7. For overtrædelse af § 2, stk. l, § 3, § 4 og § 5 kan der idømmes bøde ligesom varen, eller såfremt denne ikke forefindes, et beløb der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.
Stk. 2. Har nogen på vegne af en butik, restaurant eller lignende overtrådt de af Skattedirektoratet i henhold til § 3 og § 4 fastsatte bestemmelser og betingelser, kan der pålægges ejeren, forpagteren, den ansvarige leder eller lignende af butikken, restauranten m.m, bødeansvar, såfremt overtrædelsen kan tilregnes denne som forsætlig eller groft uagtsom.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. september 1992
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann