Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 12. oktober 1992 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om beboerrepræsentation.

 

§ 1.

I hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 21. december 1989 om beboerrepræsentation foretages følgende ændringer:

 

1. § 3, stk. 5, affattes således:
"Stk. 5. Beboermødet er beslutningsdygtigt vedrørende valg af beboerrepræsentanter, når mindst en ottendedel af lejemålene, dog mindst 3, er repræsenteret."

2. § 8, stk. 3, affattes således:
"Stk. 3. Bestemmelserne i § 3 finder tilsvarende anvendelse. Beboermødet er beslutningsdygtigt, selv om en ottendedel af lejerne ikke er repræsenteret, jf. dog § 7, stk. 2 og 3 og § 11."

3. § 9, stk. l, affattes således:
"§ 9. Ekstraordinært beboermøde afholdes, når beboerrepræsentanterne finder anledning dertil, når mindst en ottendedel af lejerne, dog mindst 3, begærer det, eller når der på et tidligere beboermøde er truffet beslutning derom."

4. § 10 affattes således:
"§ 10. En lejer kan ikke opsiges efter § 26, nr. l, i lejeforordningen, sålænge pågældende er beboerrepræsentant, hvorimod udlejer fortsat har ret til at hæve lejeaftalen, såfremt lejeren overtræder bestemmelserne i lejeforordningens §§ 16-20 og § 30, stk. 3."

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft straks
Grønlands Hjemmestyre, den 12. oktober 1992
Emil Abelsen

/

Peter Beck