Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 30. november 1992 om krisecentre.

I medfør af § 4, stk. l og § 6, stk. 2 i landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om institutioner med særlige formål for voksne fastsættes retningslinier for tilskud til krisecentre:

 

Ansøgningsberettigede

§ 1. Selvejede krisecentre, der har indgået driftsoverenskomst med den kommune, hvori de er beliggende, kan søge driftstilskud fra Landskassen. Som krisecentre forstås et center, der yder akuthjælp i form af midlertidig husly, rådgivning og anden form for hjælp, hvilket skal fremgå af vedtægterne.

 

Vedtægtskrav

§ 2. Det selvejede centers vedtægt skal angive centrets formål, dets organisationsform herunder, hvordan og af hvem der træffes beslutninger, hvordan centrets økonomi administreres, hvordan vedtægterne kan ændres samt regler for, hvad der skal ske med centrets midler, såfremt det nedlægges.
Stk. 2. Centrets vedtægt skal godkendes af Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender.

 

Driftsoverenskomstkrav

§ 3. Driftsoverenskomst mellem centret og kommunen skal indeholde bestemmelser om åbningstid, kommunens adgang og pligt til at føre tilsyn og omfanget af dette tilsyn.
Stk. 2 Kommunen skal føre tilsyn med, at de bevilgede midler anvendes i overensstemmelse med denne bekendtgørelse .
Stk. 3 Der kan ikke stilles krav om brugerregistrering.
Stk. 4 Driftsoverenskomsten skal godkendes af kommunalbestyrelsen .

 

Udgiftsdækning

§ 4. De udgifter, hvortil Landskassen kan ansøges om tilskud er:
1) udgifter til lønninger,
2) udgifter til husleje, varme, el, vand, renovation og almindelig vedligholdelse af bygninger,
3) udgifter til anskaffelse af inventar,
4) udgifter til kontorhold (telefonabonnement, porto, papir og lignende),
5) udgifter vedrørende brugerne. Der ydes kun tilskud til akuthjælp i forbindelse med brugernes ankomst til centret, idet der herefter må ydes hjælp til brugerne via det øvrige sociale regelsæt,
6) udgifter i forbindelse med oplæring og efteruddannelse af centrets frivillige og lønnede medarbejdere.

 

Tilskudsbeløb

§ 5. Landskassens driftstilskud fastsættes på baggrund af et af kommunalbestyrelsen godkendt driftsbudget for det enkelte krisecenter. Det godkendte driftsbudget for et kalenderår skal være Socialdirektoratet i hænde senest 31. december det forudgående år. Nyetablerede krisecentre kan dog søge tilskud fra etableringstidspunktet.
Stk. 2 Landskassens tilskud kan udgøre indtil 50% af krisecentrets godkendte budgetterede udgifter til de i § 4 nævnte områder.
Stk. 3 Det af kommunalbestyrelsen godkendte driftsregnskab skal fremsendes til Socialdirektoratet senest 1. juni efterfølgende kalenderår.

 

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 1992. Samtidig ophæves ISINNAA's cirkulære nr 170 af 3. januar 1986.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. november 1992
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann