Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 17. december 1992 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer.

I henhold til § 2, stk. l, § 3, § 22, stk. 2, § 35, § 39, § 40 og § 46, stk. 4 i landstingslov nr. 18. af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer fastsættes:

 

Kapitel l
Registrering

§ 1. Ved indførsel fra og udførsel til Danmark, Færøerne eller udlandet skal varemodtagere og vareafsendere meddele de oplysninger om ind- og udførte varers værdi, art, mængde, købsland, oprindelsesland, salgsland, forbrugsland, tranportmåde m.m. som fastsat af Toldfunktionen.
Stk. 2. Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. finder de af det danske toldvæsen fulgte regler tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 2
Vareindførsel

§ 2. For varer, der leveres direkte eller i transit via Danmark fra Færøerne eller udlandet, skal der afgives indførselsangivelse til Toldfunktionen.
Stk. 2. For varer indkøbt i Danmark, som er afgiftspligtige i Grønland, skal der afgives afgiftsanmeldelse til Toldfunktionen.

§ 3. For de i § 2, stk. 2 nævnte forsendelser, som fremsendes via Grønlandshavnen i Aalborg med skib, skal afgiftsanmeldelse og leverandørfaktura afgives til Toldfunktionen i Aalborg ved varernes indlevering.
Stk. 2. For øvrige forsendelser omfattet af § 2 skal indførselsangivelse henholdsvis afgiftsanmeldelse afgives til Toldfunktionen i Nuuk og være ledsaget af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelt andre for afgifts- og statistikbehandlingen m.m. nødvendige dokumenter.

§ 4. Indførselsangivelse kræves ikke for paller, tomme containere, garneringsmateriale, tomme og brugte emballagegenstande, kister og urner samt rejseudstyr, rejseproviant og lignende.
Stk. 2. Indførselsangivelse skal heller ikke afgives, når Toldfunktionen har frigivet forsendelsen. Indeholder forsendelsen hverken afgiftspligtige eller indførselsforbudte varer og lignende, kan Toldfunktionen frigive en forsendelse, som indeholder:
1) Gaver fra en privat person til en privat person.
2) Genstande til brug ved aktuelle og større rednings- eller bjergningsoperationer.
3) Velfærdsmateriel for søfarende til besætningsbrug under skibes ophold i havn.
4) Velfærdsmateriel for søfarende, der ilandbringes til reparation fra udenlandsk skib i international fart.
5) Reservedele og udstyr m.v. til danske og færøske skibe og fly i udenrigsfart og til udenlandske skibe og fly, når reservedelene henholdsvis udstyret er afleveret til vedkommende skibe eller fly.
6) Varer, der genindføres fra reparation eller anden midlertidig anvendelse i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, såfremt varemodtager fremlægger genpart af vedkommende udførselsangivelse eller anden nødvendig dokumentation.
7) Bohave og lignende løsøregenstande, der bærer præg af at være brugt, og som indføres til personer, der tager bopæl i Grønland.
8) Varer og materiel, der indføres til USA's styrker i forsvarsområderne i forbindelse med den virksomhed, der er omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.

§ 5. Varer, der ankommer med skib direkte fra Færøerne eller udlandet samt varer, der ankommer fra Danmark, Færøerne eller udlandet med fly skal godsregistreres.
Stk. 2. Godsregistrering sker ved afgivelse af godsdeklaration for hver forsendelse for sig.
Stk. 3. Godsdeklarationen udfærdiges af ekspeditøren (speditøren) eller transportøren, eller dennes agent, og skal sammen med kopi af leverandørfaktura samt kopi af ladningsdokument (skibs- eller flymanifest) indsendes eller afgives til Toldfunktionen i Nuuk inden godset fjernes fra havnen eller første ankomstlufthavn, dog senest 24 timer efter forsendelsens ankomst til Grønland.

§ 6. Pligten til afgivelse af godsdeklaration omfatter også fisk og fiskeprodukter ilandbragt fra danske, færøske og udenlandske fiskefartøjer. Godsdeklarationen udfærdiges af skibets fører eller skibets stedlige agent eller lignende.
Stk. 2. I forbindelse med køb af skib eller fly i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, som kommer til Grønland på egen køl eller ved egen kraft, skal der afgives godsdeklaration til Toldfunktionen i Nuuk. Godsdeklarationen udfærdiges af fartøjets fører, dets indehaver eller en repræsentant for indehaveren.
Stk. 3. Godsdeklarationen indsendes eller afgives til Toldfunktionen i Nuuk inden 24 timer fra ankomsten til Grønland.

§ 7. Senest 10 hverdage fra godsdeklarationens registreringsdato (lørdage sidestilles med søn- og helligdage), skal varemodtageren enten genudføre varerne eller til Toldfunktionen i Nuuk afgive en indførselsangivelse eller afgiftsanmeldelse.

 

Post

§ 8. Post, der ankommer til Grønland direkte fra Færøerne eller udlandet, godsregistreres af Grønlands Postvæsen i ankomstbyen.

§ 9. Pakkepost fra Færøerne og udlandet, som sendes til Grønland via Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, evt. indførselsbevilling og anden dokumentation, der er nødvendig for at sætte Grønlands Postvæsen i København eller Aalborg i stand til at afgive indførselsangivelse til Toldfunktionen i Aalborg samt til at beregne evt. afgiftsbeløb til opkrævning af postvæsenet, når forsendelsen udleveres i Grønland.

§ 10. Afsendere i Danmark af pakkepost, der indeholder afgiftspligtige varer købt i Danmark, skal afgive afgiftsanmeldelse til Grønlands Postvæsen i København eller Aalborg, der på Toldfunktionens vegne foranlediger skyldige afgiftsbeløb betalt når forsendelsen udleveres i Grønland. Drejer det sig om en erhvervsmæssig forsendelse skal afgiftsanmeldelsen vedlægges leverandørfaktura.

§ 11. Toldfunktionens instruks foreskriver Grønlands Postvæsens adgang til at videreekspedere mindre postforsendelser uden statistikbehandling m.m.

 

Almindelige bestemmelser vedrørende vareindførsel

§ 12. Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser og indførselsangivelser benyttes de af Toldfunktionen autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af Toldfunktionen.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af Toldfunktionen forlangte bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter, eventuelle indførselstilladelser m.m.

§ 13. Varer, der er bestemt til eller ønskes genudført, skal henligge i uåbnet emballage, og genudførselsfristen er som i § 7 anført 10 hverdage, idet der dog gælder en udvidet genudførselsfrist på op til 8 måneder for følgende varer, som allerede ved indførslen var bestemt til genudførsel:
1) Videnskabeligt udstyr samt ekspeditionsudstyr, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig anvendelse.
2) Radio-, video- og fjernsynsudstyr samt udstyr til filmoptagelse, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug ved optagelse af radio- og fjernsynsudsendelser eller filmoptagelser.
3) Fagligt udstyr, såsom værktøj, redskaber, apparater, instrumenter og maskiner, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug.
Stk. 2. Opnåelse af den udvidede genudførselsfrist er betinget af, at specificeret vareangivelse afleveres til Toldfunktionen sammen med godsdeklarationen inden forsendelsens udlevering.

§ 14. Toldfunktionen kan forlænge den foreskrevne 10-dages frist for indgivelse af indførselsangivelse, når særlige forhold gør sig gældende.
Stk. 2. Det påhviler vedkommende transportør at give oplysning om godsregistrerede forsendelsers ankomst til det endelige bestemmelsessted.

§ 15. Overdrages varer, der er under godsregistrering, til anden varemodtager, påhviler det ekspeditøren eller overdrageren straks at anmelde ejerskiftet til Toldfunktionen med angivelse af den nye ejers fulde navn og adresse.

§ 16. Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er bosiddende i Grønland, anses den, der udfærdiger godsdeklarationen, for varemodtager og hæfter derfor bl.a. for betaling af skyldig indførselsafgift og ekspeditionsgebyr.

§ 17. Godsregistrerede varer er til fri disposition for den angivne varemodtager, når indførselsangivelse er modtaget af Toldfunktionen og på betingelse af, at varemodtageren har opfyldt eventuelle særlige indførselsbetingelser for de pågældende varer.

§ 18. Indgives indførselsangivelse ikke inden udløbet af den herfor fastsatte frist, sender Toldfunktionen den angivelsespligtige et skriftligt påkrav, hvorved der sættes en endelig frist på 3 dage til berigtigelse af forholdet.
Stk. 2. Anførte påkrav udløser en pligt for den angivelsespligtige til betaling af et ekspeditionsgebyr på 500 kr.

§ 19. Den fakturapris, der danner grundlag for værdiansættelsen, er varens nettopris, d.v.s. den pris, der faktisk er betalt forud for indførselstidspunktet, eller som skulle betales hvis afregningen fandt sted på indførselstidspunktet. Dette indebærer, at enhver rabat (eller anden prisnedsættelse) kan fradrages ved fastsættelsen af værdien, såfremt rabatten bringer prisen i overensstemmelse med det beløb, der er betalt eller skal betales. Det er en betingelse, at rabatten vedrører de varer, der skal værdiansættes. Tilbagevirkende rabatter kan ikke fradrages.
Stk. 2. Ved omregning af fremmed valuta i forbindelse med fastsættelse af fakturabeløbet anvendes den af et grønlandsk pengeinstitut senest offentliggjorte kursliste.

 

Vareindførsel til forsvarsområderne

§ 20. Indførsel af varer til danske statsborgere og virksomheder i forsvarsområdet i Pituffik skal med hensyn til afgivelse af handelsstatistiske oplysninger ske i overensstemmelse med de regler, som gælder for vareindførsel til det øvrige Grønland.

 

Afgifter

§ 21. Afgifter beregnes efter den afgiftssats, som er gældende den dag, hvor varerne indføres til afgiftsområdet. Ved afgiftsbehandling i Danmark er gældende satsdag den dag, hvor afgiftsanmeldelsen modtages af Toldfunktionen eller Grønlands Postvæsen.
Stk. 2. Afgiftsbeløb på under 50 kr. pr. forsendelse opkræves ikke.
Stk. 3. Ansøgninger om regulering af for meget beregnet afgift skal, bilagt afgiftsnota, faktura og forsendelsesdokument, indsendes til Toldfunktionen i Aalborg eller Nuuk sammen med afgiftskvitteringen for den pågældende varesending.

§ 22. Toldfunktionens afgørelser ved skønsmæssige ansættelser kan indbringes for Skattedirektoratet inden 14 dage fra modtagelse af meddelelse om denne.

§ 23. Afgifter forfalder til betaling ved varernes indførsel til afgiftsområdet.
Stk. 2. For varer, der ankommer med skib direkte fra Færøerne eller udlandet eller ankommer med fly fra Danmark, Færøerne eller udlandet, er sidste rettidig betalingsdag 14 dage fra fremsendelse af anmodning om indbetaling.
Stk. 3. For varer, der ankommer med skib fra Danmark, er sidste rettidig betalingsdag den dag hvor varerne udleveres til varemodtageren.

 

Kapitel 3
Udførsel

§ 24. Ved udførsel af varer direkte eller via Danmark til Færøerne eller udlandet skal eksportøren/afsenderen afgive udførselsangivelse.
Stk. 2. For varer som henhører under brugstariffens kapitler 2, 3, 5, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 51, der fra Grønland transporteres til Danmark med skib, skal eksportøren/afsenderen til Toldfunktionen afgive en udførselsangivelse.
Stk. 3. Udførselsangivelse kræves tillige i tilfælde, hvor udenlandske skibe, herunder danske og færøske, bunkrer olie og brændstof under midlertidigt ophold i Grønland. Det samme gælder, hvor fly, der ikke er hjemmehørende i Grønland, i afgiftsområdet tanker brændstof under midlertidigt ophold.

§ 25. Undtaget fra kravet om udførselsangivelse er:
1) Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. (detailpris i Grønland), der afsendes af en privat person i ikke-erhvervsmæssigt øjemed. Forsendelsespapirerne skal være påtegnet: "Gaveforsendelse".
2) Vareprøver i forretningsøjemed til en værdi af højst 500 kr. Emballage og forsendelsespapirer skal være påtegnet: "Vareprøve".
3) Forsendelser i transit via Danmark mellem Vest- og Østgrønland.
4) Fisk og fiskeprodukter hidrørende fra udenlandske fiskefartøjer, herunder danske og færøske, medmindre disse produkter er blevet behandlet på landanlæg i Grønland.
Stk. 2. Fritaget for afgivelse af udførselsangivelse er endvidere:
1) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
2) Rejseudstyr, rejseproviant og andre varer, der medføres i rejsetrafikken, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
3) Værktøj, instrumenter, redskaber og lignende, som rejsende håndværkere eller kunstnere benytter til udøvelsen af deres håndværk eller kunst, og som medbringes ved udrejsen.
4) Kranse og blomster, der forsendes eller medbringes til udlandet i anledning af begravelse eller udsmykning af grave, samt blomsterbuketter og lignende, der forsendes eller medbringes til udlandet som gave ved festligheder.
5) I udlandet indregistrerede luftfartøjer og motorkøretøjer, der midlertidigt har været indført til Grønland.
6) Skibe, både og fartøjer, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Skibsregistret.
7) I Grønland hjemmehørende luftfartøjer, der ikke er genstand for salg. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Luftfartsdirektoratet.
8) Bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave.
9) Manuskripter, tidsskrifter, ugeblade, aviser og lignende, der er trykt i Grønland, og som af grønlandske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere.
10) Frimærker, der sendes til udlandet til bytning med andre frimærker.
11) Kister med menneskelig og urner med aske af brændte menneskelig.
12) Klicheer og papmatricer.
13) Sportseffekter, herunder væddeløbskøretøjer og kaproningsbåde, der udføres midlertidigt til brug ved sportskonkurrencer og lignende i udlandet, eller som genudføres efter tilsvarende brug i Grønland.
14) Pengesedler og skillemønt, veksler, checks og lignende, samt statspapirer, aktier og andre værdipapirer.

§ 26. Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, afgives der ikke udførselsangivelse, hvorimod godsdeklarationens røde advistalon fremlægges for Toldfunktionen vedlagt dokumentation for genudførslen.
Stk. 2. For flyforsendelser, der er godsregistreret ved ankomst til Grønland, og som er ankommet fra og afsendt af dansk leverandør, skal udførselsangivelse, uanset det i stk. l nævnte, afgives, hvis forsendelsen genudføres.

§ 27. For vareforsendelser, hvor den samlede udførselsværdi pr. angivelse overstiger 10.000 kr., skal eksportøren afgive et eksemplar eller kopi af den til varemodtageren udfærdigede faktura til Toldfunktionen.
Stk. 2. For vareforsendelser, der udføres til midlertidig anvendelse, skal proformafaktura dog afgives, uanset udførselsværdiens størrelse.

 

Post

§ 28. Ved udførsel af pakkepost til modtagere på Færøerne eller i udlandet skal der afgives udførselsangivelse.
Stk. 2. Fritaget for udførselsangivelse er dog de i § 25, stk. l, nr. l og 2 samt stk. 2, nr. 1-4 og 8-15 angivne forsendelser.
Stk. 3. Udførselsangivelsen skal indleveres til Grønlands Postvæsen, samtidig med, at varerne indleveres til forsendelse.

§ 29. Der skal ikke afgives udførselsangivelse i Grønland ved udførsel til modtagere i Danmark af pakkepost.

 

Varecertifikater ved udførsel til Danmark og andre EF-lande

§ 30. For at nyde toldpræference i EF-lande skal en vare ledsages af et af Toldfunktionen attesteret og afstemplet varecertifikat EUR 1.
Stk. 2. For postforsendelser, der kun indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference, og hvis vareværdi ikke overstiger den af EF fastsatte beløbsgrænse, kan eksportøren dog benytte certifikat EUR 2, der ikke skal forelægges Toldfunktionen til attestation.
Stk. 3. Varer af ikke-erhvervsmæssig karakter i småforsendelser til private modtagere i Danmark kan forsendes uden afgivelse af varecertifikat, når den samlede værdi af forsendelsen ikke overstiger den af EF fastsatte beløbsgrænse, og når afsender på forsendelsesdokumentet erklærer, at den pågældende forsendelse udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference.
Stk. 4. Oplysning om beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 kan indhentes hos Toldfunktionen. Varecertifikater ved udførsel til andre lande, som Grønland har indgået handelsaftale med

§ 31. For at nyde toldpræference i et land, hvormed Grønland har indgået frihandels- eller lignende aftale, skal en vare være ledsaget af et vare- eller oprindelsescertifikat, som skal være attesteret og afstemplet af Toldfunktionen.
Stk. 2. Vare- eller oprindelsescertifikatets nærmere indhold og udformning er aftalebestemt, og vedkommende eksportør/afsender bør derfor indhente nærmere oplysning om certifikattypen hos Toldfunktionen.

 

Almindelige bestemmelser vedrørende vareudførsel

§ 32. Ved udførsel af fisk og fiskeprodukter kan Skattedirektoratet træffe nærmere bestemmelse om afgivelse af oplysninger om stedet, hvor fiskene er fanget, med hvilket fartøj de er fanget, arten, den udførte mængde, eksporttilladelsesnummer m.m.
Stk. 2. Attestering og afstempling af de i § 30 og § 31 nævnte certifikater kan betinges af korrekt og rettidig afgivelse af de i stk. l nævnte oplysninger.

§ 33. Ved afgivelse af udførselsangivelser skal man benytte de af Toldfunktionen autoriserede blanketter, der skal udfyldes omhyggeligt og i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
Stk. 2. Blanketterne udleveres af Toldfunktionen.
Stk. 3. Blanketterne skal ledsages af de af Toldfunktionen forlangte bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter, evt. eksporttilladelser m.m.

 

Kapitel 4
Kontrol


Kontrol med skibe

§ 34. Føreren af et skib som ikke indgår i fast rutetrafik efter en forud til Toldfunktionen opgivet fartplan, skal straks ved skibets ankomst til det grønlandske afgiftsområde anmelde ankomsten til nærmeste havnemyndighed, og senest 24 timer før anløb af grønlandsk havn meddele pågældende havnemyndighed skibets forventede anløbstidpunkt. Danske orlogsskibe skal kun anmelde sig til havnemyndigheden i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af forsvarets opgaver.
Stk. 2. Havnemyndigheden skal straks efter modtagelse af meddelelse om skibes forventede ankomsttidspunkt underrette Toldfunktionen herom samt give underretning om uanmeldte skibes ankomst. Havnemyndigheden har dog ikke meldepligt for skibe i fast rutefart, der ankommer efter en forud til Toldfunktionen opgivet fartplan.
Stk. 3. Snarest efter ankomsten skal skibets fører, eller skibets reder eller agent afgive en skriftlig angivelse til Toldfunktionen af skib, ladning og proviant samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer, jf. dog stk. 4, 5 og 6.
Stk. 4. Føreren af et i Grønland indregistreret skib, eller skibets reder eller agent, skal, efter sejlads i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, 24 timer før skibets forventede ankomst til afgiftsområdet afgive en skriftlig angivelse til Toldfunktionen af skib, ladning og proviant samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.
Stk. 5. Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal skibets fører foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtige afgiftspligtige varer, skibet medbringer og aflevere en liste til Toldfunktionen over, hvad hvert enkelt besætningsmedlem medbringer af private afgiftspligtige varer.
Stk. 6. Medbringer et i Grønland indregistreret skib, der ikke er omfattet af stk. 4, afgiftspligtige varer, der ikke er afgiftsberigtiget, skal føreren forholde sig på samme måde som anført i Stk. 4.
Stk. 7. Føreren af et skib som skal afgå fra en havn eller et anløbssted i afgiftsområdet, skal anmelde afsejlingen til Toldfunktionen og skibet må ikke afsejle, førend Toldfunktionen har givet tilladelse dertil. Anmeldelsespligten gælder ikke for skibe i fast rutefart, der sejler efter en til Toldfunktionen forud opgivet fartplan.
Stk. 8. Føreren af et skib hæfter for afgifter af varer og proviantbeholdning, som i afgiftsområdet fraføres skibet eller forbruges ombord i strid med reglerne.

 

Kontrol med fly

§ 35. Lufthavnsmyndighederne skal snarest muligt underrette Toldfunktionen om flys forventede ankomst og afgang samt om uanmeldte flys ankomst. Meldepligten omfatter ikke fly i fast rutefart, der ankommer efter en forud til Toldfunktionen opgivet fartplan.
Stk. 2. Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal flyets fører meddele hvor flyet kommer fra, samt afgive en skriftlig angivelse til Toldfunktionen af fly, ladning og proviant og en skriftlig opgørelse over flyets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.
Stk. 3. Føreren af et fly, der ikke indgår i international passager rutetrafik, skal ud over det i stk. 2 nævnte straks ved ankomsten til det afgiftspligtige område foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtigelse af afgiftspligtige varer, flyet medbringer.
Stk. 4. Føreren af et fly, der skal afgå fra en lufthavn i afgiftsområdet, skal anmelde afgangen til Toldfunktionen, og flyet må ikke afgå, førend Toldfunktionen har givet tilladelse. Anmeldelsespligten gælder ikke fly i fast rutefart, der flyver efter en til Toldfunktionen forud opgivet fartplan.
Stk. 5. Føreren af et fly hæfter for afgift af varer og proviantbeholdning, som i afgiftsområdet fraføres flyet eller forbruges ombord i strid med reglerne.

 

Virksomhedsregistrering

§ 36. Virksomheder med hjemsted i Grønland, som foretager ind- og udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed, skal anmelde sig til registrering hos Toldfunktionen. Ved ind- og udførsel af varer i erhvervsmæssigt øjemed forstås ind- og udførsel, der foretages af en virksomhed i eller for dennes drift.
Stk. 2. Når anmeldelse er foretaget, kan virksomheden tildeles et registreringsnummer. Bevis for registreringen vil blive tilsendt virksomheden.
Stk. 3. Registreringsnummeret (virksomhedsnummeret) skal af virksomheden anvendes og angives ved enhver ind- og udførsel af varer, og nummeret angives i de dertil beregnede rubrikker på ind- og udførselsangivelser. På forsendelser, hvor afgiftsanmeldelse er foretaget af dansk leverandør, angives registreringsnummeret på afgiftsanmeldelsen.

 

Toldfunktionens pligter og kompetence m.v.

§ 37. Skattedirektoratet kan indgå aftale med Politimesteren i Grønland om, at politiet bemyndiges til at varetage kontrolopgaver på samme måde som Toldfunktionen, jf. § 38 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer.

§ 38. Toldfunktionen kan forlange godsforsendelser åbnet for kontrol.
Stk. 2. Det påhviler varemodtagere og vareafsendere at foretage det nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.) i forbindelse med undersøgelse af varer. Varer, der ved åbning af emballagen vil blive beskadiget eller ødelagt, eller som vil kunne forvolde skade på ting eller personer, må dog ikke åbnes ved godsregistreringen. Dette gælder for eksempel: natrium, gasser i trykbeholdere, radioaktive stoffer, smitstoffer, lysfølsomme film og plastsprøjtepulver i hermetisk lukkede beholdere.
Stk. 3. Såfremt forsendelser indeholdende de i stk. 2 nævnte varer ønskes åbnet, underrettes modtageren af Toldfunktionen, således at denne kan instruere om, hvorledes varerne kan åbnes på forsvarlig måde.
Stk. 4. Toldfunktionen er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Toldfunktionen kan give tilladelse til at erstatte de varemængder, der er udtaget som prøve, med identiske varer, for at gøre forsendelsen komplet.
Stk. 5. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået til undersøgelsen.
Stk. 6. Det påhviler vedkommende vareafsender, varemodtager eller eksportør at frembyde varerne for Toldfunktionen i så god tid, at de nødvendige kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

§ 39. Postpakker, som Grønlands Postvæsen ikke selv er bemyndiget til at udlevere, jf. § 11, skal af postvæsenet frembydes til visitation for Toldfunktionen ved forelæggelse af adressekort og tilhørende deklaration.
Stk. 2. Uregistrerede pakker visiteres på grundlag af selve pakken og den derpå hæftede deklaration.
Stk. 3. Visitation skal foretages i postvæsenets lokaler, og Toldfunktionen er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, der er nødvendig for kontrollens udøvelse. Ved undersøgelsen foretages ud og indpakning af postvæsenet.
Stk. 4. Lukkede brevforsendelser må ikke åbnes. Modtageren skal i disse tilfælde indfinde sig på postkontoret og foretage den nødvendige åbning m.v. af forsendelserne.

 

Kapitel 5
Sanktions- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 40. Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i § l, stk. l, §2, §3, §5, §6, §7, §12, § 14, stk. 2, § 24, § 26, § 27, § 28, stk. l, § 33, stk. l og 3, § 36, stk. l og 3 og § 38, stk. 2 kan vedkommende idømmes bøde.

§ 41. Den som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder bestemmelserne i § 15, § 34, stk. l og 3-7, § 35, stk. 2-4 og § 38, stk. 6 kan idømmes bøde.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 13 af 22. marts 1990 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer m.m.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1992
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann