Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 17. december 1992 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq.

I henhold til § 19, stk. 2 og 3 og § 46, stk. 4 i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter det område ved lufthavnen i Kangerlussuaq, som indtil 1. oktober 1992 var omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.
Stk. 2. Varer indført til det i stk. l nævnte område med henblik på erhvervsmæssig benyttelse eller videresalg dér og varer indført af privatpersoner med fast bopæl eller ophold i området til privat brug dér samt varer indført af videnskabelige selskaber og ekspeditioner, jf. § 4, fritages for indførselsafgift.

§ 2. Indførsel til Kangerlussuaq af varer henhørende under § l, stk. l, nr. 3 og 7-10 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter må kun finde sted efter tilladelse fra Toldfunktionen.
Stk. 2. Tilladelse kan alene udstedes for varer, der indføres med henblik på erhvervsmæssig videresalg i Kangerlussuaq.
Stk. 3. Der kræves ikke tilladelse efter stk. l til indførsel af varer i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

§ 3. Afgiftsfritagne varer må ikke udføres, herunder medbringes, til det afgiftspligtige område, medmindre der indhentes tilladelse hertil fra Skattedirektoratet.
Stk. 2. Tilladelsen betinges af, at der svares afgift i henhold til landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter.
Stk. 3. Fra bestemmelserne i stk. l og 2 undtages flytte- og rejsegods af den i § l, stk. l, nr. 22 og 23 i landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter nævnte art, der har været indført i ikke-erhvervsmæs sigt øjemed og som har været benyttet af ejeren i mindst 6 måneder samt varer indført til Kangerlussuaq i henhold til hjemmestyrets bekendtgørelse om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

§ 4. Uanset bestemmelserne i § 2 og § 3 kan varer indføres til og udføres fra Kangerlussuaq med henblik på fortæring og forbrug af deltagerne i videnskabelige selskabers og ekspeditioners ikke-erhvervsmæssige videnskabelige aktiviteter på indlandsisen eller i terrænet omkring Kangerlussuaq.
Stk. 2. Toldfunktionen kan træffe bestemmelse om, at afgiftsfrie varer indført af videnskabelige selskaber og ekspeditioner til Kangerlussuaq skal opbevares efter Toldfunktionens nærmere anvisninger.

§ 5. Salg og servering af afgiftsfrie varer, herunder varer fremstillet af disse, fra Kangerlussuaqs restauranter, cafeterier eller lignende må alene ske med henblik på fortæring og forbrug i området.
Stk. 2. Personer med fast bopæl eller ophold i Kangerlussuaq kan til egen og familiens forbrug og fortæring indkøbe alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer i Kangerlussuaqs personalebutik.
Stk. 3. Personer uden fast bopæl eller ophold kan til forbrug og fortæring i området, bortset fra alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer, indkøbe afgiftsfrie varer i Kangerlussuaqs butikker.

§ 6. Kangerlussuaqs restauranter, cafeterier eller lignende kan til personer uden fast bopæl eller ophold i Kangerlussuaq sælge tobaksvarer i følgende mængder pr. døgn: 40 cigaretter eller 10 cigarer eller 20 cigarillos eller 50 g røgtobak.

§ 7. Til fortæring og forbrug af deltagerne i fangst- og jagtture i fangst- og jagtområderne ved Kangerlussuaq kan butikker, jf. dog § 6, samt restauranter, cafeterier eller lignende i Kangerlussuaq under hensyn til antallet af deltagere og forventede døgn i områderne, bortset fra alkoholholdige drikkevarer, sælge afgiftsfrie varer,   herunder varer fremstillet af disse.
Stk. 2. Til fortæring og forbrug af deltagerne i turistmæssige rundture i terrænet omkring Kangerlussuaq kan butikker, j f. dog § 6, samt restauranter, cafeterier eller lignende i Kangerlussuaq, bortset fra alkoholholdige drikkevarer, sælge afgiftsfrie varer, herunder varer fremstillet af disse.

§ 8. Skattedirektoratet kan meddele tilladelse til, at der fra kiosker i Kangerlussuaq drives afgiftsfrit salg af øl, vin, spiritus og tobaksvarer m.m. til personer, der skal afrejse til Danmark, Færøerne eller udlandet.
Stk. 2. Skattedirektoratet kan meddele tilladelse til, at der kan foretages afgiftsfrit salg af varer til proviantering af skibe og fly, der fra Kangerlussuaq skal afgå med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination.

§ 9. Med de i § 4, § 5, § 6, § 7 og § 8 nævnte undtagelser må der i Kangerlussuaq ikke finde salg, udlån eller anden overdragelse sted af afgiftsfritagne varer til personer bosat uden for området.
Stk. 2. Med de i § 4, § 5, § 7 og § 8, stk. 2 nævnte undtagelser må der i Kangerlussuaq ikke finde salg, udlån eller anden overdragelse sted af afgiftsfritagne varer til virksomheder uden fast tilknytning til området.

§ 10. Skattedirektoratet kan bemyndige anden offentlig myndighed til at udøve kontrol med reglernes overholdelse.

§ 11. For overtrædelse af § 2, stk. l, § 3, stk. l, og § 9 kan der idømmes bøde ligesom varen, eller såfremt denne ikke forefindes, et beløb der svarer til dens værdi, kan konfiskeres.
Stk. 2. Har nogen på vegne af en butik, restaurant eller lignende overtrådt i § 5, § 6, § 7 eller § 8 fastsatte bestemmelser, kan der pålægges ejeren, forpagteren, den ansvarlige leder eller lignende af butikken, restauranten m.m. bødeansvar, såfremt overtrædelsen kan tilregnes denne som forsætlig eller groft uagtsom.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 24 af 28. september 1992 om afgiftsfri vareindførsel og om udførsel af varer fra Kangerlussuaq.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1992
Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann