Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 18. december 1992 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

I medfør af §§ 6, 7 og § 9, i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt fastsættes:

 

§ 1. Den der fanger eller anskyder sildepiskere (vågehvaler) og hvaler, der er større end sildepiskere, skal straks rapportere fangsten eller anskydningen til sin hjemkommune. Ved fællesfangst afgives rapporten af den udvalgte ansvarshavende (kaptajn).
Stk. 2. I Vestgrønland trækkes samtlige fangster og anskydninger på sildepiskere (vågehvaler) fra den kommunale kvote det pågældende eller det følgende år. I Østgrønland gælder dette dog kun fangsterne.
Stk. 3. Rapporten afgives på et autoriseret skema til det nærmeste kommunekontor eller filialkontor, som straks videresender rapporten til hjemkommunen.

 

Fangst

§ 2. Efter fangst af de hvaler, der er nævnt i § l, skal der på rapporteringsskemaet oplyses,
1) om hvalen (kolonne B-E i fangstrapporteringsskemaet):
a) Art.
b) Længde, som måles i en ret linie parallelt med hvalen. Der måles fra hakket i halefinnen til spidsen af overkæben.
c) Køn.
d) For hunhvaler, skal oplyses, om den har mælk i mælkekirtlerne, om den har foster og i bekræftende fald dettes længde og køn.
e) Maveindhold.
2) om fangsten (kolonne A, F, G, H, I, J og L i fangstrapporteringsskemaet):
a) Fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses kutternes navne og GR-numre eller antallet af joller.
b) Fangerens navn, cpr.nr., ved fællesfangst oplyses øvrige deltageres navne og cpr.nr. på bagsiden af skemaet.
c) Nummeret på den af kommunen udstedte licens.
d) Position for fangsten, enten ved bredde og længde eller feltkode, jf. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse.
e) Dato for fangsten.
f) Stedet hvor flænsningen er sket.
g) Om ca. vægten på byttet; kilogram mattak, spæk og kød.
h) Anvendt våben under hvalfangsten, med angivelse af hvilket eller hvilke våben der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon angives, om harpunen var forsynet med en sprænggranat.
i) Oplysning om aflivningstiden, beregnet fra hvalen blev ramt til den er død.
j) Udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen.

 

Anskydning

§ 3. Hvis hvaler, der er nævnt i § l anskydes, men ikke ilandbringes, skal der oplyses, (kolonne A, B, F, I, K & L)
1) hvalens art,
2) fartøjets navn og GR-nummer, ved fællesfangst oplyses navne, cpr.nr. og GR-numre eller antallet af joller,
3) fangerens navn og cpr.nr., ved fællesfangst oplyses fangernes navne og cpr.nr.,
4) det af kommunen tildelte licensnummer,
5) position for anskydningen, der oplyses enten længde og bredde eller ved feltkode, jf. Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelsers feltkodekort, eller ved entydig stedsangivelse,
6) dato for anskydningen,
7) anvendt våben ved anskydningen, med angivelse af hvilket eller hvilke våben der blev brugt. Ved anvendelse af harpunkanon
angives, om harpunen var forsynet med en harpungranat,
8) årsag til anskydningen, f.eks. dårlige vejrforhold, brud på fangstredskaber o.s.v.
9) udfylderens navn og dato for skemaudfyldningen.

§ 4. På grundlag af rapporteringsskemaerne udfylder kommunen et indberetningsskema jf. bekendtgørelsen om fangst af store hvaler.
Stk. 2. Listen indsendes til Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, den første i hver måned med oplysninger om fangst eller anskydning af hvaler i den foregående måned. Listen vedlægges kopi af samtlige rapporteringsskemaer, som er modtaget den foregående måned.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at melde pr. telefon og udfylde rapporteringsskema, når der er blevet konstateret ulovligt fangst eller anskydning af hvaler. Rapporteringsskemaerne sendes straks pr. fax til Direktoratet for Fiskeri, Fangst & Landbrug.
Stk. 4. Landsstyret kan pålægge kommunalbestyrelsen at lade udstedte licenser bortfalde, såfremt kommunalbestyrelsen fremsender manglende oplysninger eller ikke rettidigt indberetter til landsstyret.

§ 5. Bøde kan idømmes den der overtræder §§ l, 2, og 3.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 12 af 19. juni 1992 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 1992
Hans Iversen

/

Henrik Leth


Bilag 1 (pdf-format)

Bilag 2 (pdf-format)