Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 18. december 1992 om kvoter for fiskeri i 1993.

I medfør af §§ 4, 8, 19 og 28, i Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri som ændret ved landstingslov nr. 10 af 4. november 1991 fastsættes:

 

Gyldighedsområder

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Grønlands fiskeriterritorium omfatter:
1) "Nordvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde l, som ligger nord for 68º00’N.
2) "Vestgrønland" som er den del af NAFO-underområde l, som ligger syd for 68º00'N.
3) "Østgrønland" som er den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.
4) "Basislinjerne" er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991 om fiskeriterritoriet ved Grønland .

 

Fangstmængder

§ 2. For de bestande, der er nævnt i bilaget, fastsættes de samlede fangstmængder (TAC) som anført i bilagets kolonne 1.

§ 3. Af de bestande, der er nævnt i bilaget, må grønlandske fartøjer jf. § 5 i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri samt fartøjer registreret i lande, med hvilke Grønland har indgået aftale om udnyttelse af Grønlands kvoter ved Grønland, ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 2. Fiskeriet skal foregå på de dér angivne vilkår.

§ 4. Fartøjer registreret i EF-lande eller i lande, med hvilke EF har indgået aftale om udnyttelse af EF's kvoter ved Grønland, må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilagets kolonne 3, og kun på de dér angivne vilkår.

§ 5. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som landsstyremedlemmet udsteder til fartøjer nævnt i §§ 3 og 4 skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet.

 

Ophør af fiskeri

§ 6. Landsstyremedlemmet standser, som følge af udnyttelsen af de kvoter, der er angivet i bilaget, det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 3 og 4, idet hvert lands kvote opgøres for sig og EF i denne forbindelse betragtes som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer, jf. § 3, vil tidspunktet for standsning så vidt muligt blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For ikke-grønlandske fartøjer , jf. §§ 3 og 4, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex eller telegram til det pågældende fartøj eller dets rederi. For EF-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EF-kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af landsstyremedlemmet fastsatte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidigt ophæves §§ 1-9 og §§ 11 og 12 i bekendtgørelse nr. 41 af 30. december 1991 om kvoter for fiskeri i 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 1992
Hans Iversen

/

Henrik Leth


Bilag 1