Landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

I medfør af § l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

 

Kapitel l
Forordningens område

§ 1. Landsstyret kan efter reglerne i denne forordning yde støtte til boligbyggeri i form af:
1) Tilskud til kommuner til opførelse, udvidelse eller forbedring af udlejningsboliger, herunder enfamiliehuse, jf. kap. 3.
2) Lån til danske statsborgere hjemmehørende i Grønland til opførelse, erhvervelse, udvidelse eller forbedring af boliger i form af enfamiliehuse, jf. kap. 4, 5 og 6.
3) Særlige lån til andelsboligforeninger, jf. kap. 7.

 

Kapitel 2
Generelle bestemmelser

§ 2. Støtte kan kun ydes til familieboliger, der med hensyn til størrelse, indretning og udstyr opfylder de krav, der fastsættes i regler udfærdiget af landsstyret.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, i hvilket omfang der kan indrettes erhvervslokaler og drives erhvervsvirksomhed i sådanne boliger.

§ 3. Støtte kan kun ydes til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning og de standarder for byggeteknik og drift, der gælder på opførelsestidspunktet.

§ 4. De byggeudgifter, der indgår i støtten, er udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration samt stempelafgifter.
Stk. 2. Byggelånsrenter beregnes som 6% af de samlede udgifter til byggeriet.

§ 5. Landsstyret fastsætter regler om udbetalingen af støtten. Landsstyret kan herunder bestemme, at støtten skal udbetales under byggeriet i form af rater.

§ 6. Støttemodtager er forpligtet til at holde ejendomme, hvortil der ydes støtte, behørigt forsikret.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om forsikring af ejendomme, hvortil der ydes støtte.

 

Kapitel 3
Tilskud til kommuner

§ 7. Til opførelse, udvidelse eller forbedring af kommunale udlejningsboliger kan der ydes kommunen et tilskud på 60% af de samlede byggeudgifter, jf. § 4.
Stk. 2. Den procentvise grænse for ydelse af tilskud efter stk. l kan ændres ved tekstanmærkning på de årlige landstingsfinanslove.

§ 8. Regler om krav til pris, projekt, planlægning, styring, udbud, licitation og regnskab vedrørende byggeriet fastsættes af Landsstyret.

§ 9. Ejendomme, hvortil Landsstyret har ydet tilskud efter § 7, må ikke uden Landsstyrets tilladelse sælges eller anvendes til andet end udlejningsboliger, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Medmindre Landsstyret bestemmer andet, må salg ikke ske til en pris, der ligger under ejendommens teknisk-økonomiske værdi. Kommunen skal indbetale en forholdsmæssig del af salgssummen til hjemmestyret, svarende til den procentdel af de samlede udgifter til opførelse og/eller modernisering, som hjemmestyret har ydet som tilskud, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Værdiforøgelser, som følge af forbedringer kommunen har foretaget uden tilskud fra hjemmestyret, skal fratrækkes salgssummen, medens værdiforringelser, der skyldes manglende vedligehold, skal tillægges salgssummen, inden hjemmestyrets procentdel efter stk. 2 beregnes.
Stk. 4. Om overdragelse til en andelsboligforening gælder reglerne i § 18, stk. 2 og 3, i landstingsforordning om andelsboliger.

Kapitel 4
Lån med tilskud til ydelserne

§ 10. Lån med tilskud til ydelserne, j f. §§ 12 og 13, kan ydes til opførelse af godkendte boligtyper, jf. § 2.
Stk. 2. Lån kan endvidere ydes til erhvervelse, udvidelse eller forbedring af allerede opførte boliger, som opfylder eller som efter gennemførelse af udvidelsen eller forbedringen opfylder de krav, der er fastsat efter § 2.

§ 11. Lånet ydes mod 1. prioritets panteret i ejendommen.
Stk. 2. Indtil låntager har udstedt endeligt pantebrev med sikkerhed i det færdigopførte hus, har hjemmestyret ejendomsret til samtlige efterhånden udleverede materialer samt til det under opførelse værende hus, herunder også til værdier, som måtte være opstået ved låntagers eget arbejde eller investering i byggeriet i øvrigt.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder tilsvarende for lån, der ydes efter § 10, stk. 2.

§ 12. Lånet tilbagebetales med en halvårlig ydelse på 3,5% af lånets oprindelige hovedstol, hvoraf renten er 3% af den til enhver tid værende restgæld, medens resten er afdrag, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. For lån ydet efter § 10, stk. 2, fastsættes en højere ydelse, således at afdragstiden bliver højst 30 år.
Stk. 3. Af den ydelse, der er nævnt i stk. l og 2, skal låntager kun betale 70%, således at såvel rente som afdrag kun opkræves med 70% af beløbet efter stk. l eller 2.
Stk. 4. Låntager kan til enhver tid betale ekstraordinære afdrag med den virkning, at afdragstiden forkortes. Sådanne afdrag berettiger ikke til tilskud efter reglerne i stk. 3, og indregnes ikke i en opgørelse efter § 17.
Stk. 5. Nærmere regler om beregning og betaling af terminsydelsen kan fastsættes af Landsstyret.

§ 13. Hvis låntager på det tidspunkt, da ydelsen forfalder, har børn under 18 år boende i hjemmet, og børnene er tilmeldt folkeregistret som hørende til låntagers husstand, nedsættes den ydelse, som låntager skal betale efter § 12, stk. 3. For hvert barn, dog højst 6 børn, nedsættes ydelsen med et beløb svarende til 7 1/2 % af ydelsen efter § 12, stk. l eller 2.
Stk. 2. Låntager har pligt til at give folkeregistret meddelelse, hvis et barn, som der gives nedsættelse for, ikke mere bor i hjemmet.

§ 14. Indtil lånet er betalt, gælder følgende rådighedsbegrænsninger m.v. med hensyn til huset:
1) Pantsætning af og retsforfølgning i huset er udelukket.
2) Nedrivning eller flytning af huset må ikke finde sted.
3) Ændring, udlejning eller udlån af huset eller dele af dette må kun ske med samtykke fra Landsstyret og på vilkår, der godkendes af dette.
4) Overdragelse kan, bortset fra de i § 19 nævnte til fælde, kun ske til hjemmestyret, j f. § 15, eller en af dette godkendt køber, og på vilkår, der godkendes af dette.
Stk. 2. Låntager kan på et hvilket som helst tidspunkt ved at betale restgælden, jf. § 12, stk. 4, frigøre sig for de begrænsninger, der er nævnt i stk. 1.

§ 15. Indtil lånet er betalt, er hjemmestyret forpligtet til at overtage huset, hvis låntager anmoder om det.

§ 16. Medmindre Landsstyret bestemmer andet, forfalder lånet til betaling ved ejerskifte, j f. § 14, stk. l, nr. 4, samt i følgende tilfælde:
1) Når renter og afdrag på lånet ikke betales og låntager ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til låntager.
2) Når låntager undlader at holde huset forsvarligt vedlige, og misrøgt er konstateret.
3) Når låntager undlader at holde huset behørigt forsikret.
4) Når låntager tilsidesætter bestemmelserne i § 14, stk. l, nr. 1-3.
5) Når låntager tilsidesætter bestemmelser efter § 2, stk. 2, om indretning af erhvervslokaler og drift af erhvervsvirksomhed.
6) Når låntager undlader at benytte huset som fast bopæl.
7) Når låntager nægter hjemmestyret eller dettes repræsentant adgang til at efterse huset.
8) Når låntager væsentligt misligholder lånevilkår i øvrigt.
Stk. 2. Når lånet er forfaldet som nævnt i stk. l, nr. 1-8, kan hjemmestyret vælge i stedet at overtage huset.

§ 17. Når huset overdrages som nævnt i § 14, stk. l, nr. 4, jf. § 15, eller overtages af hjemmestyret efter § 16, stk. 2, samt i forbindelse med lånets indfrielse skal der udfærdiges en opgørelse mellem hjemmestyret og låntager, jf. dog § 18.
Stk. 2. Af husets værdi på opgørelsestidspunktet dækkes forlods hjemmestyrets krav på restgælden, således som denne er fremkommet ved faktisk betalte afdrag og ved tilskud efter § 12, stk. 3 og § 13.
Stk. 3. Hvis værdien overstiger restgælden, fordeles det resterende beløb forholdsmæssigt mellem hjemmestyret og låntager på grundlag af de to parters økonomiske andele i huset. Hjemmestyrets andel er de tilskud, der er ydet til nedsættelse af de årlige ydelser, jf. § 12, stk. 3 og § 13. Låntagers andel er:
1) Værdien af låntagers oprindelige investering i huset, herunder den af Landsstyret godkendte værdi af låntagers eget arbejde med tillæg af
2) forbedringer, der er foretaget af låntager, og som er blevet godkendt af Landsstyret og
3) indbetalte forfaldne afdrag på lånet med fradrag af
4) en eventuel værdiforringelse, som skyldes manglende vedligeholdelse eller andet forhold, som kan lægges låntager til last.
Stk. 4. Landsstyret kan bestemme, at boligbørnetilskud, jf. § 13, ikke skal indregnes i opgørelsen efter stk. 3, 2. punktum.
Stk. 5. I tilfælde af tvist om opgørelsen kan sagen indbringes for Grønlands Landsret.

§ 18. Opgørelse efter § 17 kan undlades, når omstændighederne taler derfor, navnlig når hverken hjemmestyrets eller låntagers interesser kræver, at opgørelse foretages. Indestar der lån i huset, kan hjemmestyret tillade, at en ny ejer overtager lånet på de  hidtidige vilkår.

§ 19. Ved låntagers død er låntagers ægtefælle og livsarvinger berettigede til at indtræde i låntagers rettigheder og forpligtelser med hensyn til lånet.

§ 20. Landsstyret kan fastsætte regler om udleje af huse, hvortil der er ydet lån efter dette kapitel.

§ 21. Kommunalbestyrelsen påser med fornøden teknisk bistand, at godkendte byggeplaner overholdes, samt at huset holdes ordentligt vedlige. Endvidere påser kommunalbestyrelsen, at huset ikke ændres, nedrives eller flyttes, samt at der i øvrigt ikke finder nogen misligholdelse sted, jf. § 16, stk. 1.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal straks indberette alle tilfælde af misligholdelse, der kommer til dens kundskab, til Landsstyret.

 

Kapitel 5
Lån til selvbyggeri

§ 22. Lån kan ydes til opførelse af selvbyggerhuse på bygder og i byer, hvor boligforholdene ikke afviger væsentligt fra bygdernes. Hustypen skal være godkendt af Landsstyret til selvbyggeri, jf. § 2.
Stk. 2. Lån kan endvidere ydes til elinstallation til lys og til opførelse af fundament ved hjælp af håndværkere i huse, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Lån kan endelig ydes til udvidelse eller forbedring af de huse, der er nævnt i stk. 1. Udvidelsen eller forbedringen skal være godkendt af Landsstyret.

§ 23. Lån efter § 22, stk. l, ydes mod 1. prioritets panteret i huset.
Stk. 2. Lån efter § 22, stk. 2 og 3, ydes mod 2. prioritets panteret i huset. Ydes der flere af disse lån, sikres de efter tidsprioritet.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 24. Lån efter § 22, stk. l, ydes som et rente- og afdragsfrit lån på 95% af dokumenterede udgifter til materialer, der skal bruges til selvbyggeriet.
Stk. 2. Lånet, der løber over 33 år, afskrives med 3% af hovedstolen om året, dog 4% det sidste år.
Stk. 3. Lån til elinstallation, fundamentslån og lån til udvidelse eller forbedring, jf. § 22, stk. 2 og 3, forrentes og afdrages efter reglerne i §§ 12 og 13.

§ 25. Indtil de lån, der er nævnt i § 22, er afskrevet eller betalt, kan Landsstyret efter låntagers anmodning yde bistand med at afhænde huset.
Stk. 2. Såfremt huset ikke kan afhændes for et beløb, der mindst svarer til restgælden, kan Landsstyret efter låntagers anmodning overtage huset for et beløb, der svarer til restgælden.

§ 26. Medmindre Landsstyret bestemmer andet, forfalder de lån, der er nævnt i § 22, til betaling ved ejerskifte, jf. dog stk. 2, samt i følgende tilfælde:
1) Når låntager unødigt forsinker byggeriets gennemførelse og færdiggørelse.
2) Når renter og afdrag på lån efter § 22, stk. 2 og 3, ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til låntager.
3) Når låntager undlader at holde huset forsvarligt vedlige, og misrøgt er konstateret.
4) Når låntager undlader at holde huset behørigt forsikret.
5) Ved nedrivning eller flytning af huset.
6) Når låntager uden samtykke fra Landsstyret foretager væsentlige ændringer af huset i forhold til godkendte tegninger og beskrivelser.
7) Når låntager undlader at benytte huset som fast bopæl.
Stk. 2. Ved låntagers død er låntagers ægtefælle og livsarvinger berettiget til at indtræde i låntagers rettigheder og forpligtelser med hensyn til lånet.

 

Kapitel 6
Lån uden tilskud til ydelserne

§ 27. Lån kan ydes til opførelse af nye familieboliger i tilfælde, hvor det skønnes rimeligt at opføre disse med et større boligareal, med andet boligudstyr eller en anden udformning end de boliger, der er nævnt i § 10, stk. 1.
Stk. 2. Lån kan endvidere ydes til erhvervelse, udvidelse eller forbedring af allerede opførte boliger, hvortil lån ikke kan ydes efter § 10, stk. 2.
Stk. 3. Lån efter stk. l og 2 kan kun ydes, såfremt lånsøger selv afholder en efter Landsstyrets skøn fastsat del af de samlede byggeudgifter, dog mindst 10%.

§ 28. Lånet ydes mod 1. prioritets panteret i ejendommen.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 29. Lånet forrentes med 8% p.a. Ydelsen fastsættes således, at der i hele afdragstiden er rimelig sikkerhed for restgælden. Afdragstiden kan højst fastsættes til 20 år.
Stk. 2. Nærmere regler om beregning og betaling af terminsydelsen kan fastsættes af Landsstyret.

§ 30. Medmindre Landsstyret bestemmer andet, forfalder lånet til betaling ved ejerskifte, j f. dog stk. 2, samt i følgende tilfælde:
1) Når renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til låntager.
2) Når låntager undlader at holde huset forsvarligt vedlige, og misrøgt er konstateret.
3) Når låntager undlader at holde huset behørigt forsikret.
4) Ved nedrivning eller flytning af huset.
5) Når låntager nægter hjemmestyret eller dettes repræsentant adgang til at efterse huset.
6) Når låntager væsentligt misligholder lånevilkår i øvrigt.
Stk. 2. Ved låntagers død er låntagers ægtefælle og livsarvinger berettiget til at indtræde i låntagers rettigheder og forpligtelser med hensyn til lånet.

 

Kapitel 7
Særlige lån til andelsboligforeninger

§ 31. Til en andelsboligforening, der ønsker at opføre eller erhverve boliger til andelsboliger i en kommune, hvor det ikke er muligt at få realkreditlån til finansiering af opførelsessummen eller købesummen, kan der ydes lån på indtil 26 1/3% af disse udgifter.

§ 32. Lånet ydes mod l. prioritets panteret i foreningens ejendom medmindre Landsstyret tillader andet.
Stk. 2. Lånet ydes på vilkår, der svarer til de senest givne tilbud fra realkreditinstitutter til andelsboligforeninger i Grønland.
Stk. 3. Nærmere regler om beregning og betaling af terminsydelsen kan fastsættes af Landsstyret.

§ 33. Om forfald af lånet gælder tilsvarende regler som fastsat i § 44 i landstingsforordning om andelsbolier.

 

Kapitel 8
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 34. Landstingsforordningen træder i kraft 1. januar 1993.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 53 af 28. februar 1959 om støtte til boligbyggeri i Grønland og landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986 om støtte til boligbyggeri i Grønland ophæves.
Stk. 3. Administrative bestemmelser udfærdiget i henhold til den bekendtgørelse eller landstingsforordning, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves ved bestemmelser udfærdiget i medfør af denne forordning.
Stk. 4. De hidtil gældende regler finder anvendelse på lån ydet i henhold til den bekendtgørelse eller landstingsforordning, der er nævnt i stk. 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist