Landstingsforordning nr. 3 af 9. april 1992 om ændring af landstingsforordning om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v. foretages følgende ændringer:

 

1. § 8, stk. 1 og stk. 2 affattes således:
"§ 8. Social pension udbetales med virkning fra den 1. januar 1992 med følgende højeste årlige grundbeløb, jf. stk. 2 om indkomstregulering og stk. 3 om mindste grundbeløb til førtidspensionister:
1) Til enlige og til par, hvor kun den ene opfylder betingelserne for at få pension kr. 82.812
2) Til par, hvor begge opfylder betingelserne for at få pension kr. 124.218
Stk. 2. Grundbeløbet indkomstreguleres på grundlag af den skattepligtige indkomst udover social pension (skattepligtig biindkomst) for det senest kendte skatteår således:
1) For en enlig starter reguleringen ved skattepligtig biindkomst på kr. 14.000, og grundbeløb bortfalder ved 158.000 og derover.
2) For et par starter reguleringen ved samlede skattepligtige biindkomster på kr. 21.000, og grundbeløb bortfalder ved kr. 237.000 og derover.

Indkomstreguleringen sker på følgende måde: Grundbeløb = Højeste grundbeløb minus (højeste grundbeløb divideret med (den skattepligtige indkomstgrænse minus 14.000 for en enlig/21.000 for et par)) ganget med (den skattepligtige biindkomst minus 14.000 for en enlig/21.000 for et par). Den skattepligtige indkomst udover social pension afrundes til nærmeste med 1.000 delelige beløb. De herved fremkomne grundbeløb afrundes til nærmeste med 12 delelige beløb i hele kroner."

2. Efter § 10, stk. 2 indsættes:
"Stk. 3. Landsstyret fastsætter bestemmelser om udbetaling af social pension i forbindelse med optagelse på anden institution, hvor det offentlige afholder opholdsudgifter m.v., herunder ved langvarig hospitalsindlæggelse eller ved indsættelse til afsoning af domme i Grønland eller i Danmark."

3. I § 22, stk. 2 og stk. 3 udgår "Sundhedsministeriet, Landsstyreområdet for Sociale Anliggender" og erstattes af "Landsstyret".

4. Følgende betegnelser ændres i landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990:
1) "social pension" erstattes med "pension"/"isumaginninnikkut pensionit" erstattes med "pensionit",
2) "utoqqalineq pissutigalugu pensionit" erstattes med "utoqqalinersiutit", og
3) "utoqqarnillu paaqqinniffiit" erstattes med "utoqqarnut angerlarsimaffiit".

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. maj 1992, dog at § 8 har virkning fra den 1. januar 1992
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen