Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.

I medfør af § l i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel l
Den centrale ledelse

§ 1. Landsstyret leder, tilrettelægger og fører tilsyn med sundhedsvæsenets virksomhed.
Stk. 2. Landsstyret kan pålægge personer inden for sundhedsvæsenet at foretage anmeldelser og indberetninger vedrørende deres faglige virksomhed.

§ 2. Én gang årligt skal Landsstyret overfor Grønlands Landsting redegøre for sundhedstilstanden samt for sundhedsvæsenets forhold, jf. §§ 17-19.

§ 3. Landsstyret forestår og samordner planlægning vedrørende udvikling af den sundhedsmæssige betjening.

 

Landstingets Sundhedsudvalg

§ 4. Grønlands Landsting nedsætter af sine medlemmer et stående udvalg på 5 medlemmer, hvoraf ingen kan være medlem af Landsstyret.
Stk. 2. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Udvalget kan, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, indkalde personer, som må antages at repræsentere en særlig viden om de emner, der er til behandling. Sådanne tilforordnede har ikke stemmeret i udvalget.

§ 5. Det påhviler udvalget at følge udviklingen inden for det sundhedsmæssige område, herunder forholdene for patienter, der opholder sig uden for Grønland.
Stk. 2. Udvalget skal over for Landstinget udtale sig i alle sager vedrørende sundhedsmæssige forhold, der forudsætter tingets stillingtagen. I sager, der kræver 3 behandlinger i Landstinget, kan ethvert medlem af udvalget endvidere kræve, at udvalget får lejlighed til at udtale sig mellem hver behandling.

§ 6. Udvalget kan fra offentlige myndigheder indhente enhver oplysning, der skønnes at være af væsentlig betydning for varetagelse af udvalgets opgaver, jf. § 5.

§ 7. Formanden for sundhedsudvalget indkalder udvalget til møde, så ofte det findes fornødent. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Der udarbejdes referat over hvert møde i udvalget. Referatet forelægges til godkendelse på næstfølgende møde. Hvor intet nyt møde afholdes mellem et udvalgsmøde og en behandling i Landstinget, forelægges referatet dog hvert enkelt udvalgsmedlem til godkendelse, inden behandlingen i tinget.
Stk. 3. En sag kan undtagelsesvis behandles skriftligt efter formandens beslutning.
Stk. 4. Direktoratet for Sundhed stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

 

Det Forebyggelsespolitiske Råd

§ 8. Landsstyret nedsætter Det Forebyggelsespolitiske Råd, hvis valgperiode følger den kommunale valgperiode.
Stk. 2. Hvert sundhedsnævn, j f. § 16, indstiller til Landsstyret én person som medlem af Rådet.
Stk. 3. Det Forebyggelsespolitiske Råd vælger blandt sig 5 medlemmer, der udgør Rådets forretningsudvalg.
Stk. 4. Landsstyret udpeger en formand blandt forretningsudvalgets medlemmer.

§ 9. Det Forebyggelsespolitiske Råd afholder møde hvert andet år og Forretningsudvalget afholder møde 2 gange om året. Råd og udvalg fastsætter i øvrigt selv en fælles forretningsorden.

§ 10. Det Forebyggelsespolitiske Råd har til opgave:
at følge udviklingen i forebyggelsesindsatsen såvel inden for sundhedsvæsenet som i andre samfundssektorer,
at overvåge og vurdere den offentlige forebyggende indsats samt stille forslag til forebyggelsesinitiativer,
at danne forum for gensidig orientering om offentlige og private forebyggende initiativer og at medvirke til at skabe debat om prioriteringer og metoder på forebyggelsesområdet.
Stk. 2. Det Forebyggelsespolitiske Råd afgiver mindst hvert andet år en beretning om og en vurdering af den offentlige forebyggende indsats til Landstinget og Landsstyret.
Stk. 3. Det Forebyggelsespolitiske Råd fremsætter i øvrigt sine forslag over for Landsstyret.

§ 11. Direktoratet for Sundhed stiller sekretariatsbistand til rådighed for såvel Det Forebyggelsespolitiske Råd som for Forretningsudvalget .

 

Kapitel 2.
Embedslægen

§ 12. Landsstyret opretter en Embedslægeinstitution, der yder rådgivning og anden bistand til Landsstyret og andre myndigheder i sundheds faglig spørgsmål.
Stk. 2. Embedslægeinstitutionen bistår endvidere Landsstyret med overvågning af sundhedstilstanden og tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet.

§ 13. Når Embedslægen bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet, skal Embedslægen orientere vedkommende myndighed i fornødent omfang. Embedslægen skal ligeledes orientere offentligheden, når særlige sundhedsmæssige forhold gør det nødvendigt.

§ 14. Landsstyret fastsætter nærmere regler for Embedslægeinstitutionens virke.

 

Kapitel 3.
Sundhedsdistrikter og sundhedsnævn

§ 15. Landet inddeles i sundhedsdistrikter, hvis antal og område følger den kommunale inddeling, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende.
Stk. 2. Dronning Ingrids Hospital er landshospital.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for sundhedsdistrikternes inddeling, opbygning og funktion samt for Dronning Ingrid Hospital's landsdækkende funktioner.

§ 16. I hvert sundhedsdistrikt nedsættes et Sundhedsnævn. Nævnet skal bestå af chefdistriktslægen, lederen af sygeplejen, distriktstandlægen og af 4 af kommunalbestyrelsen udpegede personer, hvoraf mindst 2 ikke må være medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Sundhedsnævnet vælger blandt sig en formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 17. For hvert sundhedsdistrikt skal der foreligge en plan for tilrettelæggelsen af distriktets virksomhed på sundhedsområdet. Sundhedsplanen skal omfatte:
1) planens forudsætninger, herunder en beskrivelse af sundhedstilstanden i distriktet,
2) distriktets sundhedsmæssige betjening af borgerne,
3) distriktets forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger i øvrigt og
4) distriktets sundhedsberedskab.
Stk. 2. Ansvaret for planens udarbejdelse påhviler Sundhedsnævnet.

§ 18. Sundhedsplanen forelægges én gang om året for kommunalbestyrelsen til høring.
Stk. 2. Den endelige plan indsendes til Landsstyret, jf. § 2

§ 19. Landsstyret fastsætter nærmere regler for sundhedsnævnenes virksomhed samt omfanget af og kravene til sundhedsplanen.

 

Kapitel 4.
Klageadgang

§ 20. Det påhviler sundhedsdistrikterne og Direktoratet for Sundhed at give information og yde vejledning til befolkningen om klageadgang på sundhedsområdet.

§ 21. Klager over den faglige virksomhed der udøves af personer inden for sundhedsvæsenet, indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. reglerne herom i Lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse.

§ 22. Klager, der ikke vedrører den i § 21 anførte faglige virksomhed, indbringes for Direktoratet for Sundhed.
Stk. 2. Direktoratets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 5.
Sanktionsbestemmelser

§ 23. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelse i offentlig tjeneste eller hverv, selv om hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 6.
Ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser

§ 24. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. november 1992.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 15, stk. l træder dog først i kraft den 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen