Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1.
Almindelige bestemmelser

§ 1. Det påhviler kommunens sociale udvalg at føre tilsyn med de forhold børn og unge i kommunen lever under og at støtte forældrene med hensyn til børnenes opdragelse og pleje.

§ 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender yder gennem Socialdirektoratet vejledning til de sociale udvalg med hensyn til deres virksomhed for børn og unge og fører tilsyn hermed.

 

Kapitel 2.
Undersøgelser, oplysninger og værgebeskikkelser

§ 3. Det sociale udvalg skal holde sig orienteret om de forhold, hvorunder børn og unge lever, således at udvalget på det tidligst mulige tidspunkt kan iværksætte foranstaltninger for barnet eller den unge, hvor særlig støtte er påkrævet.

§ 4. Enhver, som bliver bekendt med forhold, der må antages at kunne give anledning til det sociale udvalgs indgriben, er forpligtet til at underrette udvalget herom.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette det sociale udvalg, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for hjælp.

§ 5. Må det antages, at et barn eller en ung under 18 år trænger til særlig støtte, skal det sociale udvalg sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges.
Stk. 2. Undersøgelsen skal foretages af personer med særlige forudsætninger for et sådant arbejde.
Stk. 3. Det sociale udvalg kan indhente oplysninger fra enhver om vedkommendes kendskab til barnet eller den unge, og kan forelægge sagen for det tværfaglige samarbejdsudvalg, jf. landstingsforordningen om tværfagligt samarbejde i sociale sager.
Stk. 4. De, der har afgivet erklæring, og andre, der kan antages at have kendskab til forholdene, kan indkaldes til personligt at give møde for det sociale udvalg, såfremt de opholder sig i kommunen. Personer, der opholder sig udenfor kommunen, kan begæres indkaldt til personligt at give møde for det sociale udvalg i opholdskommunen.

§ 6. Den myndighed, der behandler en sag efter denne landstingsforordning, kan pålægge den, der søger hjælp, at medvirke til sagens oplysning. Den, der modtager hjælpen, har pligt til at underrette det sociale udvalg om forandringer, der kan medføre, at hjælpen skal ændres.

§ 7. Såfremt barnet eller den unge ikke har nogen værge, påhviler det det sociale udvalg ved henvendelse til kredsretten at foranledige, at der beskikkes en værge.

 

Kapitel 3.
Hjælpeforanstaltninger

§ 8. Det påhviler det sociale udvalg at yde forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet eller den unge, vejledning og støtte, når det fremgår
1) at barnet eller den unge står uden forsørger,
2) at forsørgeren er ude af stand til at varetage forsørgelsen på betryggende måde,
3) at barnet eller den unge har vanskeligheder ved at tilpasse sig sine daglige omgivelser, skolen eller samfundet,
4) at barnet eller den unge ikke får fornøden pleje eller opdragelse, eller
5) at barnet eller den unge iøvrigt lever under utilfredsstillende forhold.

§ 9. I de i § 8 nævnte tilfælde kan det sociale udvalg træffe beslutning om, at
1) der skal tilbydes enkelte personer eller familier løbende vejledning og støtte, og udvalget er forpligtet til at rette sådanne tilbud til familier, som må antages i særlig grad at trænge hertil. Denne vejledning udøves af personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde,
2) beskikke en personlig rådgiver, jf. kapitel 4.
3) lade barnet eller den unge undersøge og behandle af en læge eller undersøge og modtage vejledning af en specialist,
4) give henstillinger eller pålæg samt yde økonomisk hjælp til afholdelse af udgifter, der står i direkte sammenhæng hermed,
5) yde økonomisk hjælp efter reglerne i landstingsforordning om hjælp fra det offentlige til betaling af huslig bistand i tilfælde af forældremyndighedsindehaverens/forsørgerens sygdom eller til afhjælpning af forbigående vanskeligheder i familien, eller
6) sørge for at barnet eller den unge anbringes udenfor hjemmet i familiepleje, kostskole i samarbejde med skolen, børneinstitution, sygehus eller behandlingshjem i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.

§ 10. Beslutning om hjælpeforanstaltninger kan kun træffes, når de er påkrævede af hensyn til barnets eller den unges tarv. Hjælpeforanstaltninger skal så vidt muligt iværksættes i samarbejde med barnet og forældremyndighedens indehaver eller eventuelle andre, der faktisk udøver omsorgen for barnet.
Stk. 2. Forinden der træffes beslutning om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger, skal samtlige forhold af betydning for sagen søges oplyst, f.eks. gennem samarbejde med skole, sundhedsvæsen og andre, hvis kendskab til forholdene og til mulige foranstaltninger må anses for betydningsfulde.
Stk. 3. Er et barn fyldt 10 år, skal der, forinden der træffes afgørelse i en sag om hjælpeforanstaltninger efter denne landstingsforordning, finde en samtale sted med barnet herom. For børn under 10 år skal der foreligge oplysning om barnets holdning til den påtænkte foranstaltning, i det omfang barnets modenhed og sagens art tilsiger det.

 

Kapitel 4.
Personlig rådgiver

§ 11. Som personlig rådgiver skal beskikkes personer med særlige forudsætninger for et sådant arbejde.
Stk. 2. Den personlige rådgiver beskikkes skriftligt af det sociale udvalg eller efter dettes begæring af det sociale udvalg i den kommune, hvor rådgivningen skal udøves.
Stk. 3. Den personlige rådgiver skal bistå familien med råd og vejledning og ved stadig personlig kontakt følge barnets eller den unges udvikling.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for beskikkelse og honorering af den personlige rådgiver samt regler for den personlige rådgivers rettigheder og pligter.

 

Kapitel 5.
Anbringelse udenfor hjemmet

§ 12. Det skal tilstræbes, at barnet eller den unge kan forblive i hjemmet. Der kan kun træffes beslutning  om anbringelse udenfor hjemmet, når det må anses for godtgjort, at problemerne ikke kan løses ved barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Stk. 2. Såfremt det i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel besluttes, at barnet eller den unge skal anbringes udenfor hjemmet, skal det tilstræbes, at anbringelsen bliver så kortvarig som muligt.

§ 13. Når det er påkrævet af hensyn til barnets eller den unges tarv, kan det sociale udvalg med samtykke fra forældremyndighedens indehaver træffe beslutning om, at barnet eller den unge anbringes udenfor hjemmet.
Stk. 2. Såfremt forældremyndighedens indehaver ikke giver samtykke til barnets anbringelse udenfor hjemmet, kan beslutning herom alene træffes i overensstemmelse med reglerne i §§ 14-19.
Stk. 3. Beslutning om anbringelse uden for hjemmet skal inden 8 dage indberettes til Socialdirektoratets regionalkontor.

 

Beslutning om anbringelse uden samtykke

§ 14. Hvor det er påkrævet af hensyn til barnets eller den unges velfærd, kan det sociale udvalg uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver, barnet eller dets værge, beslutte at anbringe barnet eller den unge udenfor hjemmet når:
1) barnet eller den unge har udvist betydelige vanskeligheder ved at tilpasse sig sine daglige omgivelser, skolen eller samfundet iøvrigt, og forældrene ikke magter opdragelsen,
2) barnet eller den unge lever under sådanne forhold, at dets psykiske eller fysiske sundhed eller udvikling lider alvorlig skade eller udsættes for fare herfor, eller
3) forældrene ikke sørger for, at barnet eller den unge undergives nødvendig behandling af psykiske eller fysiske lidelser.

§ 15. Der kan ikke træffes beslutning efter § 14, medmindre indehaveren af forældremyndigheden eller, såfremt denne ikke har kendt opholdssted, den, der faktisk udøver omsorgen for barnet eller den unge, med passende telegrafisk eller anbefalet skriftligt varsel er opfordret til at udtale sig for det sociale udvalg.
Stk. 2. Det sociale udvalg skal gøre forældremyndighedens indehaver bekendt med retten til aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og tilbyde vederlagsfri bisidderbistand.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om bisidderbistand, herunder om honorering.

§ 16. Forinden der træffes beslutning efter § 14 skal samtlige forhold af betydning for sagen søges oplyst. Således skal skole, dag- og døgninstitution, sundhedsvæsen, pædagogisk-psykologisk rådgivning, Socialdirektoratets regionalkontor, nærstående familie til barnet, plejefamilien og eventuelle andre interesserede parter opfordres til at medvirke til sagens oplysning og afgive en udtalelse til det sociale udvalg. Der skal tillige foreligge oplysning om barnets holdning til anbringelsen, jf. § 10, stk. 3.

§ 17. Til vedtagelse af en beslutning efter § 14 kræves, at samtlige tilstedeværende medlemmer af det sociale udvalg stemmer for beslutningen.
Stk. 2. Hvert af udvalgets medlemmer kan forlange beslutninger, hvor anbringelse uden samtykke har været overvejet, forelagt for kommunalbestyrelsen og eventuelt senere for Det Sociale Ankenævn til afgørelse.

§ 18. Hvor betingelserne i § 17, stk. l af tidsmæssige årsager ikke kan opfyldes, kan anbringelser uden for hjemmet uden samtykke, som af hensyn til barnets eller den unges velfærd ikke kan opsættes, iværksættes foreløbig af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Sagen skal inden 14 dage forelægges det sociale udvalg til afgørelse.
Stk. 2. Direktøren for Socialdirektoratet kan give pålæg om iværksættelse af de i stk. l nævnte foreløbige foranstaltninger. Sagen skal inden 14 dage forelægges det sociale udvalg til afgørelse.
Stk. 3. Beslutninger, der er truffet efter stk. l og stk. 2, kan indbringes for Det Sociale Ankenævn inden l uge efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

§ 19. Beslutninger om anbringelse uden samtykke skal overbringes indehaveren af forældremyndigheden inden 24 timer ved telegrafisk eller anbefalet skriftlig meddelelse. Meddelelsen skal tillige indeholde oplysninger om klageadgangen efter § 18, stk. 3 og § 49.

 

Anbringelsen

§ 20. Når det er besluttet, at et barn eller en ung skal anbringes udenfor hjemmet, påhviler det det sociale udvalg at bestemme anbringelsesstedet og at drage omsorg for barnets eller den unges pleje, opdragelse og uddannelse samt iøvrigt at træffe fornøden bestemmelse om pågældendes personlige forhold. Det sociale udvalg skal så vidt muligt træffe de nødvendige beslutninger i samarbejde med forældremyndighedens indehaver.
Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal det sociale udvalg sørge for, at barnet eller den unge kommer under forhold, der fremmer den psykiske og fysiske udvikling og giver mulighed for en uddannelse, der svarer til pågældendes evner og anlæg.
Stk. 3. Såfremt alle muligheder for anbringelse i Grønland er udtømte, kan der med Socialdirektoratets godkendelse undtagelsesvis ske anbringelse uden for Grønland. Socialdirektoratets beslutning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 21. Så længe anbringelsen opretholdes, skal det sociale udvalg ved kontakt med anbringelsesstedet følge barnets eller den unges forhold og træffe påkrævede bestemmelser om ændret anbringelsessted, uddannelse, behandling eller lignende.
Stk. 2. Det sociale udvalg kan bemyndige en person,  institution eller anerkendt forening til at udøve den daglige omsorg for barnet eller den unge. Er et barn eller en ung anbragt i en anerkendt døgninstitution, udøves omsorgen på det sociale udvalgs  vegne af lederen.

§ 22. Det påhviler det sociale udvalg i samarbejde med dem, der udøver den daglige omsorg, at sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene holdes vedlige og at søge at skabe mulighed for  tilbagevenden til hjemmet, medmindre hensynet til barnets eller den unges velfærd i det enkelte tilfælde taler der imod.

 

Kapitel 6.
Ophør af hjælpeforanstaltninger

§ 23. Opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet efter §§ 13 eller 14 ud over l år fra det sociale udvalgs afgørelse forudsætter fornyet beslutning i det sociale udvalg i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 13-19. Sagens indbringelse for Det Sociale Ankenævn eller for Grønlands Landsret har ikke opsættende virkning, dog regnes fristen fra den endelige afgørelse eller dom, når sagen er afgjort i Det Sociale Ankenævn eller i Grønlands Landsret.

§ 24. Hjælpeforanstaltninger efter denne landstingsforordning skal ophøre, når formålet med foranstaltningerne er opnået, eller når fortsat hjælp i øvrigt ikke længere er påkrævet.
Stk. 2. Hjælpeforanstaltninger efter denne landstingsforordning ophører ved det fyldte 18. år, men allerede iværksatte foranstaltninger kan dog fortsætte, hvis den unge giver sit samtykke hertil. Forlængelse af hjælpeforanstaltninger efter denne landstingsforordning kan dog ikke udstrækkes udover den unges fyldte 20. år.

§ 25. Selvom barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, kan det sociale udvalg bestemme, at hjemtagelse ikke må finde sted, såfremt dette strider mod barnets velfærd.
Stk. 2. På beslutninger efter stk. l finder bestemmelserne i §§ 14-19 anvendelse.

§ 26. Beslutning om ophør af hjælpeforanstaltninger træffes af det sociale udvalg i forældremyndighedsindehavers hjemkommune.
Stk. 2. Forinden der kan træffes beslutning om hjemgivelse af børn og unge anbragt i familiepleje, skal der indhentes en udtalelse fra plejefamilien. Er barnet eller den unge anbragt i familiepleje udenfor forældremyndighedsindehavers hjemkommune, skal der tillige indhentes en udtalelse fra det sociale udvalg i plejefamiliens hjemkommune.
Stk. 3. Forinden der træffes beslutning om udskrivelse fra institution af børn og unge, der er anbragt på døgninstitution i Grønland, skal der indhentes en udtalelse fra institutionen.
Stk. 4. Når der træffes beslutning efter stk. l vedrørende ophør af en anbringelse uden for hjemmet, skal der inden 8 dage ske indberetning til Socialdirektoratets regionalkontor.

 

Kapitel 7.
Privat dagpleje

§ 27. Ingen må modtage mere end 2 børn under 14 år i privat dagpleje mod betaling uden at have tilladelse dertil fra det sociale udvalg. Der kan ikke gives tilladelse til at have mere end 5 børn i privat dagpleje.
Stk. 2. Dagplejehjem og lignende, der modtager flere end 5 børn under 14 år og som drives af private uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Det sociale udvalg skal føre tilsyn med forholdene i hjemmet. Tilsynet udøves af personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for ansøgning om tilladelse til privat dagpleje, dagplejehjem og lignende samt for tilsyn hermed.

 

Kapitel 8.
Kommunal dagpleje

§ 28. Det sociale udvalg kan etablere en kommunal dagplejeordning i private hjem, der forud er godkendt af udvalget.
Stk. 2. Det sociale udvalg skal føre tilsyn med dagplejens udøvelse ved personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for den kommunale dagpleje, herunder om forældrenes betaling.

 

Kapitel 9.
Daginstitutioner

§ 29. Kommunalbestyrelsen påser tilstedeværelsen af det fornødne antal pladser på daginstitutioner og ved socialpædagogiske fritidsforanstaltninger, herunder også foranstaltninger af forebyggende karakter, som ikke dækker egentligt pasningsbehov.

§ 30. Daginstitutioner for børn og unge kan oprettes og drives af kommunerne.
Stk. 2. Daginstitutioner, der modtager 6 eller flere børn, kan oprettes og drives som selvejende institutioner, med hvilke kommunalbestyrelsen indgår overenskomst.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter retningslinier for institutionernes oprettelse, indretning, ledelse og drift og fører gennem Socialdirektoratet almindeligt og pædagogisk tilsyn med institutionerne.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af daginstitutioner er i overensstemmelse med de retningslinier, der fastsættes af landsstyret.

§ 32. Der betales for børnenes ophold efter regler, der fastsættes af Landsstyret.

 

Kapitel 10.
Familiepleje

§ 33. Ingen må modtage et barn eller en ung i familiepleje uden at have skriftlig tilladelse dertil fra det sociale udvalg i plejefamiliens hjemkommune, der påser, at forholdene er opdragelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige og at plejeanbringelsen iøvrigt tjener barnets tarv.
Stk. 2. Der kan ikke gives nogen tilladelse til at have mere end 3 børn i pleje, medmindre særlige forhold taler herfor.
Stk. 3. Plejetilladelsen skal gives skriftligt for hvert enkelt barn.
Stk. 4. Plejetilladelsen skal tilbagekaldes, når forudsætningerne for tilladelsen ikke længere er til stede.

§ 34. Det sociale udvalg fører tilsyn med børn og unge, der er anbragt i familiepleje i kommunen.
Stk. 2. Tilsynet udøves af personer, der har særlige forudsætninger for dette arbejde.
Stk. 3. Den tilsynsførende skal mindst en gang årligt afgive rapport om tilsynet til det sociale udvalg. Er anbringelsen i familiepleje sket uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, skal den tilsynsførende dog mindst en gang halvårligt afgive rapport om tilsynet til det sociale udvalg.

 

Familiepleje formidlet af det sociale udvalg

§ 35. Når et barn eller en ung anbringes i familiepleje af det sociale udvalg, tilbydes plejehjemmet vederlag efter regler fastsat af Landsstyret.

 

Privat arrangeret familiepleje

§ 36. Det påhviler den, der anbringer eller medvirker til at anbringe et barn i pleje, at forvisse sig om, at plejehjemmet har fornøden plejetilladelse.
Stk. 2. Den, der har modtaget plejetilladelse, skal straks give det sociale udvalg meddelelse, når barnet er modtaget, når plejeforholdet ophører eller skifter karakter, og når forandring af bopæl finder sted.
Stk. 3. Ved flytning til en anden kommune påhviler det det sociale udvalg i fraflytningskommunen at underrette det sociale udvalg i tilflytningskommunen om plejeforholdet.

§ 37. Det sociale udvalg i plejefamiliens hjemkommune kan bestemme, at et barn eller en ung under 18 år ikke uden rimelig grund må flyttes fra et plejehjem. Det kan endvidere bestemme, at et barn eller en ung ikke må hjemtages fra et sådant hjem, såfremt dette strider mod barnets eller den unges velfærd.
Stk. 2. På beslutninger efter stk. l finder bestemmelserne i §§ 14-19 anvendelse.

§ 38. Hjemtagelse efter 2 års ophold i plejehjem kan kun ske efter forudgående tilladelse fra det sociale udvalg i plejefamiliens hjemkommune.
Stk. 2. Er et barn fyldt 10 år, skal der, forinden der træffes afgørelse i det sociale udvalg, finde en samtale sted med barnet herom. For børn under 10 år skal der foreligge oplysning om barnets holdning til hjemtagelsen, i det omfang barnets modenhed og sagens art tilsiger det.

 

Kapitel 11.
Døgninstitutioner

§ 39. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender påser, at der er det nødvendige antal pladser på institutioner for børn og unge, der skal anbringes udenfor hjemmet.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender koordinerer oprettelsen og driften af institutioner omfattet af stk. l, og yder gennem Socialdirektoratets regionalkontorer pædagogisk vejledning.
Stk. 3. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender varetager gennem Socialdirektoratet administrationen af landsdækkende institutioner.

§ 40. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender fastsætter i fornødent omfang regler for døgninstitutioners oprettelse, indretning, ledelse og drift samt for det opdragende arbejde i institutionerne.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender udøver gennem Socialdirektoratet driftsmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne.

§ 41. Bestemmelse om optagelse i en institution træffes af det sociale udvalg i barnets eller den unges hjemkommune.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for optagelse på institutioner med særlige formål.

§ 42. Døgninstitutioner, omfattet af denne landstingsforordning, er forpligtet til at modtage børn og unge, der af det sociale udvalg ønskes anbragt i institutionen, for så vidt der er plads, og anbringelsen er i overensstemmelse med institutionens formål. Såfremt der er uenighed mellem det sociale udvalg og institutionen om optagelse, forelægges spørgsmålet Socialdirektoratet til afgørelse.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser, herunder betalingsbestemmelser, om, at en døgninstitution i samarbejde med kommunalbestyrelsen kan udføre andre socialpædagogiske opgaver.

§ 43. For børn og unge anbragt i døgninstitutioner beregnes kommunens betaling med et beløb pr. anbringelsesdøgn.

 

Kapitel 12.
Forældrebetaling m.v.

§ 44. Når børn og unge under 18 år anbringes udenfor hjemmet af det sociale udvalg, skal forældrene pålægges at betale hel eller delvis dækning af kommunens udgifter til forsorgen. Betalingen fastsættes af udvalget under hensyntagen til forældrenes økonomiske forhold.
Stk. 2. Når omstændighederne taler herfor, kan det sociale udvalg fritage forældrene for betaling eller eftergive skyldige beløb.
Stk. 3. Det sociale udvalg kan ændre en afgørelse om betaling, når forholdene har ændret sig.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter bestemmelser om forældrebetalingens størrelse.

§ 45. Det sociale udvalg kan pålægge børn og unge anbragt udenfor hjemmet at yde hel eller delvis dækning af kommunens udgifter efter regler fastsat af Landsstyret .

 

Kapitel 13.
Anerkendelse af foreninger

§ 46. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan anerkende foreninger til på nærmere fastsatte vilkår at udøve virksomhed indenfor børne- og ungdomsarbejdet efter denne landstingsforordning.

 

Kapitel 14.
Forsøgsordninger

§ 47. Landsstyremedlemmet for sociale anliggender kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at der for en forsøgsperiode etableres foranstaltninger, herunder socialpædagogiske tilbud, for børn og unge, som ikke i forvejen er omfattet af denne landstingsforordning .

 

Kapitel 15
Finansiering

§ 48. Udgifter til hjælp til børn og unge efter denne landstingsforordning afholdes af kommunerne, dog afholdes udgifterne til bisidderbistand, jf. § 15, stk. 2, af Socialdirektoratet.
Stk. 2. Grønlands Landsting kan yde tilskud til opførelse og drift af institutioner.

 

Kapitel 16.
Klage

§ 49. Beslutninger truffet efter denne landstingsforordning kan påklages efter de almindelige regler herom i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation, jf. dog § 18, stk. 3 og § 20, stk. 3.

 

Kapitel 17.
Sanktionsbestemmelser

§ 50. Enhver, der deltager i administrationen af denne landstingsforordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selvom hvervet hviler på offentlig valg.

 

Kapitel 18.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 51. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 12 af 1. november 1982, som ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 28. april 1988, om hjælp til børn og unge.
Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i den i stk. 2 nævnte landstingsforordning forbliver i kraft indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre landstingsforordninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen