Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

§ 1.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

I landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 med senere ændringer om socialvæsenets styrelse og organisation foretages følgende ændringer:

 

1. § 6, stk. l, 1. punktum affattes således:
"Kommunalbestyrelsen nedsætter i overensstemmelse med landstingslov om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v. i Grønland et stående udvalg til daglig forvaltning af kommunens sociale anliggender."

2. § 6, stk. 3 affattes således:
"For områderne uden for den kommunale inddeling varetager Socialdirektoratet de opgaver, som efter stk. l varetages af et stående kommunalt udvalg."

3. § 7, stk. l, l og 2 punktum affattes således:
"Afgørelser, der er truffet af et kommunalt udvalg eller et bygderåd, jf. § 6, kan, inden for en frist af 4 uger, indbringes for vedkommende kommunalbestyrelse, medmindre andet er bestemt. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan, ligeledes inden for en frist af 4 uger, indbringes for Det sociale Ankenævn, j f. § 8, medmindre andet er bestemt."

4. Efter § 7 indsættes:
"§ 7a. Afgørelser, der er truffet af Socialdirektoratet efter denne eller andre landstingsforordninger, kan, inden for en frist af 4 uger, indbringes for Det sociale Ankenævn, jf. § 8, medmindre andet er bestemt."

5. Herefter indsættes:
"§ 7b. Den besluttende myndighed har pligt til at give klageoplysning og klagevejledning i alle sager, hvor der er lovhjemlet klageadgang i sociale regelsæt.

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992.
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen