Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

§ l.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

I landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 11, stk. 2 indsættes:
"Stk. 3. Der optjenes ikke ret til feriepenge af barselsdagpengene."

2. Efter § 18, stk. 3 indsættes:
"Stk. 4. Barselsdagpengene udbetales kontant, dog at kommunens udvalg for det sociale område kan beslutte, at beløbet skal administreres, når særlige forhold taler herfor."

3. Efter § 25 indsættes:
"§ 25a. Anmodning om barselsdagpenge indgives til kommunens udvalg for det sociale område senest 3 måneder efter fødslen."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen