Landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1992 om erhvervsstøtte.

I henhold til lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1.
Formål med og principper for erhvervsstøtte

§ 1. Til fremme af det grønlandske erhvervslivs effektivitet og konkurrenceevne samt med henblik på forbedring af beskæftigelsen kan Grønlands Hjemmestyre i det omfang, der er angivet i kapitel 3 og kapitel 4 yde støtte til erhvervsvirksomhed i Grønland, der drives eller agtes drevet af personer med ret til udøvelse af erhverv og fast bopæl i Grønland eller af selskaber og lignende med hjemsted i Grønland.
Stk 2. Ved ydelse af støtte skal der søges opnået en lokalisering, der er hensigtsmæssig for erhvervslivet og tilpasset andre udviklingsfremmende foranstaltninger, som det offentlige har eller påtænker iværksat.

§ 2. Ved afgørelsen af spørgsmål om tildeling af støtte, om støttens størrelse og vilkårene for støtten skal der tages hensyn til følgende:
1) Støtte skal fortrinsvis ydes til erhvervsformål, der udfra samfundsmæssige og ressourceøkonomiske betragtninger ønskes fremmet.
2) Støtte kan kun ydes, når virksomheden harmonerer med den udvikling, som iøvrigt ønskes fremmet, bl.a. ved de planlagte investeringer i industrianlæg, fartøjer, havne, boliger, el- og vandværker, veje, servicevirksomheder m.v.
3) Støtte kan kun ydes til projekter, der er teknisk forsvarlige, og som på længere sigt kan bedømmes som økonomisk holdbare.
4) Ansøgerens faglige kvalifikationer samt indkomst- og formueforhold.
5) Der kan ikke bevilges større støtte til projekter, end hvad der efter en bedømmelse af budgetter m.v. må anses for nødvendigt, for at virksomheden kan opnå en økonomisk forsvarlig drift.

 

Kapitel 2.
Erhvervsstøtteudvalgets sammensætning, kompetence og opgaver

§ 3. Afgørelse om støtte træffes af erhvervsstøtteudvalget i overensstemmelse med de i forordningen fastsatte bestemmelser.
Stk. 2. Udvalget består af 5 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Landstinget udpeger samtidig hvem af de udpegede medlemmer, der er formand og næstformand for udvalget.
Stk. 3. For hver af de af landstinget udpegede medlemmer vælger landstinget tillige en suppleant.
Stk. 4. Udvalget kan kun afgøre sager, hvortil der er knyttet betydelige samfundsmæssige konsekvenser, herunder særlig økonomisk risiko efter forelæggelse for landsstyret.
Stk. 5. Til behandling af klager over udvalgets afgørelser nedsættes et ankenævn benævnt Ankenævnet for Erhvervsstøtte.
Stk. 6. Ankenævnet består af 3 af landstinget for hver valgperiode udpegede medlemmer. Ankenævnets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer af erhvervsstøtteudvalget.
Stk. 7. Ansøgere kan indbringe udvalgets afgørelser for Ankenævnet for Erhvervsstøtte inden 4 uger efter modtagelsen af underretning om afgørelsen.

§ 4. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i udvalgets behandling af sagen.
Stk. 2. Et medlem skal oplyse udvalget om omstændigheder, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 5. Landsstyret fastsætter ved bekendtgørelse bestemmelser om forordningens administration, herunder om udvalgets forretningsgang og om kommunernes medvirken.

 

Kapitel 3.
Støtte til de enkelte erhverv


Fiskeri og fangst m.v.

§ 6. Til anskaffelse af fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst kan der ydes rentebærende og rente- og afdragsfri lån samt stilles garanti for lån optaget i private og offentlige kreditinstitutter.
Stk. 2. Den samlede finansiering ifølge stk. l kan maksimalt udgøre følgende i forhold til fartøjets anskaffelsessum:
1) 90% for fartøjer med en alder på indtil 10 år,
2) 85% for fartøjer mellem 10 og 15 år,
3) 80% for fartøjer hvis alder er over 15 år og
4) 95% for fartøjer, der er omfattet af stk. 8.
Stk. 3. Til anskaffelse af fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst kan der ydes rente- og afdragsfrilån. Såfremt der til anskaffelse af et fartøj tidligere er ydet rente- og afdragsfri lån, kan der ikke påny ydes rente- og afdragsfri lån. Indestående rente- og afdragsfri lån kan dog overtages som en del af finansieringen.
Stk. 4. Rente- og afdragsfri lån i henhold til stk. 3 kan, bortset fra de i stk. 5 og stk. 9 nævnte tilfælde højst udgøre 25% af fartøjets anskaffelsessum.
Stk. 5. Rente- og afdragsfri lån i henhold til stk. 3 kan udgøre indtil 40% af fartøjets anskaffelsessum, såfremt fartøjet iøvrigt finansieres uden lån eller garanti for lån fra erhvervsstøtteudvalget til såvel anskaffelsen, som senere investeringer vedrørende fartøjet.
Stk. 6. Lån og garanti for lån i henhold til stk. l ydes med en løbetid, der svarer til fartøjets forventede restlevetid. Løbetiden kan dog højst udgøre følgende:
1) 20 år for nybyggede fartøjer af træ eller stål,
2) 15 år for nybyggede fartøjer af glasfiber og
3) 10 år for brugte fartøjer.
Løbetiden for lån eller garanti for lån til anskaffelse af brugte fartøjer skal endvidere fastsættes således, at lånet eller garantien er fuldt nedskrevet senest, når fartøjet er 25 år, såfremt det er af træ eller stål og 20 år, for så vidt angår fartøjer af glasfiber.
Stk. 7. I forbindelse med anskaffelse af brugte fartøjer kan det uanset bestemmelserne i stk. 6 besluttes, at bestående lån og garantier for lån ydet i medfør af forordningen eller de tidligere gældende regler om erhvervsstøtte kan overtages med den oprindeligt fastsatte løbetid, ligesom der til overtagelse af sådanne lån og garantier for lån kan ydes lån eller garanti for lån med en løbetid på indtil 5 år.
Stk. 8. Til anskaffelse af nye fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fiskeri i områder, hvor der er behov og mulighed for at udvikle fiskeriet i sammenhæng med udbygningen af produktionsmulighederne, kan lån efter stk. 4 udgøre indtil 35% af anskaffelsessummen. Det er i disse tilfælde en betingelse, at låntageren har fast bopæl og fartøjet hjemsted i pågældende område.
Stk. 9. Anskaffelsessummen for fartøjer, der finansires efter foranstående bestemmelser, omfatter kontraktssummen, nødvendige fiskeredskaber, forsikringspræmie for et kvartal samt øvrige leveringsudgifter m.m., der anses for nødvendige for et fuldt udrustet fartøj til indsættelse i fiskeri fra fartøjets hjemsted. Såfremt der fra anden side ydes direkte subsidier til nedbringelse af anlægsudgifterne, beregnes anskaffelsessummen uden subsidierne, og rente- og afdragsfri lån efter foranstående bestemmelser reduceres med værdien af subsidierne.

§ 7. Til ombygning og reparation af fartøjer til erhvervsmæssigt firskeri og fangst eller til anskaffelse af redskaber, motorer, sikkerhedsudstyr og andre tekniske installationer til sådanne fartøjer kan der ydes lån eller stilles garanti for lån i private eller offentlige kreditinstitutter.
Stk. 2. Til større forbedringer, større udskiftninger af maskineri samt til anskaffelse af sikkerhedsudstyr kan der ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 30% af udgifterne.
Stk. 3. Den samlede finansiering i henhold til stk. l og stk. 2 kan maksimalt udgøre 90% af de samlede udgifter. Til større forbedringer og større udskiftninger af maskineri kan den samlede finansiering dog udgøre indtil 95% af de samlede udgifter.
Stk. 4. Løbetiden for lån i henhold til stk. l og stk. 2 kan højst udgøre følgende:
1) 10 år for større forbedringer og udskiftninger af maskineri,
2) 5 år for øvrige reparationer og anskaffelse af sikkerhedsudstyr og
3) 3 år for fiskeredskaber, der ikke anskaffes i forbindelse med anskaffelsen af fartøjet.

§ 8. Der kan ydes garanti for kreditter i private kreditinstitutter til driften af fartøjer, der er finansieret i henhold til nærværende forordning eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte.

 

Husdyrhold, renavl og lignende

§ 9. Til opførelse, overtagelse eller udvidelse af erhvervsbygninger for husdyrhold og lignende og i forbindelse hermed til opførelse eller overtagelse af boliger for ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper kan der ydes rentebærende lån, garanti for lån i private eller offentlige kreditinstitutter eller rente- og afdragsfri lån.
Stk. 2. Rente- og afdragsfri lån efter stk. l kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne. Såfremt erhvervsanlæg til husdyrhold opføres som selvbyggeri, kan der dog ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 90% af materialeudgifterne. I  forbindelse med nyetablering som selvstændig fåreholder kan der til erhvervsanlæg til husdyrhold, der opføres som selvbyggeri, ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 95% af materialeudgifterne.
Stk. 3. I forbindelse med lån efter stk. 2 kan der ydes rentebærende lån eller garanti for lån til nødvendig håndværkerhjælp.
Stk. 4. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 fastsættes til højst 25 år. For lån efter stk. 3 fastsættes løbetiden til højst 10 år.

§ 10. Til opførelse eller anskaffelse af anlæg til elproduktion til brug for bygninger, der falder ind under bestemmelserne i § 9 kan der ydes rentebærende lån eller stilles garanti for lån samt rente- og afdragsfri lån.
Stk. 2. Rente- og afdragsfri lån efter stk. l kan højst udgøre 60% af anlægs- eller anskaffelsesudgifterne.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 11. Til anskaffelse af besætning, herunder får, rener og pelsdyr samt til anskaffelse af maskiner, redskaber og lignende kan der ydes rentebærende lån eller stilles garanti for lån.
Stk. 2. I forbindelse med lån eller garanti for lån i henhold til stk. l kan der ydes rente- og afdragsfri lån på indtil 30% af de samlede udgifter til anskaffelse af traktorer og gravemaskiner, samt andre større maskiner, der drives af indbygget motoranlæg.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 12. Til grundforbedringsarbejder, herunder opdyrknings- og nyrydningsarbejder, mergling, dræning, kalkning og gødskning samt til vandingsanlæg, indhegning og lignende kan der ydes rentebærende lån eller stilles garanti for lån samt rente- og afdragsfri lån.
Stk. 2. Rente- og afdragsfri lån efter stk. l kan højst udgøre 60% af udgifterne.
Stk. 3. Løbetiden for lån efter stk. l og stk. 2 kan højst fastsættes til 10 år.

§ 13. Der kan stilles garanti for kreditter, der optages i private kreditinstitutter til driften af virksomheder inden for landbrug, renavl og lignende.
Stk. 2. Til anskaffelse af foder og såsæd kan der ydes rentebærende lån på indtil 100% af anskaffelsesudgifterne. I forbindelse med samlede indkøb til flere låntagere, kan der stilles midlertidige betalingsgarantier overfor leverandører og transportfirmaer.
Stk. 3. Lån efter stk. 2 ydes mod sikkerhed i låntagers kommende indtægter ved salg af avlsdyr.
Stk. 4. Løbetiden for lån efter stk. 2 fastsættes til l år.

§ 14. Til reparation af formuegoder, der er omfattet af bestemmelserne i § 9, § 10 og § 11 kan der ydes rentebærende lån eller garanti for lån samt rente- og afdragsfri lån i samme omfang, som fastsat for nyanskaffelse af formuegoderne, dog således, at løbetiden herfor højst kan fastsættes til 10 år.

§ 15. Rentebærende lån eller garanti for lån efter bestemmelserne i § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 kan højst udgøre forskellen mellem den højst fastsatte procentsats for rente- og afdragsfri lån til pågældende formål og 90%; dog 95% i forbindelse med nyetablering som selvstændig fåreholder.

§ 16. Såfremt det anses for nødvendigt af hensyn til låntagers økonomiske forhold, kan der ydes henstand med betaling af renter og afdrag for lån ydet efter bestemmelserne i § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 i indtil 3 år fra lånets stiftelse. Såfremt der ydes henstand med betaling af renter, tillægges renter i henstandsperioden lånets hovedstol.

 

Industri, handel og håndværk m.v.

§ 17. I det omfang, der ikke fra anden side kan skaffes tilstrækkelige midler på rimelige vilkår, kan der ydes rentebærende lån til grønlandske kommuner til opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger med henblik på udlejning eller salg til grønlandske næringsdrivende inden for industri, handel og håndværk.

§ 18. Til virksomheder inden for industri, handel og håndværk m.v. kan der kun ydes støtte, såfremt der tidligere er ydet støtte af erhvervsstøtteudvalget, og denne støtte endnu ikke er fuldt afviklet.
Stk. 2. Til virksomheder, som opfylder betingelsen i stk. l kan der ydes lån eller stilles garanti for lån efter bestemmmelserne i § 9, § 10, § 11 og § 12 i landstingsforordning nr. 5 af 13. november 1986 om erhvervsstøtte.

 

Kapitel 4.
Rentetilskud og garanti

§ 19. Der kan ydes rentetilskud til nedbringelse af renten på lån og kreditter optaget i private eller offentlige kreditinstitutter i henhold til bestemmelserne i kapitel 3.
Stk. 2. Rentetilskud kan iøvrigt ydes i forbindelse med garanti for lån eller driftskreditter ydet i medfør af tidligere gældende regler om erhvervsstøtte.

§ 20. Garanti kan bortset fra de i § 13 stk. 2 nævnte betalingsgarantier kun ydes for lån og kreditter optaget i banker, sparekasser og andre kreditinstitutter, som er under offentligt tilsyn.

 

Kapitel 5.
Vilkår for støtten

§ 21. Almindelige lån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af landsstyret. Lånene kan udbetales i rater.

§ 22. Rente- og afdragsfri lån nedskrives i løbet af det antal år, der foran i kapitel 3 er fastsat om løbetid for lånene. Er der tillige ydet et rentebærende lån eller ydet garanti for lån til anskaffelsen, nedskrives det rente- og afdragsfri lån i takt med de fastsatte afdrag herfor.
Stk. 2. Hvis det anskaffede formuegode i løbet af den fastsatte nedskrivningsperiode ikke anvendes som forudsat ved långivningen, eller hvis vilkårene for lånet eller for det rentebærende lån eller for den garanti for lån, der samtidig måtte være ydet, iøvrigt misligholdes, skal det ikke afskrevne beløb tilbagebetales. Det kan dog bestemmes, at lånet bliver stående eventuelt på betingelse af, at restbeløbet fremtidig forrentes og afdrages som et rentebærende lån.

§ 23. Lån og garanti for lån og kreditter må kun ydes mod sikkerhed.
Stk. 2. Garantier for kreditter kan stilles uden særlig sikkerhed, såfremt en bedømmelse af virksomhedens betydning for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen samt omfanget af erhvervsstøtteudvalgets engagementer med virksomheden gør det forsvarligt, og såfremt det kan sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser overfor erhvervsstøtteudvalget.

§ 24. I virksomheder, der støttes efter kapitel 3, kan tegnes aktier, anparter eller andele i aktieselskaber, anpartsselskaber eller andelsselskaber med begrænset ansvar.
Stk. 2. Ved aktie-, anparts- eller andelstegning efter stk. l må der ikke tegnes aktier, anparter eller andele for mere, end 50% af den samlede aktie-, anparts- eller andelskapital.
Stk. 3. Ved tegning af aktier, anparter eller andele kan det stilles som betingelse, at Grønlands Hjemmestyre repræsenteres i selskabets bestyrelse.
Stk. 4. I forbindelse med tegning og overdragelse af aktier, anparter eller andele kan det bestemmes, at personer med ret til udøvelse af erhverv og fast bopæl i Grønland og selskaber og lignende, der har hjemsted i Grønland, skal have forkøbsret til selskabets aktier, anparter eller andele.
Stk. 5. Det kan bestemmes, at selskabet årligt ikke må udbetale højere udbytte eller dividende end 6% af den indbetalte aktie-, anparts- eller andelskapital.

§ 25. Landsstyret kan fastsætte regler om yderligere betingelser for lån, garantier og aktie-, anparts- eller andelstegning.

 

Kapitel 6.
Afvikling af lån, strafrente og henstands- samt sanerings- og kondemneringsordninger

§ 26. Lån nedbringes således, at der i hvert år af lånets løbetid afdrages eller nedskrives lige store beløb.
Stk. 2. Såfremt støtte er ydet i form af garanti og eventuelt rentetilskud for lån eller kredit optaget i et kreditinstitut, nedbringes lånet eller kreditten i henhold til bestemmelserne i vedkommende lånekontrakt.

§ 27. Erhvervsstøtteudvalget kan, såfremt sikkerhed i formuegodet er til stede, yde passende henstand med afdrag mod renter i henhold til lånets vilkår i indtil 12 måneder ad gangen i indtil 5 år, idet afdraget eventuelt kan fordeles ligeligt over de fremtidige ydelser, således, at sidste del er betalt inden for maksimalt 5 år.

§ 28. Erhvervsstøtteudvalget kan yde henstand med renter under samme betingelser, som omhandlet i § 27, dog kun i indtil 2 år.

§ 29. Såfremt støtte er givet i form af garanti, kan henstand ydes af vedkommende kreditinstitut efter nærmere aftale mellem kreditinstituttet og erhvervsstøtteudvalget.

§ 30. Efter forelæggelse for landsstyret kan erhvervsstøtteudvalget under hensyn til den sikkerhed, der er stillet for lånet, yde henstand ud over de i forordningen fastsatte grænser for låns afvikling.

§ 31. Når støttemodtageren har indgivet ansøgning om henstand, beregnes ikke strafrenter, før end erhvervsstøtteudvalget har truffet afgørelse.
Stk. 2. Efter meddelt henstand beregnes ikke strafrenter, men alene den for lånet fastsatte ordinære rente af de forfaldne renter og afdrag.
Stk. 3. I andre tilfælde, hvor skyldige beløb ikke er erlagt senest l måned efter forfaldsdagen, kan beregnes en strafrente på 6% p.a. udover den for lånet fastsatte ordinære rente.

§ 32. Erhvervsstøtteudvalget kan omlægge bestående rentebærende lån eller garantier for lån til nye lån med en løbetid, der ikke overstiger den forventede restlevetid for det formuegode, som de ydede lån vedrører.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan erhvervsstøtteudvalget med landsstyrets godkendelse omlægge bestående erhvervsstøttegæld til lån med en rente- og afdragsfri periode på indtil 5 år samt afskrive gældsbeløb og yde ekstraordinære tilskud som led i en økonomisk sanering af en virksomhed, hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte.
Stk. 3. I forbindelse med en økonomisk sanering efter stk. 2 kan det betinges, at Grønlands Hjemmestyre tildeles en eller flere bestyrelsesposter i pågældende virksomhed, såfremt denne drives af et selskab eller lignende.
Stk. 4. De i stk. l og stk. 2 nævnte bestemmelser kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at virksomheden fremover vil kunne overholde sine forpligtelser i forbindelse med låneforholdets afvikling.

§ 33. Erhvervsstøtteudvalget kan bevilge rentefritagelse og henstand med tilbagebetaling af erhvervsstøttegæld i forbindelse med kondemnering af et fartøj, der hidtil har været benyttet til erhvervsmæssigt fiskeri og fangst, og hvortil der er ydet støtte i medfør af denne forordning eller de tidligere gældende bestemmelser om erhvervsstøtte. Endvidere kan erhvervsstøtteudvalget med godkendelse af landsstyret i særlige tilfælde afskrive gældsbeløb i forbindelse med en sådan kondemnering.
Stk. 2. Støtte efter stk. l kan kun ydes i forbindelse med kondemnering af fartøjer, som har en alder, der overstiger den maksimale løbetid for lån til anskaffelse af et tilsvarende nyt fartøj, og såfremt det samtidig må forventes, at fartøjet ikke længere vil kunne opnå økonomisk forsvarlig drift, og det ikke kan vurderes som økonomisk forsvarligt at istandsætte fartøjet.
Stk. 3. Støtte efter stk. l kan kun ydes i forbindelse med anskaffelse af et andet fartøj til erstatning for det kondemnerede fartøj.
Stk. 4. Støtte efter stk. l kan kun ydes, såfremt det på baggrund af låntagerens hidtidige drift af fartøjet og overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med låneforholdets afvikling sammenholdt med fartøjets tekniske og fiskerimæssige egnethed må anses for sandsynliggjort, at låntageren fremover kan overholde forpligtelserne i forbindelse med afvikling af såvel det bestående som det fremtidige låneforhold vedrørende det nyanskaffede fartøj.
Stk. 5. Rentefritagelse og henstand efter stk. l kan ydes i indtil 5 år, hvorefter gælden skal forrentes i henhold til lånevilkårene og afdrages over en periode, som ikke må være længere, end restløbetiden på lån ydet til det fartøj, som låntageren anskaffer i stedet for det kondemnerede fartøj.
Stk. 6. I forbindelse med støtte efter stk. l skal bestående lån i det fartøj, som kondemneres, sikres ved pant i det nyanskaffede fartøj.
Stk. 7. Erhvervsstøtteudvalget kan i forbindelse med støtte efter stk. l yde rentebærende lån til finansierring af udgifter til kondemnering af fartøjer. Et lån efter denne bestemmelse tillægges den gæld, der overføres til det nyanskaffede fartøj.
Stk. 8. Til låntagere, der overdrager eventuelle fiskerilicenser fra et kondemneret fartøj og anvender provenuet fra overdragelsen fuldt ud til afdrag på erhvervsstøttegælden i det kondemnerede fartøj, kan erhvervsstøtteudvalget foretage en ekstraordinær nedskrivning af en eventuel restgæld efter indbetaling af salgsprovenuet. Nedskrivningen foretages med indtil samme beløb, som indbetales, dog ikke med større beløb, end den resterende erhvervsstøttegæld.
Stk. 9. I de i stk. 8 nævnte tilfælde kan erhvervsstøtteudvalget nedskrive en restgæld med tilsvarende beløb, som låntager indbetaler som afdrag på gælden, bortset fra indbetalinger fra eventuelle tilskud, der iøvrigt måtte blive ydet af Grønlands Hjemmestyre som kondemneringsstøtte.

§ 34. Til finansiering af fartøjer til fiskeri og fangst, hvortil der på intet tidligere tidspunkt er ydet støtte af erhvervsstøtteudvalget, kan der ydes rente- og afdragsfri lån, såfremt fartøjets alder ikke overstiger 10 år for fartøjer af glasfiber og 15 år for fartøjer af
træ eller stål, og fartøjet er anskaffet inden 1. januar 1993.
Stk. 2. Lån efter stk. 1. kan højst udgøre 25% af anskaffelsessummen opgjort efter bestemmelserne i § 6 stk. 9 tillagt ombygnings- og reparationsudgifter afholdt inden for de første 6 måneder efter fartøjets anskaffelse, og lånet må ikke overstige 50% af bestående pantesikret gæld i fartøjet.
Stk. 3. Lån efter stk. l nedskrives fuldt ud 10 år efter udbetaling af lånet.
Stk. 4. Lån efter stk. l skal sikres ved 1. prioritets panteret i pågældende fartøj.
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. l til 4 kan tages i anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at låntager fremover kan opnå forsvarlig økonomisk drift med fartøjet med den finansiering der iøvrigt er ydet fra anden side.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. l til 4 finder ikke anvendelse på fartøjer, der anskaffes efter den 1. januar 1993.

§ 35. Såfremt låntagere, der driver rejefiskeri med et fartøj under 75 BRT/120 BT eller har ret til at indsætte et sådant fartøj i rejefiskeri, afgiver denne ret til Grønlands Hjemmestyre, kan erhvervsstøtteudvalget helt eller delvis eftergive pågældendes erhvervsstøttegæld.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l kan bringes i anvendelse på det tidspunkt og i det omfang, det fastsættes af landsstyret.

§ 36. Erhvervsstøtteudvalget kan meddele debitorer fritagelse for betaling af rente på erhvervsstøttelån i tilfælde, hvor en fordring ikke er sikret ved bestående pant som følge af pantets overtagelse af erhvervsstøtteudvalget, forlis, eller fordi pantet af andre årsager ikke længere er i debitors eje, og hvor erhvervsstøtteudvalget finder det godtgjort, at debitor ikke har eller vil få mulighed for at tilbagebetale både fordringen og påløbne renter.
Stk. 2. I de i stk. l nævnte tilfælde kan erhvervsstøtteudvalget endvidere yde et årligt ekstraordinært tilskud til nedbringelse af gælden, såfremt den samlede indbetaling i løbet af kalenderåret udgør mindst 10% af låntagers bruttoindtægt i samme år. Tilskuddet kan maksimalt udgøre samme beløb, som er indbetalt af låntager.
Stk. 3. I de i stk. l nævnte tilfælde kan erhvervsstøtteudvalget berostille tvangsinddrivelse af fordringen, såfremt debitor er over 60 år, modtager aldersrente eller erhvervsudygtighedsrente eller anden form for offentlig økonomisk forsørgelseshjælp.
Stk. 4. Såfremt en fordring er eller kan sikres ved pant eller udlæg i formuegenstande, der tilhører eller erhverves af debitor skal en sådan sikkerhed søges tilvejebragt og opretholdt uanset bestemmelserne i stk. l, stk. 2 og stk. 3.

 

Kapitel 7.
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 37. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af erhvervsstøtteudvalget i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten.

§ 38. Grønlands Hjemmestyre er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som ved ikrafttræden af landstingsforordning nr. 4. af 20. november 1984 om erhvervsstøtte tilkom eller påhvilede staten i forbindelse med lån eller garantier ydet i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte. Staten hæfter dog fortsat for forpligtelser, som er påtaget før den 1. januar 1985. Staten har regres mod hjemmestyret for udgifter, der er afholdt som følge af denne hæftelse.

§ 39. Denne forordning træder i kraft den 1. december 1992.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 11 stk. 2 finder anvendelse i forbindelse med lån eller garantier for lån ydet efter den 1. januar 1986.

§ 40. Ved nærværende forordnings ikrafttræden ophæves samtidig landstingsforordning nr. 9 af 25. oktober 1990 om erhvervsstøtte.
Stk. 2. Den i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 20. novemmber 1984 om erhvervsstøtte udstedte bekendtgørelse samt gældende cirkulærer om erhvervsstøtte forbliver i kraft, indtil de afløses af bestemmelser udstedt i medfør af nærværende forordning.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Hans Iversen