Landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992 om omdannelse af Kalaallit Niuerfiat.

I henhold til § 9 i lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. fastsættes følgende:

 

Kapitel 1.
Oprettelse af selskaber

§ 1. Landsstyret opretter et holdingaktieselskab og to tilhørende datterselskaber med virkning fra 1. januar 1993.
Stk. 2. Landsstyret opretter i fællesskab med en privat deltager et rederiaktieselskab med virkning fra 1. januar 1993.
Stk. 3. De i stk. l og 2 nævnte selskaber overtager og viderefører den virksomhed, der hidtil har været drevet af hjemmestyrevirksomheden Kalaallit Niuerfiat, der nedlægges samtidig med dannelsen af ovennævnte selskaber.

 

Kapitel 2.
Datterselskaberne (Kalaallit Niuerfiat Service A/S, Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) og holdingaktie selskabet

§ 2. Det ene af de i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Service A/S) har til formål at drive virksomhed med:
1) Detail- og i begrænset omfang engroshandel med forbrugsvarer, erhvervsredskaber m.v. til bygder og yderdistrikter,
2) Skibspassagertrafik og skibstransport af gods, særligt til bygder og yderdistrikter,
3) landsdækkende oliesalg og
4) postvirksomhed.
Stk. 2. Selskabet kan derudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med de i stk. l nævnte aktiviteter.
Stk. 3. Ved udøvelsen af den i stk. l nævnte virksomhed indgår selskabet i fornødent omfang driftsaftaler med hjemmestyret med henblik på opfyldelsen af de forpligtelser til opretholdelse af vareforsyning og trafik m.v., som påhviler selskabet.
Stk. 4. Selskabet drives i øvrigt på forretningsmæssigt grundlag.
Stk. 5. Selskabets aktiekapital, som ved stiftelsen er kr. 700 millioner tegnes af hjemmestyret.
Stk. 6. Landsstyret bemyndiges til at yde det i stk. l nævnte selskab et langfristet lån i landskassen på vilkår som fastsættes af Landstinget.

§ 3. Det andet af de i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) har til formål at drive virksomhed med: Detail- og engroshandel med forbrugsvarer, erhvervsredskaber m.v. i de byer, som ikke omfattes af driftsområdet for det i § 2 nævnte selskab (Kalaallit Niuerfiat Service A/S).
Stk. 2. Selskabet kan derudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har forretningsmæssig og geografisk sammenhæng med de i stk. l nævnte aktiviteter.
Stk. 3. Selskabet drives på forretningsmæssigt grundlag.
Stk. 4. Selskabets aktiekapital, som ved stiftelsen er kr. 200 millioner tegnes af hjemmestyret.
Stk. 5. Landsstyret bemyndiges til at yde det i stk. l nævnte selskab et langfristet lån i landskassen på vilkår som fastsættes af Landstinget.

§ 4. Aktierne i de i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Service A/S og Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) indskydes som aktiekapital i det i § l stk. l nævnte holdingaktieselskab, der har til formål at koordinere driften mellem selskaberne indtil
videre.
Stk. 2. Landsstyret bemyndiges til tidligst den 1. januar 1995 at opløse holdingaktieselskabet, betinget af, at aktierne i de to datterselskaber tilfalder hjemmestyret.

 

Kapitel 3.
Rederiaktieselskabet

§ 5. Rederiaktieselskabet har til formål at drive virksomhed med:
1) Skibstransport af gods til og fra Grønland og
2) Skibstransport af gods mellem byer i Grønland.
Stk. 2. Selskabet kan derudover etablere, erhverve og drive sådan virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med de i stk. l nævnte aktiviteter.
Stk. 3. Selskabet drives på forretningsmæssigt grundlag.
Stk. 4. Rederiaktieselskabets aktiekapital er ved stiftelsen kr. 120 millioner, hvoraf hjemmestyret tegner kr. 40 millioner.

 

Kapitel 4.
Øvrige selskabsvilkår

§ 6. De i § l stk. l og 2 nævnte selskaber er omfattet af lov om aktieselskaber og anden lovgivning omfattende aktieselskaber, der er sat i kraft i Grønland. Bestemmelserne i denne forordning medfører ingen ændringer heri.

§ 7. Landsstyret bemyndiges til som indskuds- eller lånekapital at indskyde de Kalaallit Niuerfiat hidtil tilhørende aktiver efter fradrag af evt. overførte passiver i de i § l stk. l og 2 nævnte selskaber.

§ 8. De i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Service A/S og Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) indtræder i Kalaallit Niuerfiats rettigheder og forpligtelser i det omfang, de ikke er overført til rederiaktieselskabet ved aftale.
Stk. 2. Hjemmestyret indestår for opfyldelsen af de forpligtelser, som påhviler Kalaallit Niuerfiat.

§ 9. De i § l stk. l og 2 nævntes selskabers vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Landsstyret.

§ 10. Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om de i § l stk. l nævnte datterselskabers (Kalaallit Niuerfiat Service A/S og Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) lånoptagelse, sikkerhedsstillelse og afgivelse af oplysninger til hjemmestyret.

 

Kapitel 5.
Personalet

§ 11. Grønlands Hjemmestyres tjenestemænd i Kalaallit Niuerfiat, fortsætter indtil videre tjenesten i et af de i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Service A/S og Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) efter hjemmestyrets nærmere anvisninger, medmindre de overgår til ansættelse i selskaberne.
Stk. 2. Tjenestemænd, der i henhold til stk. l opretholder ansættelsesforholdet til Grønland Hjemmestyre, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af, at de forretter tjeneste i et af de nævnte selskaber.
Stk. 3. De i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Service A/S og Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) refunderer de af Grønlands Hjemmestyre i henhold til stk. l udbetalte lønninger m.v.
Stk. 4. For tjenestemænd, der i henhold til stk. l udlånes til de i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Service A/S og Kalaallit Niuerfiat Detail A/S), afholder Grønlands Hjemmestyre udgifter til tjenestemandspension. Selskaberne indbetaler løbende pensionsbidrag til Grønlands Hjemmestyre for det tidsrum den ansatte optjener pensionsalder i selskabet.
Stk. 5. Grønlands Hjemmestyre kan tilbyde tjenestefrihed uden løn til tjenestemænd, der overgår til ansættelse i rederiaktieselskabet.

§ 12. For så vidt angår ansatte i Grønland indtræder de i § l stk. l nævnte datterselskaber (Kalaallit Niuerfiat Service A/S og Kalaallit Niuerfiat Detail A/S) og rederiaktieselskabet umiddelbart i de rettigheder og forpligtelser, der består ved lovens ikrafttrædelse i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af Grønlands Landsstyre og individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

 

Kapitel 6.
Ikrafttræden

§ 13. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 6 af 8. november 1985 om Kalaallit Niuerfiat.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen