Landstingsforordning nr. 15 af 30. oktober 1992 om Grønlands Postvæsen.

I henhold til lov for Grønland nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v., § 8, fastsættes følgende:

 

Kapitel l
Formål

§ l. Grønlands Postvæsen er en del af det i landstingsforordning om omdannelse af Kalaallit Niuerfiat § 2 nævnte selskab, som ejes af Grønlands Hjemmestyre.
Stk. 2. Postvæsenets opgave er:
1) at dække det grønlandske samfunds behov for postbefordring fra og i Grønland samt for postbesørgelse i Grønland,
2) at være en tjenesteydende virksomhed, der i videst muligt omfang drives efter forretnings mæssige principper, og
3) at tilpasse sin drift til det grønlandske samfunds udvikling og påtage sig nye opgaver, der er forenelige med de postale opgaver.

 

Kapitel 2
Forordningens område


Grønlands Postvæsens virksomhed

§ 2. De regler der i henhold til denne forordning fastsættes af selskabet, optages i en postinstruks.
Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen i selskabet at sikre, at postinstruksen til enhver tid er fyldestgørende. Såfremt der påtænkes gennemført væsentlige ændringer, skal Landsstyret forudgående orienteres herom.
Stk. 3. Postinstruksen skal være offentligt tilgængelig.

§ 3. Postvæsenet skal besørge:
1) adresserede brevforsendelser,
2) adresserede pakker, og
3) dag-, uge- og månedsblade samt tidsskrifter (udgiverkorsbånd).
Stk. 2. Brevforsendelser skal kunne besørges rekommanderet eller - for breves vedkommende - med angiven værdi.
Stk. 3. Pakker skal kunne besørges rekommanderet eller med angiven værdi.

§ 4. Postvæsenet skal udføre postgiroforretninger samt besørge postanvisninger, evt. i form af samarbejde med Girobank A/S i Danmark.

§ 5. I overensstemmelse med § l, stk. 2, kan selskabet beslutte, hvilke øvrige forsendelsesarter Grønlands Postvæsen skal ekspedere.
Stk. 2. Grønlands Postvæsen kan udføre andre opgaver, der kan indgå som et naturligt led i postvæsenets virksomhed.

§ 6. Som led i den grønlandske afgifts- og samhandelskontrol skal Grønlands Postvæsen udføre godsregistrering og medvirke til indførselskontrol og afgiftsopkrævning efter regler, der fastsættes af Landsstyret.
Stk. 2. Ved pakkepostforsendelser direkte fra andet udland end Danmark skal Grønlands Postvæsen fremsende udfyldt indførselsangivelse til Skattedirektoratet. Selskabet fastsætter i overensstemmelse med kapitel 6 gebyr for Grønlands Postvæsens udfyldelse af indførselsangivelse.

§ 7. Postvæsenet i Danmark kan repræsentere Grønland i internationale postale relationer.
Stk. 2. For postforsendelser, der befordres mellem Grønland og udlandet via Danmark eller direkte, fraviges forordningen i det omfang, der er fastsat bestemmelser i internationale overenskomster, der er tiltrådt af Danmark.

 

Kapitel 3
Postvæsenets eneret

§ 8. Postvæsenet har eneret til at indsamle, befordre og omdele følgende forsendelser:
1) lukkede breve og andre lukkede forsendelser, der opfylder betingelserne for at kunne postbesørges, når forsendelserne indeholder skriftlige meddelelser eller trykte meddelelser, der er udfyldt med skrift, og
2) kort med skriftlige meddelelser eller med trykte meddelelser, der er udfyldt med skrift, bortset fra fakturaer, følgesedler, konnossementer og lignende følgedokumenter vedrørende forsendelse der lovligt kan besørges uden om postvæsenet.
Stk. 2. Forsendelser, der er omfattet af stk. l, skal straks afleveres til Grønlands Postvæsen, når de ankommer fra Danmark, Færøerne eller udlandet, og er bestemt til adressater i Grønland eller skal befordres i transit over grønlandsk postområde.

§ 9. Enhver kan dog uanset bestemmelserne i § 8 lovligt besørge forsendelser uden om postvæsenet, når det sker i eget anliggende eller for en anden, i hvis tjeneste den, der besørger forsendelsen er ansat.
Stk. 2. Det samme gælder, når besørgelsen sker for en anden, for hvem han kun lejlighedsvis har påtaget sig denne bestemte besørgelse.
Stk. 3. Det er forbudt ansatte i selskabet og andre virksomheder, der befordrer personer, gods eller meddelelser, at påtage sig indsamling, befordring eller omdeling af den i stk. l omhandlede art for andre. Virksomhederne kan dog med egne befordringsmidler befordre forsendelser i rent tjenstligt anliggende inden for virksomheden.

§ 10. Ingen må drive erhvervsvirksomhed ved at indsamle, befordre eller omdele adresserede brevforsendelser.
Stk. 2. Det er forbudt at danne eller opretholde sammenslutninger til privat besørgelse af deltagernes eller andres forretningsmæssige brevforsendelser.

§ 11. Forsendelser kan lovligt besørges uden om postvæsenet, når hver enkelt forsendelse er forsynet med gyldige grønlandske frimærker efter Grønlands Postvæsens takster for den pågældende forsendelse.

§ 12. Det er forbudt personer og virksomheder bosiddende i Grønland at indlevere post til Grønland i Danmark eller udlandet for derved at drage fordel af eventuelle lavere takster. Det samme gælder, hvis sådanne forsendelser indleveres til postbesørgelse i stort antal, selv om indleveringen i Danmark eller udlandet ikke er sket for at drage fordel af lavere takster.

§ 13. Det for Grønlands Postvæsen af Landsstyret godkendte bomærke må ikke benyttes af andre uden landsstyrets godkendelse.

§ 14. Kasser, der kan forveksles med postvæsenets brevkasser, må ikke anbringes på gade, vej eller andre steder, hvortil offentligheden har almindelig adgang.

 

Kapitel 4
Posthemmeligheden

§ 15. Den, der virker i Grønlands Postvæsens tjeneste, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postvæsenet eller lejlighed til at skaffe sig sådan oplysning.
Stk. 2. Hemmeligholdelsespligten vedvarer, efter at den pågældendes virke ved postvæsenet er ophørt.

§ 16. Ubesørgelige lukkede forsendelser, som ikke på anden måde kan bringes afsenderen i hænde, åbnes af postvæsenet efter regler, der fastsættes af Landsstyret.
Stk. 2. Forsendelser kan ligeledes åbnes efter regler, der fastsættes af Landsstyret, når det sker  af hensyn til deres postbesørgelse eller for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen.

 

Kapitel 5
Postbesørgelsen

§ 17. Postbesørgelsen omfatter modtagelse og befordring af forsendelser. For almindelige brevforsendelser omfatter postbesørgelsen tillige indsamling ved brevkasser samt omdeling, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret fastlægger de overordnede retningslinier for, i hvilket omfang omdeling af almindelige brevforsendelser skal finde sted.
Stk. 3. Selskabet fastlægger de nærmere regler herfor.

§ 18. Selskabet fastsætter regler om forsendelsers beskaffenhed og afgrænsning af de enkelte grupper af forsendelser samt betingelser for, at de kan modtages til postbesørgelse.
Stk. 2. Selskabet fastsætter regler for, hvornår en forsendelse er udelukket fra postbesørgelse.

§ 19. Postvæsenet skal efter anmodning kvittere for modtagelsen af rekommanderede forsendelser, pakker, forsendelser med angiven værdi og beløb, der indbetales til besørgelse gennem postvæsenet.
Stk. 2. Kvitteringen skal være udfyldt af afsenderen på en blanket, der er fremstillet eller godkendt af Grønlands Postvæsen.

§ 20. Selskabet fastsætter regler for afsenderensret til at disponere over en indleveret forsendelse.

§ 21. Den, der udfører regelmæssig befordring på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark, Færøerne og udlandet, skal på Grønlands Postvæsens forlangende og for dettes regning medtage post til og fra de ved ruten beliggende posthuse eller udvekslingssteder.
Stk. 2. De nærmere bestemmelser vedrørende befordringen fastsættes af selskabet.

§ 22. Selskabet fastsætter regler for forsendelsers udlevering.

§ 23. Selskabet fastsætter regler for behandlingen af uanbringelige forsendelser og uanbringelige genstande fra forsendelser.
Stk. 2. Forsendelser, der indholder eller skønnes at indeholde indførselsforbudte varer - herunder afgiftsvarer, der ikke er afgiftsberigtiget - afgives af postvæsenet til rette lokale myndighed.

§ 24. Blanketter med derpå klæbede frimærker, der er benyttet ved postens ekspedition, er postvæsenets ejendom.

 

Kapitel 6
Betaling af postvæsenets ydelser


Takster

§ 25. Postvæsenet udgiver grønlandske frimærker, der har international gyldighed som frankeringsmiddel.

§ 26. Landsstyret godkender portoen for de postforsendelser, der er nævnt i § 3, stk. 1. Takstfastsættelsen gælder for forsendelser internt i Grønland og til Færøerne og Danmark.
Stk. 2. Selskabet fastsætter øvrige takster og gebyrer.

§ 27. Selskabet fastsætter regler for takstberegningsmåden, frankeringsformer samt betaling af porto og gebyrer.

§ 28. Selskabet fastsætter regler for salg af frimærker fra detailforretninger.

 

Kapitel 7
Erstatning

§ 29. Dette kapitel finder anvendelse på postvæsenets udførelse af de §§ 3, 4 og 5 nævnte forretninger.
Stk. 2. Postvæsenet er ansvarlig for forsendelsen, indtil forsendelsen er afleveret rigtigt efter adressen, selv om én forsendelsen påført skade er hændelig.

 

Bortkomst eller beskadigelse

§ 30. Hvis en forsendelse med angiven værdi er bortkommet eller beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, erstattes skaden, dog ikke ud over den angivne værdi.

§ 31. Hvis en rekommanderet brevforsendelse er bortkommet, ydes der afsenderen en godtgørelse, der fastsættes af selskabet.
Stk. 2. Hvis forsendelsen er blevet beskadiget, eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, erstattes skaden inden for et maksimumsbeløb, der fastsættes af selskabet.

§ 32. For rekommanderede pakker ydes der erstatning inden for et maksimum, der fastsættes af selskabet.

§ 33. For en almindelig pakke, der er bortkommet eller beskadiget, eller hvis indhold helt eller delvis er gået tabt, erstattes skaden inden for et maksimum, der fastsættes af selskabet.

 

Postanvisninger og postgiro

§ 34. Postvæsenet er ansvarlig for beløb, der er indbetalt til forsendelse på postanvisning, indtil det er rigtigt udbetalt, medmindre der er udvist fejl eller forsømmelse fra indbetalerens side eller beløbsmodtagerens side.
Stk. 2. På samme måde er postvæsenet ansvarlig for ind- og udbetalinger vedørende postgiro.
Stk. 3. For øvrige postgiroforretninger er postvæsenet ansvarlig efter almindelige erstatningsregler, men indestar ikke for følger af forsinket udførelse af forretningerne.

 

Retten til erstatning

§ 35. Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til afsenderen. Hvis forsendelsen er modtaget af adressaten, kan erstatning dog kun med frigørende virkning betales til denne.

 

Erstatningens omfang
(Grønland, Danmark og Færøerne)

§ 36. Erstatningen omfatter alene den bortkomne tings værdi eller den værdiforringelse, den beskadigede ting har lidt. Ved beregningen heraf lægges forholdene på tidspunktet for skadens opståen til grund.
Stk. 2. Der ydes ikke erstatning for tabt fordel, afsavn, kurstab eller andre indirekte følger af skaden, herunder direkte eller indirekte tab som følge af forsinkelse.

§ 37. Selskabet fastsætter regler om, at der for erstatningsbeløb kan ydes en forrentning.

§ 38. Når en forsendelse er bortkommet ydes, foruden erstatning, godtgørelse for den betalte porto for forsendelsens postbesørgelse.
Stk. 2. Det samme gælder, når en forsendelse er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvist er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesendes som uanbringelig.

§ 39. Hvis en ekspresforsendelse til Danmark, Færøerne eller udlandet forsinkes mere end 6 timer på grund af fejl eller forsømmelse fra Grønlands Postvæsens side, erstattes det tab, der derved er forvoldt, inden for et maksimum, der fastsættes af selskabet.

 

Erstatning for forsendelser til og fra udlandet

§ 40. For postforsendelser til og fra udlandet ydes erstatning efter overenskomster, der er indgået mellem det danske postvæsen og vedkommende poststyrelser.

§ 41. Selskabet træffer aftale med det danske postvæsen om regler for udbetaling af erstatning for forsendelser til og fra udlandet.

 

Fritagelse for erstatningspligt

§ 42. Postvæsenet er fritaget for erstatningspligten, når skaden skyldes indholdets beskaffenhed eller en uhensigtsmæssig indpakning.
Stk. 2. Det samme gælder, når der ikke er ydre beskadigelse af indpakning eller segl på forsendelsen, der står i forbindelse med indholdets beskadigelse eller bortkomst.

§ 43. Postvæsenet er fritaget for at yde erstatning for bortkomne forsendelser og beløb, når der ikke kan forelægges postkvittering, medmindre indleveringen eller indbetalingen fremgår af postvæsenets bøger, eller der på anden måde kan føres bevis for den.

§ 44. Postvæsenets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for et posthus eller selskabet inden l år efter forsendelsens indlevering.
Stk. 2. For postanvisninger er fristen dog 2 år.

 

Erstatning i særlige tilfælde

§ 45. Postvæsenet kan i enkelte tilfælde yde erstatning efter almindelige erstatningsregler, når skaden er opstået ved sådanne ganske særlige omstændigheder, at anvendelsen af de begrænsninger i postvæsenets erstatningspligt, der er fastsat i dette kapitel, skønnes at ville virke urimelig.

 

Kapitel 8
Overtrædelse af landstingsforordningen

§ 46. Medmindre mere indgribende foranstaltninger bør anvendes efter den øvrige lovgivning, kan der idømmes bøde til den, der
1) overtræder § 8, stk. 2, § 9, stk. 3, § 10, § 12 og § 14 eller
2) indsamler, befordrer eller omdeler forsendelser af den i § 8, stk. l, nævnte art.

§ 47. I forskrifter, der udstedes i henhold til denne forordning, kan der fastsættes regler om bøde for overtrædelse af forskrifterne.

§ 48. For overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden som sådan bødeansvar. Tilsvarende kan kommuner og kommunale fællesskaber pålægges bødeansvar.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 49. Forordningen træder i kraft den 1. januar 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 5 af 8. november 1985 om Grønlands Postvæsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992.
Lars Emil Johansen

/

Over Rosing Olsen