Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 22. april 1993 om biblioteksvederlag.

I medfør af § 12 a i landstingsforordning nr. 4 af 15 oktober 1979 om biblioteksvæsen som ændret ved landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1992, fastsættes;

 

Kapitel 1.
Vederlagsmodtagere

§ 1. Grønlands Hjemmestyre yder efter ansøgning et årligt biblioteksvederlag til grønlandske forfattere, oversættere, illustratorer og fotografer, hvis værker er grønlandsksprogede bøger og lydbøger, og hvis værker er repræsenteret på Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 2. Den efterlevende ægtefælle bevarer retten til biblioteksvederlag.

 

Kapitel 2.
Vederlagsberettigede værker

§ 2. Ved ét værk forståes i denne bekendtgørelse ét trykt og udgivet bind.
Stk. 2. For lydbøger er ét værk lig det tilsvarende trykte værk.
Stk. 3. Det enkelte berettigede værk registreres på Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 4. For at være berettiget til vederlag skal værket være registreret som indgået på Nunatta Atuagaateqarf ia den 1. januar det år, hvor der ansøges om vederlag.
Stk. 5. Nationalsamlingen Groenlandica er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 3. Der ydes vederlag for værker på 32 sider eller derover.
Stk. 2. Der ydes ikke vederlag for værker med mere end 3 bidragydere.
Stk. 3. Der ydes vederlag for både fag- og skønlitteratur.
Stk. 4. Der ydes ikke vederlag for de oprindelige illustrationer og fotos i oversatte værker.

 

Kapitel 3.
Fordeling af vederlaget

§ 4. Det samlede vederlagsbeløb jf. § 6, stk. l, fordeles efter ansøgning ligeligt mellem samtlige berettigede værker.
Stk. 2. Ansøgningsfristen meddeles offentligt en gang årligt og er den l. august for udbetaling af vederlag i 1993. Herefter er ansøgningsfristen den 1. juni for udbetaling af vederlag samme år.
Stk. 3. Ansøgninger om vederlag skal udfærdiges på ét skema udarbejdet af Nunatta Atuagaateqarfia.

§ 5. For ét selvstændigt værk ydes ét vederlag.
Stk. 2. For ét oversat værk og for gendigtning af ét værk ydes 1/2 vederlag.
Stk. 3. Bidragydere deler vederlaget ligeligt.
Stk. 4. Illustrationer og fotos skal udgøre mere end 40 % af værket for at være berettiget til vederlag, og vederlaget deles ligeligt mellem bidragyderne.

§ 6. Af det årligt afsatte beløb jf. § 12 a i landstingsforordning om biblioteksvæsen fordeles 90 % efter bestemmelserne i § 4 og 5, og ordningen administreres af Nunatta Atuagaateqarfia.
Stk. 2. De resterende 10 % fordeles efter aftale mellem Direktoratet for Kultur og Kalaallit Atuakkiortut til fremme af grønlandsksproget litteratur og til støtte for grønlandske ophavsmænd.

 

Kapitel 4.
Klage

§ 7. Afslag på ansøgning om vederlag kan påklages skriftligt til Klagenævnet for Biblioteksvederlag inden 4 uger efter afslag på ansøgning er modtaget af ansøgeren.
Stk. 2. Klagenævnet for Biblioteksvederlag består af 3 medlemmer, som udpeges for 4 år af henholdsvis Kalaallit Atuakkiortut, Nunatta Atuagaateqarfia, Landsstyreområdet for Kultur. Der udpeges suppleanter for samtlige medlemmer.
Stk. 3. Klagenævnet for Biblioteksvederlag træffer den endelige administrative afgørelse.

§ 8. Klagenævnet er rådgivende i forhold til Nunatta Atuagaateqarfia i spørgsmål vedrørende biblioteksvederlag.

 

Kapitel 5.
Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. april 1993
Marianne Jensen

/

Hugin S.Christensen