Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. juli 1993 om fredning af rensdyr i Vestgrønland.

I medfør af § 4 og § 9 i landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt samt § 2, stk l, § 18 og § 19 i landstingslov nr 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hele Vestgrønland, jf landstingslov nummer 5 af 8. juni 1985 § l, bortset fra de områder, som er udlagt til tamrendrift.

§ 2. Al jagt på rensdyr (Rangifer tarandus) er forbudt.

§ 3. Overtrædelse af § 2 kan medføre bøde, og fangsten eller værdien heraf kan konfiskeres.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. august 1993.
Stk. 2. Samtidigt ophæves for Vestgrønland hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. juni 1990 om fredning af rensdyr i Grønland som ændret ved bekendtgørelse nr. 19 af 21. juli 1992.
Stk 3. Rensdyrreservater, oprettet i medfør af Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr 29 af 7. juni 1990 § 4 om fredning af rensdyr i Grønland som ændret ved bekendtgørelse nr 19 af 21. juli 1992, forbliver i kraft.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. juli 1993
Hans Iversen

/

Henrik Leth