Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. juli 1993 om tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt (erhvervsjægere).

I henhold til § 3, stk. 3 og 4, og § 9 i Landstingslov nr. 12 af 22. november 1984 om erhvervsmæssig fangst og jagt, som ændret ved landstingslov nr. 10 af 29. april 1992 fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

§ 2. Erhvervsmæssig fangst og jagt må kun drives af personer og institutioner med tilladelse hertil.
Stk. 2. Tilladelsen gives i form af et erhvervsjagtbevis.

§ 3. Erhvervsjagtbevis udstedes efter ansøgning til personer der:
1) har fast tilknytning til det grønlandske samfund,
2) har folkeregisteradresse i Grønland og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 2 år,
3) er fuldt skattepligtig til Grønland og har været fuldt skattepligtig til Grønland i de forudgående 2 år, og som
4) a) hovedsageligt, og i mindst 125 dage, i det forudgående kalenderår har ernæret sig ved fangst, jagt og fiskeri eller
    b) ikke har haft fast erhvervsindtægt i mindst 125 dage i det forudgående kalender år.
Stk. 2. Pension regnes i denne bekendtgørelse ikke som erhvervsindtægt.
Stk. 3. Bopælskommunen kan dispensere fra reglen i § 3, stk l, pkt 4, litra b for ansøgere som er ansat i et job, som erfaringsmæssigt medfører en ledighedsperiode på mindst 125 dage om året.

§ 4. Ansøgning om erhvervsjagtbevis indgives til landsstyret på et hertil udformet ansøgningsskema.
Stk. 2. Inden fremsendelsen af ansøgningen skal den forelægges KNAPP i kommunen til høring og attesteres af bopælskommunen, som påser, at betingelserne efter § 3 er opfyldt.
Stk. 3. Hvis bopælskommunen ikke kan godkende ansøgningen og derfor ikke attesterer og ikke fremsender den til landsstyret, skal kommunen skriftligt meddele ansøgeren dette. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse. Ansøgeren kan på dette grundlag påklage kommunenes afgørelse til landsstyret.
Stk. 4. Landsstyret kan annullere udstedte jagtbeviser, hvis betingelserne for udstedelsen ikke er tilstede.
Stk. 5. For udstedelse af erhvervsjagtbeviset opkræves kr. 30 i gebyr.
Stk. 6. Erhvervsjagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af landsstyret udstedt giroindbetalingskort.

§ 5. Erhvervsjagtbeviset er kun gyldigt med kvittering fra postvæsenet eller fra Direktoratet for fiskeri, fangst og landbrug og det gælder til udgangen af det kalenderår, erhvervsjagtbeviset vedrører.

§ 6. Erhvervsjagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, sælges, udlånes eller lignende.
Stk. 2. Personer under 16 år er omfattet af deres forældres eller værgers erhvervsjagtbevis, men kan dog selv løse bevis.
Stk. 3. Erhvervsjagtbeviset skal medbringes under jagt og forevises på forlangende af politiet eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

§ 7. Enhver indehaver af et erhvervsjagtbevis har pligt til at føre fangstliste. Ved udgangen af hver måned opgøres fangsten. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk. 3, overføres til et fangstregistreringsskema, udarbejdet af landsstyret, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Personer under 16 år omfattet af § 6, stk. 2 indberetter fangsten på deres forældres eller værgers fangstregistreringsskema.
Stk. 3. Fangstregistreringsperioden er 1. oktober til 30. september.
Stk. 4. Første fangstregistreringsperiode er dog 1. januar 1993 til 30. september 1993.
Stk. 5. Fornyelse af erhvervsjagtbevis er betinget af, at fangstregistreringsskemaet for forudgående fangstregistreringsperiode indsendes rettidigt.

§ 8. Landsstyret kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser eller andre særlige forhold tilsiger det.
Stk. 2. Landsstyret kan endvidere efter dispensation udstede erhvervsjagtbevis til institutioner, for hvilke erhvervsjagten klart indgår i det økonomiske eller pædagogiske grundlag.

§ 9. Overtrædelse af § 2 og § 6, stk. l og 3 kan medføre bøde, og fangsten eller værdien heraf kan konfiskeres.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 16. juli 1992 om tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt (erhvervsjægere).
Grønlands Hjemmestyre, den 22. juli 1993
Hans Iversen

/

Henrik Leth