Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 22. juli 1993 om ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt (fritidsjægere).

I medfør af § 2, stk. 2 og § 5 i Landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri fastsættes følgende:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter alle pattedyr og fugle.

§ 2. Ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt må kun drives af personer med tilladelse fra landsstyret hertil.

§ 3. Til personer, der er omfattet af landstingslov om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri § 2, stk. l eller § 3, gives tilladelsen i form af jagtbevis.
Stk. 2. Personer under 16 år er omfattet af deres forældres eller værgers jagtbevis, men kan dog selv løse jagtbevis.

§ 4. Jagtbeviset giver ret til fangst og jagt inden for de rammer, som er fastsat i den øvrige lovgivning.

§ 5. Ansøgning om jagtbevis med ret til fritidsjagt indgives til landsstyret på et hertil udformet ansøgningsskema.
Stk. 2. Oplysningerne skal inden fremsendelsen af ansøgningen attesteres af folkeregisteret i bopælskommunen, som påser, at betingelserne efter § 3 er opfyldt.
Stk. 3. Hvis bopælskommunen ikke kan godkende ansøgningen og derfor ikke attesterer og fremsender den til landsstyret, skal kommunen skriftligt meddele ansøgeren dette. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse. Ansøgeren kan på dette grundlag påklage kommunernes afgørelse til landsstyret.
Stk. 4. Landsstyret kan annullere udstedte jagtbeviser hvis betingelserne for udstedelsen ikke er til stede.
Stk. 5. For udstedelse af fritidsjagtbeviset opkræves 30 kr. i gebyr.
Stk. 6. Jagtbeviset udgøres af kvitteringsdelen af et specielt af landsstyret udstedt giroindbetalingskort.

§ 6. Jagtbeviset er kun gyldigt med kvittering fra postvæsenet eller fra Direktoratet for fiskeri, fangst og jagt og det gælder til udgangen af det kalenderår, jagtbeviset vedrører.

§ 7. Jagtbeviset er personligt og må ikke overdrages, udlånes eller lignende.
Stk. 2. Jagtbeviset skal medbringes under fangst og jagt og forevises på forlangende af politiet eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

§ 8. Enhver indehaver af et jagtbevis har pligt til at føre fangstliste. Årets fangsttal skal ved afslutningen af fangstregistreringsperioden, jf. stk 3, opgøres på et fangstregistreringsskema, udarbejdet af landsstyret, hvortil det returneres portofrit inden 15. oktober.
Stk. 2. Personer under 16 år uden selvstændigt jagtbevis indberetter fangsten på deres forældres eller værgers fangstregistreringsskema, jf. § 3, stk 2.
Stk. 3. Fangstregistreringsperioden er fra og med 1. oktober til og med 30. september. Første fangstregistreringsperiode er dog fra og med 1. januar 1993 til og med 30. september 1993
Stk. 4. Fornyelse af jagtbeviset er betinget af, at fangstregistreringsskemaet for den forudgående fangstregistreringsperiode er indsendt.

§ 9. Landsstyret kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser eller andre særlige forhold tilsiger det.

§ 10. Hvis en person groft overtræder reglerne i denne bekendtgørelse eller i regler om jagt og fangst, kan landsstyret fratage vedkommende retten til jagtbevis. Et allerede udstedt jagtbevis annulleres i givet fald.

§ 11. Overtrædelse af § 2 og § 7, stk. l og 2 kan medføre bøde og konfiskation.
Stk. 2. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i landstingslov om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 16. juli 1992 om jagtbevis ved ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. juli 1993
Hans Iversen

/

Henrik Leth