Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 9. september 1993 om betalingsjagt og -fiskeri

1 medfør til § 5 i Landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri samt § 2, stk l, § 18 og § 19 i landstingslov nr 11 af 12. november 1980 om naturfredning fastsættes:

 

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hele Grønlands land- og fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter al jagt og fangst samt fiskeri foretaget af personer, som er omfattet af lov om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri § 4.
Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter endvidere jagt på alle pattedyr og fugle, foretaget af personer, som er omfattet af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt § 3 samt landstingslov om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri §§ 2 og 3.

 

Jagt- og fisketegn

§ 2. Jagt og fiskeri efter § l, stk. 2 må kun drives af personer med jagttegn eller fisketegn.
Stk. 2. Fisketegn udstedes af landsstyret eller den, landsstyret bemyndiger hertil. For personer, der er under 18 år, gælder,
1) at de kan løse fisketegn til fiskeri efter laks og ørred; er personen i følge med en voksen, er den unge omfattet af den voksnes fiskeritegn, og
2) at fiskeri efter andre arter er frit, idet aldersdokumentation dog skal medbringes.
Stk. 3. Jagttegn udstedes af landsstyret via en betalingsjagtarrangør, som har tilladelse her til, jf § 7. Kun personer, som er 18 år eller derover, kan løse jagttegn.

§ 3. Personer, som er omfattet af § l, stk. 3, kan ved jagttegn erhverve ret til at udøve ikke-erhvervsmæssig jagt på de betingelser, som gælder for betalingsjagt.

§ 4. Jagttegnet og fisketegnet er personligt og må ikke overdrages, udlånes eller lignende, jf dog § 2, stk. 2.
Stk. 2. Jagttegnet henholdsvis fisketegnet skal medbringes under fangst, jagt og fiskeri og forevises på forlangende af politiet eller anden dertil bemyndiget person til kontrol.

§ 5. For udstedelse af jagt- og/eller fisketegn betales et gebyr. Betaling sker til den, der udsteder tegnet.
Stk. 2. Afgiftens størrelse fastsættes af landsstyret.
Stk. 3. Afgiften tilfalder landsstyret eller et af landsstyret fastsat formål.

§ 6. Overtrædelse af gældende regler om jagt, fiskeri eller fredning samt overtrædelse af reglerne i våbenloven kan medføre inddragelse af jagt- eller fisketegn.

 

Betalingsjagt

§ 7. Betalingsjagt skal arrangeres som som pakkerejser, således at samtlige prissatte ydelser, der er relevante for jagten samt rejser og ophold i forbindelse med jagten, skal være indeholdt i arrangementet.
Stk. 2. Betalingsjagt må kun arrangeres af personer eller selskaber, som er godkendt af og herefter har opnået tilladelse hertil fra landsstyret.
Stk. 3. For at blive godkendt som betalingsjagtarrangør skal følgende dokumenteres:
1) Erfaring i at arrangere jagtrejser.
2) Anvendelse af kvalificerede guides.
Stk. 4. Ved kvalificerede guides forstås personer,
1) der har relevant biologisk viden om byttedyrene,
2) der kan forestå trofæpræparation,
3) der har kendskab til det/de relevante fremmedsprog,
4) der kender det konkrete j agt område,
5) der har jagtmæssig ekspertise, og
6) der i øvrigt kan afvikle betalingsjagtrejser sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

§ 8. Betalingsjagtarrangøren forestår den praktiske afvikling af jagten. Arrangøren kan dog i særlige tilfælde opnå ret til salg af sine ydelser til andre arrangører, som er godkendt af landsstyret.
Stk. 2. Jagtrejsearrangøren fremsender efter hver jagtrejse en rapport til landsstyret med oplysning om nedlagte dyrs antal, køn og alder samt tidspunkt og sted for nedlæggelse.

§ 9. Tilladelse til arrangement af betalingsjagt kan tilbagekaldes hvis
1) der ikke anvendes kvalificerede guides;
2) der sker overtrædelser af gældende jagt- og fredningsbestemmelser, samt regler fastsat i våbenloven;
3) de biologiske forudsætninger for tilladelse er væsentligt ændrede, og
4) hvis andre væsentlige betingelser, som arrangøren måtte være vidende om, ikke er opfyldt.

§ 10. Landsstyret kan i konkrete tilfælde fastsætte yderligere betingelser for betalingsjagt.

 

Tamrenområder

§ 11. I tamrenområder fastsætter landsstyret efter ansøgning betingelser for tilladelse til betalingsjagt. Dette gælder uanset § l i ministerielt regulativ af 24. september 1952 om tillæg til ministerielt regulativ angående fredning af rensdyr i Grønland af 11. juni 1927, som ændret 1. oktober 1953 samt ved ministerielt regulativ af 12. marts 1968.

 

Dispensationsadgang

§ 12. Landsstyret kan dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse hvis hensynet til videnskabelige undersøgelser eller andre særlige forhold tilsiger det.

 

Foranstaltninger

§ 13. Overtrædelse af § 2, stk. l og stk. 3, nr 2, § 4 og § 8 samt overtrædelser af betingelser, fastsat efter § 7 og § 10 kan medføre bøde og konfiskation.
Stk. 2. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i lov om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri.

 

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 18. maj 1989 om jagt- og fiskeritegn.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. september 1993
Hans Iversen

/

Jens Paulsen