Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 21. december 1993 om koncession for TELE Attaveqaatit A/S.

I medfør af §§ 3, 4 og 7 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletj enester fastsættes:

 

§ 1. TELE Attaveqaatit A/S (koncessionshaveren) meddeles koncession på anlæg og drift af telegrafer og telefoner, herunder udbudet af følgende tjenester (det koncessionerede område):
1) Telefonitjenester.
2) Tekst- og datakommunikationstjenester.
3) Udleje af faste kredsløb.
4) Mobilkommunikations- og satellittjenester.
5) Fremføring i telenettet af radio- og fjernsynsprogrammer .
Stk. 2. Koncessionen gælder fra den 1. januar 1994.
Stk. 3. Følgende områder er ikke omfattet af koncessionen:
1) Anlæg, der anvendes til forsvarsmæssige formål.
2) Anlæg, der anvendes i de dansk-amerikanske forsvarsområder, der er oprettet i henhold til traktat af 27. august 1951 om forsvaret af Grønland, indtil Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester sættes i kraft af ministeren for Grønland.
3) Anlæg, der af rigsmyndigheden eller en kommune udelukkende anvendes i den indre tjeneste.
4) Anlæg, der udelukkende anvendes inden for en ejendoms grænse eller mellem flere ejendomme, som tilhører samme ejer.
5) Telekommunikation mellem Grønland og Danmark, mellem Grønland og Færøerne samt mellem Grønland og udlandet, der fortsat henhører under rigsmyndighederne.
Stk. 4. Koncessionshaveren skal i henhold til § 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester tåle, at koncessionen indskrænkes i overensstemmelse med, at der træffes beslutning om liberalisering eller indføres særrettigheder på de af koncessionen omfattede områder, jf. stk. 1.

§ 2. Koncessionshaverens takstfastsættelse og takstprincipper for det koncessionerede område samt ændringer heri skal godkendes af Landsstyret.
Stk. 2. I henhold til § 3 stk. 4 i landstingsforordning nr. 8 af 19.december 1986 vedrørende Grønlands Tekniske Organisation skal ændringer i årets løb af takster for telefon, telex og datakommunikation forelægges landstingets finansudvalg til godkendelse forinden ikrafttræden.
Stk. 3. Landsstyret kan forlange, at gældende takstfastsættelse og takstprincipper ændres.

§ 3. Koncessionshaveren skal udarbejde abonnementsvilkår for koncessionshaverens net og tjenester på det koncessionerede område, der bl.a. skal give alle og enhver adgang til på rimelige og lige vilkår at få tilslutning til og benytte koncessionshaverens anlæg. I takt med at Landsstyret måtte beslutte at give andre operatører særrettigheder, skal koncessionshaveren udarbejde vilkår for tilslutning til det offentlige telenet.
Stk. 2. Koncessionshaveren skal udarbejde regler og vilkår for telemateriel, der tilsluttes eller anvendes i forbindelse med det offentlige telenet, samt føre tilsyn og kontrol med udstyr og installationer.
Stk. 3. Koncessionshaverens vilkår og regler for telemateriel, jf. stk. l og stk. 2, samt ændringer heri skal godkendes af Landsstyret.
Stk. 4. Landsstyret kan forlange, at gældende regler og vilkår ændres, jf. stk. l og stk. 2.

§ 4. Landsstyret kan med henblik på ekstraordinære forhold give koncessionshaveren pålæg om sikring og opretholdelse uden udgift for hjemmestyret af samfundsvigtig telekommunikationstrafik, om fornødent ved begrænsning af den almindelige adgang til nettet.

§ 5. Koncessionshaveren skal efter Landsstyrets nærmere bestemmelse overholde relevante vedtagelser truffet i det internationale og nationale samarbejde på telekommunikationsområdet.
Stk. 2. Koncessionshaveren skal efter Landsstyrets nærmere bestemmelse vederlagsfrit medvirke i internationale og nationale samarbejdsorganisationer samt i specifikationsarbejdet, hvor dette har betydning for funktionsevnen af det koncessionerede område.

§ 6. Koncessionshaveren skal i henhold til § 6 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester samarbejde med rigsmyndigheden og koncessionshaveren i Danmark om oprettelse og drift af telekommunikationen mellem Grønland og Danmark, mellem Grønland og Færøerne samt mellem Grønland og udlandet.

§ 7. Koncessionshaveren er forpligtet til efter Landsstyrets nærmere bestemmelse at udføre særlige opgaver uden fortjeneste eller med underskud.

§ 8. Koncessionshaveren kan i henhold til § 5 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester aftale med andre virksomheder, at disse udfører teleforretninger i nærmere fastlagt omfang.

§ 9. Koncessionshaveren opretter i henhold til § 4 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester efter forhandling med KNR de anlæg, der er nødvendige for spredning af KNR's lyd- og billedprogrammer, og varetager anlæggenes drift.
Stk. 2. De nærmere betingelser for afholdelse og betaling af koncessionshaverens udgifter i forbindelse med udførelsen af de i stk. l nævnte opgaver samt for de transmissionsanlæg, som benyttes i forbindelse hermed, kan i henhold til § 4 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester fastsættes af Landsstyret.
Stk. 3. Betaling af koncessionshaverens udgifter til oprettelse og drift af de i stk. l omtalte anlæg finder sted til en pris uden fortjeneste.

§ 10. Koncessionshaveren skal varetage følgende:
1) Forvaltning af Landstingslov nr. 11 af 15. december 1987 om foranstaltninger mod forstyrrelser af radiomodtagning.
2) Forvaltning af tilladelser til oprettelse og udbygning af fællesantenneanlæg og kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer i privat beboelse i henhold til Landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.
Stk. 2. Gebyrer for udstedelse af tilladelser tilfalder koncessionshaveren.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 11 og 12 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester om anbringelse af teleinstallationer og telekabler gælder også for koncessionshaverens anlæg, dog under tilsyn af Landsstyret.

§ 12. Koncessionshaverens ansatte samt de i koncessionshaverens datterselskaber ansatte skal i enhold til § 9 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester hemmeligholde al kommunikation via nettet såvel som navne på brugere af nettet.
Stk. 2. Pligten til hemmeligholdelse vedvarer, efter at ansættelsesforholdet er ophørt.

§ 13. Landsstyret skal godkende:
1) Reglement for det koncessionshavende selskabs regnskabsføring og regnskabsaflæggelse m.v. samt ændringer i eller afvigelser fra dette reglement.
2) Koncessionshaverens selskabsvedtægter samt ændringer heri.
3) Koncessionshaverens optagelse af lån eller sådanne lån m.v., som koncessionshaveren garanterer for.
4) Vilkår for de i nr. 3 omhandlede lån samt ændringer heri.

§ 14. Koncessionshaveren skal efter nærmere af Landsstyret fastsatte bestemmelser udøve tilsyn med løn-, pensions- og øvrige ansættelsesvilkår samt normering i eventuelle datterselskaber.

§ 15. Landsstyret kan fastsætte vilkår for koncessionshaverens anlæg med tilhørende tjenester på det koncessionerede område, herunder vedrørende udbygning, vedligeholdelse og drift.

§ 16. Koncessionen kan bringes til ophør pr. 1. januar 1999, hvis der ét år forud er givet varsel herom.
Stk. 2. Bringes koncessionen ikke pr. 1. januar 1999 til ophør, forbliver nærværende koncession med de koncessionshaveren derefter tilkommende rettigheder og påhvilende forpligtelser uden videre i kraft i et yderligere tidsrum af 5 år, ved hvis udløb koncessionen på ny kan bringes til ophør som angivet i denne paragraf stk 1. og således fremdeles i 5-årige perioder.
Stk. 3. Landsstyret kan tilbagekalde koncessionen, hvis de heri fastsatte bestemmelser overtrædes.

§ 17. Landsstyret fører tilsyn med alle forhold, der er omfattet af koncessionen.
Stk. 2. Koncessionshaveren skal på Landsstyrets begæring oplyse om sine forhold, j f. § 8 i Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester.
Stk. 3. Bestemmelser om tilsyn med koncessionshaverens regnskabsføring fastsættes i det i § 13 stk. 1. nr. l anførte reglement.
Stk. 4. Koncessionshaveren godtgør Landskassen de udgifter, der er forbundet med tilsynet efter denne paragraf, efter Landsstyrets nærmere bestemmelse.

§ 18. Klager over koncessionshaverens eller dennes datterselskabers forhold på det koncessionerede område over for det offentlige eller over for private kan Landsstyret afgøre med bindende virkning for koncessionshaveren .

§ 19. Landsstyret træffer den endelige afgørelse med hensyn til fortolkningen af denne koncession.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. december 1993
Kuupik Kleist

/

Jens K. Lyberth