Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 4. juni 1993 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

I henhold til § 7, stk. l, nr. 15 i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 fastsættes:

 

§ 1. Øl og kulsyreholdige læskedrikke må kun sælges og serveres i returemballage, der overholder de i bilag til bekendtgørelsen angivne specifikationer.
Stk. 2. Ved returemballage forstås i denne bekendtgørelse emballage, som indgår i et retursystem, hvor en væsentlig del af emballagen efter tømning hos forbrugeren returneres til fornyet påfyldning.

§ 2. Enhver, der sælger og serverer øl og kulsyreholdige læskedrikke af enhver art, skal på landsstyrets begæring afgive oplysninger om de anvendte emballager, retursystemets funktion, herunder returneringsprocenter og pantstørrelser, samt afgive prøver af de anvendte emballager.
Stk. 2. Såfremt de i medfør af stk. l afgivne oplysninger m.v. viser, at hensynet til at undgå forurening af omgivelserne samt hensynet til at undgå ulemper for renovationsvæsenet ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang, kan landsstyret fastsætte særlige forskrifter om vilkår, eksempelvis pantstørrelse og retursystem.

§ 3. Såfremt det ikke er muligt på en teknisk og økonomisk hensigtsmæssig måde at indpasse dele af eller hele Øst- og Nordgrønland i retursystemet, kan landsstyret tillade, at øl og kulsyreholdige læskedrikke i dele af eller hele Øst- og Nordgrønland sælges og serveres i engangsemballage.
Stk.2. Tilladelse efter stk. l kan gives for højst l år ad gangen.

§ 4. Såfremt der opstår forsyningsmæssige vanskeligheder, eller andre særlige forhold gør sig gældende, kan landsstyret tillade, at øl og kul- syreholdige læskedrikke sælges og serveres i engangsemballage.

§ 5. Bekendtgørelsen gælder ikke i de i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland oprettede dansk-amerikanske forsvarsområder.

§ 6. For overtrædelse af bestemmelserne i § l, stk. l, stk. § 2, stk. l, og vilkår fastsat i medfør af § 2, stk. 2, kan idømmes bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1993 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 32 af 23. november 1989 om emballage til øl- og kulsyreholdige læskedrikke.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. juni 1993
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz


Bilag (specifikationer)

Bilag (skitser) (jpg-format)