Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 24. september 1993 om kontrol med fiskeri

I henhold til § 22, § 28, stk. 2 og § 29, stk 3, i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri som ændret ved landstingslov nr. 24 af 29. oktober 1992 fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium samt for alle grønlandsk registrerede fartøjer, der driver erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for fiskeri efter laks og fjeldørreder.
Stk. 3. Vestgrønland omfatter i denne bekendtgørelse den del af NAFO-område l, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium jf. bilaget. Østgrønland omfatter den del af ICES-områderne II, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium jf. bilaget.
Stk. 4. Udtrykket losning omfatter i denne bekendtgørelse enhver overførsel af fangst og fangstprodukter fra fiskefartøjet til land eller til et andet fartøj, uanset om den overførte mængde udgør hele lasten eller kun en mindre del af lasten, og uanset om overførslen sker ved kaj eller i rum sø.

 

Fartøjer omfattet af reglerne

§ 2. Bekendtgørelsen gælder følgende fartøjer:
1) Fartøjer som ifølge fartøjets målebrev er på 75 BRT/BT 120 og derover (j f- dog § 10).
2) Mindre fartøjer med en licens, som angiver hvilken mængde, det pågældende fartøj må fiske.
Stk. 2. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev uanset hvilke regler om målemetoder, der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.

§ 3. Et grønlandsk registreret fartøj, der fisker i territorier, hvor andre lande eller internationale organisationer har kompetence til at fastsætte regler og har benyttet denne kompetence, skal til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) indsende kopi af de meldinger, der er gældende for det territorium, hvori der fiskes. Såfremt territoriets fiskerimyndighed ikke accepterer det af Grønlands Hjemmestyre udarbejdede logbogsskema, skal GFLK i stedet have kopi af det af territoriets myndighed krævede logbogsskema.

 

Ankomst til fiskeriterritoriet

§ 4. Et fartøj, der planlægger at ankomme til Grønlands fiskeriterritorium med henblik på fiskeri, skal give meddelelse herom (aktivmelding) tidligst 24 timer og senest 12 timer før ankomsten. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (aktivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget. Såfremt rederiet benytter emballagekoder, som ikke umiddelbart viser indholdets art og størrelsessortering, skal kodernes betydning redegøres i denne aktivmelding. En eventuel last af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
9) Hvor grænsen for Grønlands fiskeriterritorium agtes passeret (angivet i længde- og breddegrader) og i hvilket område (jf. bilaget), fiskeriet agtes påbegyndt.
10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet. Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Et fiskefartøj, der ankommer til Grønlands fiskeriterritorium uden at planlægge fiskeri før havneanløb i territoriet, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) inden overskridelsen af grænsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ankomstmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget.
9) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret (angivet i længde- og breddegrader).
10) Planlagt aktivitet og destination.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
Stk. 3. Et grønlandsk registreret fartøj, der ankommer til et ikke-grønlandsk nationalt eller et internationalt fiskeriterritorium med henblik på fiskeri, skal give meddelelse herom (aktivmelding) inden overskridelsen af grænsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (aktivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget.
9) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret (angivet i længde- og breddegrader), og i hvilket område fiskeriet agtes påbegyndt.
10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet. Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.
Stk. 4. Et grønlandsk registreret fiskefartøj, der ankommer til et ikke-grønlandsk nationalt eller et internationalt fiskeriterritorium uden at planlægge fiskeri før havneanløb i territoriet, skal give meddelelse herom (ankomstmelding) inden overskridelsen af grænsen til territoriet. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ankomstmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvordenne fangst er taget.
9) Hvor grænsen for fiskeriterritoriet agtes passeret (angivet i længde- og breddegrader).
10) Planlagt aktivitet og destination.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøjsførerens navn.

 

Ugemelding

§ 5. Så længe et fartøj er aktivt, dvs. fra der er afgivet aktivmelding og indtil der er afgivet passivmelding, skal der gives meddelelse (ugemelding) hver mandag inden klokken 1000 UTC. Første ugemelding omfatter tidsrummet fra ankomst til fiskeriterritoriet eller afgang fra havn i fiskeriterritoriet til først-kommende søndag klokken 2400 UTC. Øvrige ugemeldinger omfatter tidsrummet fra mandag klokken 0000 UTC til søndag klokken 2400 UTC.
Stk. 2. Såfremt et fartøj er i færd med at fiske omkring årsskiftet, skal der, uanset ugedagen, den 1. januar indsendes en ugemelding der omfatter tidsrummet fra sidste ugemelding (henholdsvis ankomst til fiskeriterritoriet eller afgang fra en havn i fiskeriterritoriet) og til den 31. december klokken 2400 UTC. Den første ugemelding i det nye år skal omfatte perioden fra den 1. januar klokken 0000 UTC til førstkommende søndag klokken 2400 UTC.
Stk. 3. I ugemeldingen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (ugemelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fiskerilicensnummer.
5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
6) Den periode meddelelsen dækker.
7) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art i perioden, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
8) Hvis der i perioden er losset (jf. herved landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 10, stk. 2): Art og mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt) samt hvortil der er losset. Såfremt der er tale om losning til et andet skib, skal desuden oplyses: Datoen for landsstyrets tilladelse.
9) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
10) Fartøj sførerens navn.
Stk. 4. Når en fartøjskvote eller en kvote jf. kvotebekendtgørelsen nærmer sig
opfiskning, kan GFLK pålægge vedkommende fartøjer dagligt at indsende meldinger med samme indhold som ugemeldingen. I sådanne tilfælde skal ugemeldinger og positionsmeldinger (jf. § 8) ikke indsendes.

 

Udsejling fra fiskeriterritoriet

§ 6. Fartøjer, der planlægger at udsejle fra Grønlands fiskeriterritorium, skal give meddelelse herom (afgangsmelding) senest 48 timer før udsejling. I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (afgangsmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fiskerilicensnummer.
5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
6) Hvor og hvornår grænsen for fiskeriterriet agtes passeret (positionsangivelse i længde- og breddegrader).
7) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
8) Fartøjsførerens navn.
Stk. 2. Inden udsejling fra et ikke-grønlandsk fiskeriterritorium skal fartøjet give meddelelse herom (passivmelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (passivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fiskerilicensnummer.
5) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
6) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
7) Hvis der siden afgivelsen af sidste ugemelding er losset (j f. herved landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 10, stk. 2): Art og mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt) samt hvortil der er losset. Såfremt der er tale om losning til et andet skib, skal desuden oplyses: Datoen for landsstyrets tilladelse.
8) Fartøjets samlede fangster siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
9) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
10) Fartøjsførerens navn.

 

Afgang fra og ankomst til havn

§ 7. Inden afgang fra havn til fiskeri i det fiskeriterritorium, havnen er beliggende i, skal fartøjet give meddelelse herom (aktivmelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (aktivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Det land, hvor fartøjet er registreret.
4) Det nummer, der er anført på siden af fartøjet.
5) Fiskerilicensnummer.
6) Fartøjets radiokaldesignal.
7) Afgangshavn.
8) Art og mængde (i hel vægt) af eventuel fangst i lasten, samt hvor denne fangst er taget. Såfremt rederiet benytter emballagekoder, som ikke umiddelbart viser indholdets art og størrelsessortering, skal kodernes betydning redegøres i denne aktivmelding. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
9) Hvis der siden afgivelsen af sidste passivmelding er losset (j f. herved landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 10, stk. 2,: Art og mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt) samt hvortil der er losset. Såfremt der er tale om losning til et andet skib, skal desuden oplyses: Datoen for landsstyrets tilladelse.
10) Planlagt aktivitet, herunder arten af fiskeriet samt i hvilket område (jf. bilaget for Grønlands vedkommende), fiskeriet agtes påbegyndt. Grønlandske fartøjer skal meddele navn, stilling og CPR-nummer på samtlige ansatte ombord. Melding om til- og afgang i forhold til mandskabslisten ved sidste aktivmelding vil være fyldestgørende.
11) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
12) Fartøj sførerens navn.
Stk. 2. Inden ankomst til havn i fiskeriterritoriet skal fartøjet give meddelelse
herom (passivmelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (passivmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
5) Anløbshavn samt forventet ankomsttidspunkt (UTC).
6) Fangst (i hel vægt) af hver fisket art siden afgivelsen af sidste ugemelding, opgjort for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget. En eventuel fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
7) Hvis der siden afgivelsen af sidste ugemelding er losset (jf. herved landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, § 10, stk. 2,): Art og mængde (med angivelse af, om der regnes med produktvægt eller hel vægt) samt hvortil der er losset. Såfremt der er tale om losning til et andet skib, skal desuden oplyses: Datoen for landsstyrets tilladelse.
8) Fartøjets samlede fangster siden sidste aktivmelding, opgjort art for art (i hel vægt) for hvert af de områder, der er nævnt i bilaget.
9) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
10) Fartøjsførerens navn.

 

Positionsmeldinger

§ 8. Efter tidspunktet for aktivmelding (jf. § 4, stk. l, og § 7, stk. 1) skal fartøjet dagligt inden klokken 1000 UTC give meddelelse om aktuel position (positionsmelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (positionsmelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) Fartøjets aktuelle position ved meddelelsens afgivelse (angivet i længde- og breddegrader samt decimalminutter).
5) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
6) Fartøj sførerens navn.
Stk. 2. Når et fartøj, der opholder sig ved Vestgrønland, passerer grænsen til Østgrønland, eller omvendt, skal det afgive meddelelse herom (områdemelding). I meddelelsen skal oplyses:
1) Meddelelsens art (områdemelding).
2) Fartøjets navn.
3) Fartøjets radiokaldesignal.
4) I hvilket område (jf. bilaget), fiskeriet agtes påbegyndt.
5) Meddelelsens dato og klokkeslæt (UTC).
6) Fartøj sførerens navn.

 

Afsendelse af afmeldinger

§ 9. Meddelelser efter §§3-8 skal være på grønlandsk, dansk eller engelsk.
Stk. 2. Meddelelser skal enten telegraferes eller indtelefoneres via kystradio til GFLK (telegramadresse: LICENSKON), eller sendes via telex (telexnummer: 90400) eller telefax (faxnummer: 2 32 35).
Stk. 3. Såfremt meddelelsen sendes pr. telex skal samtlige tal, herunder positionsangivelser, fonetiseres efterfulgt af tallene i parentes (eks.: 1010 kg torsk sendes som "en nul en nul (1010) kg torsk"). Meddelelser pr. telex skal sendes
til såvel GFLK som til Grønlands Kommando (GLK - telexnummer 90502, faxnummer 10 112).

 

Logbogsskema

§ 10. Fiskerfartøjer på 50 BRT/BT 90 og derover samt iøvrigt alle fartøjer, der jf. §§ l og 2 er omfattet af denne bekendtgørelse, skal føre logbog, hvori der dagligt indføres oplysninger om:
1) Tidspunkt UTC (angivet i time og minutter), position (angivet i bredde og længdegrader samt decimalminutter) samt dybde (angivet i hele meter) for begyndelsen og afslutningen af hvert trawltræk eller for hver sætning af liner eller garn.
2) Fangstmængder for hvert trawltræk eller for hver sætning af liner eller garn opdelt på arter.
3) Anvendte redskabstyper for hvert trawltræk eller for hver sætning af liner eller garn i det forløbne døgn.
4) Antal garn eller kroge anvendt i hver sætning af liner eller garn.
5) Anvendelse af fangsten for hvert træk, dvs. hvilke produkter den er forarbejdet til. En fangst af rejer skal specificeres i count-grupper (gennemsnitligt antal pr. kilo) med angivelse af mængden i kilo af hver count-gruppe.
6) Fartøjets samlede fangster siden sidste aktivmelding opgjort dagligt, art  for art, i hvert fangstområde, for Grønlands vedkommende de i bilaget nævnte.
Stk. 2. Grønlandske fartøjer skal til føringen af logbog anvende det af Grønlands Hjemmestyre udarbejdede logbogsskema. Fartøjer registreret i andre lande skal anvende enten det af Grønlands Hjemmestyre udarbejdede logbogsskema, eller et skema svarende til Bilag 11 i EF's Kommissionsforordning nr. 2807/83 af 22. september 1983.
Stk. 3. Det anvendte logbogsskema skal være trykt og fortløbende nummereret. Der skal anvendes ét logbogsskema for hver dag, skibet er under aktivmelding, og logbogsskemaerne skal anvendes i den rækkefølge, der følger af den påtrykte nummerering. Skemaer, som annulleres, må ikke bortkastes, men skal opbevares sammen med de benyttede skemaer, således at nummerrækken altid er ubrudt.
Stk. 4. Eventuelle rettelser af skrivefejl i et logbogsskema skal være entydige. Der må til en rettelse ikke benyttes lak eller andet, som dækker fejlskrivningen, men alene overstregning.
Stk. 5. To eksemplarer af logbogsskemaet inkl. eventuelle annullerede eksemplarer skal, hver gang fartøjet går i havn, sendes til: GFLK, Box 501, 3900 Nuuk.
Stk. 6. Kopi af samtlige logbogsskemaer for indeværende og foregående år skal forefindes ombord.

 

Stuvning

§ 11. Fartøjer som nævnt i § 2, stk. l, skal stuve forarbejdede fangster således, at hver art stuves for sig. Samme art kan stuves forskellige steder i lasten, men skal tydeligt være adskilt fra andre arter. Endvidere skal pillede, søkogte og råfrosne rejer stuves hver for sig.
Stk. 2. Fartøjer som nævnt i stk. l skal føre en stuveplan, der viser produkternes placering i lastrummene og produktmængden ombord, angivet i tons. Stuveplanen skal opbevares ombord indtil fartøjet er helt losset.
Stk. 3. Stuveplanen skal føres hver dag for den forudgående dag regnet fra klokken 0000 UTC til klokken 2400 UTC.

 

Losning

§ 12. Ethvert fartøj, der har fisket på Grønlands fiskeriterritorium, og ethvert grønlandsk fartøj, der har fisket udenfor Grønlands fiskeriterritorium skal inden l måned efter en losning indsende en dokumentation til GFLK, Box 501, 3900 Nuuk. Ved losning i flere omgange skal hver enkelt losning dokumenteres.
Stk. 2. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om den samlede mængde af udlossede fisk og fiskeprodukter, fordelt på art og produkttype. Den skal være ledsaget af oplysninger om:
1) Datoen for losningen.
2) Datoen for fartøjets sidste passivmelding.
Stk. 3.
Grønlandske fartøjer skal som del af denne dokumentation indsende kopi af kvittering for indhandling til grønlandsk landanlæg (indhandlingssedlerne) samt kopi af rederiets udførselsangivelse.

 

Kontrol

§ 13. Fartøjer, som er underkastet denne bekendtgørelse, er pligtige at samarbejde med GFLK, GLK og politiet under disse institutioners udøvelse af deres opgaver jf. Fiskerilovens §§22-27.
Stk. 2. Fartøjerne er pligtige at sikre GFLK's, GLK's og politiets medarbejdere uhindret adgang til alle afdelinger ombord af relevans for kontrollen, herunder pligtige at holde fartøjets lodslejder i overensstemmelse de forskrifter, som Søfartsstyrelsen i Danmark har udstedt herom.

 

Foranstaltninger

§ 14. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen medfører bøde, konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed, og/eller inddragelse af retten til at udnytte en licens. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

Ikrafttrædelse

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.
Stk. 2. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelser nr. 32 af 10. december 1987 og nr. 28 af 27. december 1988 om kontrol med fiskeri.
Grønlands Hjememstyre, den 24. september 1993
Hans Iversen

/

Henrik Leth


Bilag 1 (kvoteområder) pdf-format

Bilag 2 (kvoteområde vest)

Bilag 3 (kvoteområde øst)