Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 13. december 1993 om uddannelsesstøtte.

I medfør af § 6, stk. 2, og 3, og § 7, stk. 3, i landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, fastsættes:

 

Kapitel 1.
Definitioner, generelle betingelser

§ 1. Uddannelsesstøtte kan ydes til uddannelsessøgende, der gennemgår studieforberedende uddannelser eller en uddannelse, som er nævnt i de gældende udgaver af Sunngorlangatoq (Uddannelsesnøglen) og Periarfissat (Uddannelse i Danmark).
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan godkende andre uddannelser som støtteberettigende, når særlige forhold taler derfor.

§ 2. Uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland kan ydes, når den uddannelsessøgende søger optagelse på uddannelsen gennem Grønlands Hjemmestyre og opfylder Hjemmestyrets adgangskrav.
Stk. 2. Uddannelsessøgende på uddannelser uden for Grønland skal efter hver eksamenstermin indsende udskrift af eksamensprotokol eller lignende til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fravige stk. l og 2, når særlige forhold taler derfor.

§ 3. Ved vej leder(en) forstås i denne bekendtgørelse studievejlederen ved en grønlandsk uddannelsesinstitution eller uddannelsesvejlederen ved et grønlænderhus i Danmark.

§ 4. Uddannelsesstøtte kan ikke ydes til en uddannelsessøgende, der har forfalden og misligholdt uddannelsesgæld på 4.000,- kr. eller derover.
Stk. 2. Uddannelsesstøtte kan dog ydes, når den uddannelsessøgende indgår og overholder en aftale om tilbagebetaling af uddannelsesgælden.

§ 5. Forfalden uddannelsesgæld til Grønlands Hjemmestyre på op til 4.000,- kr. fratrækkes i uddannelsesstøtten med op til 500,- kr. pr. måned.

§ 6. Uddannelsesstøtte kan ikke ydes til uddannelsessøgende, der har uddannelsesgæld af en sådan størrelse, at tilbagebetaling efter endt uddannelse ikke skønnes mulig.

§ 7. Uddannelsesstøtte til prøveforberedende enkeltfagsundervisning kan ydes, når
1) den uddannelsessøgende er fyldt 19 år inden 1. september i det undervisningsår, undervisningen starter,
2) den uddannelsessøgende er tilmeldt prøveforberedende undervisning i mindst 21 undervisningstimer pr. uge, og
3) undervisningen fortrinsvis foregår i dagtimerne.
Stk. 2. Ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning forstås undervisning, der fører frem til folkeskolens afgangsprøve (FSA), folkeskolens udvidede afgangsprøve (FSUA) eller højere forberedelseseksamen (HF), læst som enkeltfag eller suppleringskursus.
Stk. 3. Når det for optagelse på en videregående uddannelse er nødvendigt at supplere mere end et fag fra GU eller HF til højere niveau kan 21 timers kravet i stk. l, nr. 2, fraviges.
Stk. 4. Uddannelsesstøtte til undervisning, der fører frem til FSA og FSUA kan dog kun ydes, når der foreligger en skriftlig erklæring om, at den uddannelsessøgende vejledes til at gennemgå denne undervisning. Erklæringen skal være udfærdiget af en kommunes afdeling for uddannelsesvejledning eller en uddannelsesinstitution.
Stk. 5. Der ydes dog ikke uddannelsesstøtte til prøveforberedende enkeltfagsundervisning i fag, hvor den uddannelsessøgende allerede har opnået prøve- eller eksamenskarakteren 6 eller derover. Dette gælder dog ikke prøver, der er mere end 12 år gamle.
Stk. 6. Paragrafferne 20 til 41 og 43 til 49 gælder ikke for uddannelsessøgende, der modtager uddannelsesstøtte til prøveforberedende enkeltfagsundervisning.

§ 8. Uddannelsesstøtte ydes til én erhvervsuddannelse på faglært niveau eller derover.
Stk. 2. Der kan ydes uddannelsesstøtte til yderligere en eller flere erhvervsuddannelser på faglært niveau eller derover, når
1) uddannelsen er en naturlig forlængelse af den tidligere uddannelse og ligger på et højere niveau inden for samme fagområde,
2) uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af erhvervsudygtighed, eller
3) særlige forhold taler herfor.
Stk. 3. Der ydes uddannelsesstøtte til op til to afsluttede erhvervsuddannelser under faglært niveau.

§ 9. Kapitel 3 gælder ikke i perioder, hvor den uddannelsessøgende modtager praktikløn fra arbejdsgiveren.

§ 10. Samliv, der har varet i mindst l år efter det fyldte 18. år, sidestilles i denne bekendtgørelse med ægteskab.

 

Kapitel 2.
Studieaktivitet og tidligere afbrydelser

§ 11. Uddannelsesstøtte kan kun ydes, når den uddannelsessøgende er studieaktiv, dvs. at
1) den uddannelsessøgende går til eksamen kontinuerligt og i henhold til studieplanen,
2) afmelding eller udeblivelse fra eksamen sker efter skriftlig aftale med vejlederen og dette meddeles til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning og
3) bestemmelser om mødepligt overholdes.
Stk. 2. På længerevarende uddannelser uden mødepligt har den uddannelsessøgende dog ret til uddannelsesstøtte, så længe det normerede studieforløb eller større dele heraf ikke overskrides med mere end l år.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fravige stk. 2, når særlige forhold taler derfor.

§ 12. Der kan ydes uddannelsesstøtte i op til et år til undervisning, der fører frem til henholdsvis FSA og FSUA.
Stk. 2. Der kan ydes uddannelsesstøtte i op til to år til HF-enkeltfag og derpå yderligere i op til et år til suppleringskursus.

§ 13. Uddannelsessøgende på orlov, herunder barselsorlov, har ikke ret til uddannelsesstøtte efter denne bekendtgørelse.

§ 14. Der kan ikke ydes uddannelsesstøtte til en uddannelsessøgende, der inden for de sidste 5 år har afbrudt uddannelse mere end en gang. Afbrydelser på studieforberedende uddannelser medregnes dog ikke, når støtteberettigelse vurderes til erhvervsuddannelser på faglært niveau eller derover.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fravige stk. l, når særlige forhold taler derfor.

 

Kapitel 3.
Stipendium

§ 15. Udbetaling af stipendium sker månedsvis bagud og udgør de satser, der fastsættes på de årlige finanslove, jf. Landstingsforordning om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, § 7, stk. 2. Stipendium beregnes pr. studiedag og bevilges for op til et år af gangen.
Stk. 2. For uddannelsessøgende uden for Grønland og Danmark kan udbetalingen ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

§ 16. Når der fastsættes forskellige satser for henholdsvis udeboende og hjemmeboende, tildeles stipendium til disse grupper efter stk. 2-4.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi tildeles stipendium som udeboende, dog fratrukket et beløb, som fastsættes på de årlige finanslove.
Stk. 3. Uddannelsessøgende, der er hjemmeboende og som har egne børn hos sig samt uddannelsessøgende, der er på brancheskoleophold under en STI-uddannelse, tildeles stipendium som udeboende.
Stk. 4. En uddannelsessøgende skal ved bopælsattest, kopi af lejekontrakt eller lignende kunne dokumentere at være udeboende i perioder, hvori uddannelsesstøtte modtages eller er modtaget som udeboende.

§ 17. En STI-elev, der i de sidste 2 år umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse har haft fuldtidsbeskæftigelse, kan tildeles stipendium som udeboende, når indkomsten i hvert af årene har udgjort mindst 1/3 af husstandens bruttoindkomst.
Stk. 2. Ved husstanden forstås samtlige personer, der er tilmeldt folkeregisteret på bopælen.

§ 18. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med særligt tilrettelagte uddannelser, og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark.

 

Kapitel 4.
Særydelser

§ 19. Har en uddannelsessøgende forældremyndighed over børn under 18 år ydes der et tillæg pr. barn svarende til normalbidraget i henholdsvis Grønland og Danmark. Ved aftale om fælles forældremyndighed gælder dette dog kun, når forældremyndighedsindehaverne bor sammen med barnet.
Stk. 2. Der ydes dog tillæg, jf. stk. l, til uddannelsessøgende, der ikke har forældremyndighed over børn, når de lever sammen med eget barn og barnets biologiske mor eller far. Samlivet skal dog have varet mindst l år, jf. § 10.
Stk. 3. Tillægget udbetales til plejeforældrene, når barnet ikke bor hos den uddannelsessøgende.
Stk. 4. Der ydes ikke tillæg til børn, der på anden måde forsørges af det offentlige.

§ 20. Til nødvendige bøger og lignende ydes der tilskud på 60% af udgiften.

§ 21. Der ydes fuld dækning af særlige medicinudgifter til uddannelsessøgende uden for Grønland, når de lider af en dokumenteret kronisk sygdom.
Stk. 2. Der ydes fuld dækning af udgifter til nødvendig, akut tandbehandling, når behandlingen er godkendt af en vejleder i Danmark eller af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning.
Stk. 3. Stk. l og 2 gælder dog ikke, når udgiften kan afholdes af andre offentlige myndigheder.

§ 22. Der ydes tilskud til bus- og togkort til uddannelsessøgende uden for Grønland, når afstanden mellem bopæl og uddannelsessted er 5 km. eller derover. Tilskuddet udgør det beløb, der ligger ud over prisen for et 3-zoner s kort i københavnsområdet. Der ydes dog højest 400,- kr. i tilskud pr. måned.

 

Kapitel 5.
Kost og logi

§ 23. Betaling for kost og logi kan modregnes i uddannelsesstøtte og børnetillæg.

§ 24. Uddannelsessøgende uden for Grønland, der i tilknytning til uddannelsen har fri bolig, kan få refunderet udgifter til indkvartering på et af hjemmestyret udpeget sted, når der i korte perioder ikke er mulighed for fri bolig ved uddannelsesstedet.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der i tilknytning til uddannelsen modtager fri kost og logi, samt uddannelsessøgende, der indkvarteres, jf. stk. l, tildeles kostpenge å 85,- kr. pr. dag, når de i korte perioder ikke kan få fri kost. Når indkvartering, jf. stk. l, omfatter morgenmad ydes der dog 65,- kr. pr. dag i kostpenge.

§ 25. Uddannelsessøgende på brancheskoleophold i Grønland, der indkvarteres på kollegium, kan fritages for huslejebetaling på kollegiet, når de har egen bolig og har forsørgerpligt over for børn.
Stk. 2. Uddannelsessøgende, der under uddannelse i Danmark indkvarteres på skolehjem, kan fritages for at betale for kost og logi, når de har forsørgerpligt over for børn.

 

Kapitel 6.
Undervisningsafgifter, depositum, ekstraundervisning

§ 26. For uddannelser uden for Grønland ydes der fuld dækning af udgifter til undervisningsafgift og depositum for undervisning, når en lignende uddannelse ikke kan følges uden betaling af disse udgifter, og udgifterne ikke kan afholdes af andre offentlige myndigheder.

§ 27. For uddannelser uden for Grønland ydes der fuld dækning af deltagerudgifter i forbindelse med grønlandskundervisning og nødvendig ekstraundervisning. Behovet for ekstraundervisning skal dokumenteres ved indstilling fra en vejleder i Danmark.

 

Kapitel 7.
Frirejser

§ 28. Ved frirejser benyttes billigst mulige offentlige transportmulighed.
Stk. 2. Der ydes fuld dækning for billet og nødvendige opholdsudgifter under rejsen.
Stk. 3. Rejses der med skib, bevilges der kahyts- eller kabineplads, når der er bevilget frirejse til børn, jf. § 31, eller rejsen kræver mere end 2 overnatninger.

§ 29. Der ydes ikke frirejse, når den uddannelsessøgende samtidigt afslutter eller påbegynder et ansættelsesforhold, der berettiger til en arbejdsgiverbetalt frirejse.

§ 30. Der ydes frirejse mellem hjemstedet og uddannelsesbyen i forbindelse med uddannelsens start, afslutning eller afbrydelse.
Stk. 2. Der ydes frirejse til skift mellem ophold på forskellige uddannelsesinstitutioner, skole- og praktikperioder og skift mellem forskellige praktikpladser, når tilrettelæggelsen af uddannelsen nødvendiggør dette.
Stk. 3. Afbrydes uddannelsen kan ydelser udbetalt efter kapitel 7 og 8 kræves tilbagebetalt, når afbrydelsen ikke er sket efter skriftlig aftale med en vejleder.

§ 31. Der ydes frirejse, jf. § 30, til uddannelsessøgendes barn, der berettiger til børnetillæg, j f. § 19, når uddannelsen eller skoleopholdet varer mere end 10 måneder og det kan dokumenteres, at der er skaffet rimelig indkvartering til familien og pasningsmulighed for barnet.
Stk. 2. Der ydes frirejse, jf. § 30, til uddannelsessøgendes ægtefælle, når der er bevilget frirejse til den uddannelsessøgendes barn, jf. stk. 1.

§ 32. Ved orlov fra uddannelsen ydes der frirejse, jf. § 30, når orloven er godkendt af vejlederen og er af mere end 3 måneders varighed.

§ 33. Frirejse fra uddannelsesbyen til hjembyen, jf. § 30 til § 32, ydes inden for l måned efter uddannelsens afbrydelse eller afslutning.
Stk. 2. Inden fristens udløb, jf. stk. l, kan der søges om udsættelse af hjemrejsen i op til et år.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fravige stk. l og 2, når særlige forhold taler derfor.

§ 34. Der ydes en tur-returrejse i forbindelse med sommerferien. Dette gælder dog ikke, når uddannelsen afsluttes inden 1. december i samme kalenderår eller ferien er af mindre end 2 ugers varighed.
Stk. 2. Frirejsen ydes mellem uddannelsesbyen og et af følgende steder:
1) Forældrenes hjemsted.
2) Ægtefællens hjemsted.
3) Egne børns hjemsted.
4) Den uddannelsessøgendes sidste opholds- eller hjemsted.
Stk. 3. Der kan ydes frirejse til et andet bestemmelsessted i Grønland, såfremt udgiften ikke overstiger udgiften til et rejsemål i medfør af stk. 2.
Stk. 4. Uddannelsessøgende, der i medfør af stk. 2 er berettiget til frirejse til et bestemmelsessted uden for Grønland, ydes kun dækning af billetudgifter til rejse internt i Grønland.
Stk. 5. Der ydes en tur-returrejse efter stk. l til 4 til børn, der berettiger til børnetillæg, jf. § 19.

§ 35. Tur-returrejsen, jf. § 34, kan rykkes til den efterfølgende juleperiode, når vejlederen godkender dette.

§ 36. Der ydes en tur-returrejse i forbindelse med julen, til:
1) STI-elever fra bygder på skole- og praktikophold i samme kommune som bygden og
2) STI-elever fra kommuner uden lokal erhvervsskole på skole- og praktikophold uden for hjemkommunen, når opholdet er godkendt af vejlederen eller Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning.
Stk. 2. Rejsen ydes mellem uddannelsesstedet og den uddannelsessøgendes sidste opholds- eller hjemsted.

§ 37. Der ydes en tur-returrejse i forbindelse med julen, når den uddannelsessøgende har forældremyndighed over børn under 18 år og barnet ikke er medtaget til uddannelsesstedet. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesstedet og barnets hjemsted.
Stk. 2. Medtages barnet, men ikke ægtefællen, til uddannelsesstedet ydes en tur-returrejse til den uddannelsessøgende og barnet, når ægtefællen også har forældremyndighed over barnet. Tur-returrejsen ydes mellem uddannelsesstedet og ægtefællens hjemsted.
Stk. 3. I stedet for en rejse efter stk. 2 kan der ydes en tur-returrejse til uddannelsesstedet for ægtefællen.
Stk. 4. Når uddannelsen eller opholdet i uddannelsesbyen varer mindre end 10 måneder kan der ikke ydes frirej se efter stk. l til 3.

§ 38. Der kan ydes fuld eller delvis dækning af rejseudgifter i forbindelse med:
1) udarbejdelse af obligatoriske specialer og hovedopgaver ved videregående uddannelser,
2) studierelevante praktikophold af mere end l måneds varighed og
3) studierelevante ophold ved en anden uddannelsesinstitution, herunder i udlandet.
Stk. 2. Rejsen, jf. stk. l, skal godkendes af en vejleder.
Stk. 3. Rejsen bør om muligt lægges i forbindelse med en sommer- eller juleferiefrirejse.

§ 39. I forbindelse med studieophold i udlandet af mere end 6 måneders varighed, som er arrangeret af internationale studenterudvekslingsorganisationer, ydes der en tur-returrejse mellem hjemstedet i Grønland og  København.

§ 40. Ved alvorlig sygdom eller død i den uddannelsessøgendes nærmeste familie ydes der en tur-returrejse mellem uddannelsesbyen og pågældende nærmeste families opholdssted.
Stk. 2. Ved nærmeste familie forståes den uddannelsessøgendes forældre, bedsteforældre, søskende, børn og ægtefælle.
Stk. 3. Det skal inden afrejse dokumenteres ved lægeerklæring, at sygdommen er så alvorlig, at pårørende sædvanligvis tilkaldes. Dødsfald dokumenteres med kopi af dødsattest eller lignende.

 

Kapitel 8.
Godstransport

§ 41. Når der er bevilget frirejse, jf. §§ 30 og 32, ydes fuld dækning af udgifterne til transport af en container på op til 7,32 m3 når:
1) der er bevilget medrejse for børn, jf. § 31, eller
2) samgifte uddannelsessøgende rejser sammen, og den normerede studietid er højere end 3 år.
Stk. 2. Samgifte uddannelsessøgende, der rejser samme strækning, kan maksimalt bevilges l container.
Stk. 3. Når der er bevilget transport af container, jf. stk. l, ydes der fuld dækning af udgifterne til transport, emballering, ind- og udpakning samt forsikring.
Stk. 4. I særlige tilfælde, hvor skibstransport ikke er mulig kan i stedet for bevilling af transport af container, jf. stk. l, ydes op til 1300,- kr. til dækning af udgifter til nødvendig luftfragt eller overvægt eller midlertidig opbevaring.

 

Kapitel 9.
Restancer

§ 42. Restancer for kost og logi, for meget udbetalt uddannelsesstøtte mv. forrentes ikke de første 3 måneder efter modtagelse af meddelelse om deres opståen. Forrentningen er herefter diskontoen, tillagt 4 % p. a. Rentetilskrivning sker månedligt.

 

Kapitel 10.
Garanti for lån

§ 43. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan stille garanti for studielån optaget i pengeinstitutter i Grønland på de lånevilkår, der er aftalt mellem Grønlands Hjemmestyre og pengeinstituttet.
Stk. 2. Ordningen etableres som en kassekredit og der skal for lånet underskrives gældsbrev på en af Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning godkendt formular.

§ 44. Der kan kun stilles garanti for studielån til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år og som opfylder betingelserne for at modtage uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Garanti kan ikke stilles til uddannelsessøgende, som gennemgår en studieforberedende eller grundlæggende uddannelse, jf. bilag 1.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan fravige stk. 2, når særlige forhold taler derfor.

§ 45. Der kan højst stilles garanti for lån inden for et på de årlige finanslove fastsat maksimumsbeløb pr. låntager.
Stk. 2. Når der er bevilget uddannelsesstøtte i mindre end 11 måneder nedsættes garantibeløbet til halvdelen.

§ 46. Tilsagnet om garanti skal angive maksimumbeløbet, jf. § 45, stk. 1. Garantien omfatter dog også renter og gebyrer, der følger af låneforholdet, men ikke omkostninger i forbindelse med lånets oprettelse eller forhøjelse af garantisummen.
Stk. 2. Garantimulighed, der ikke er udnyttet, kan ikke opspares eller overføres fra en bevillingsperiode til en anden.

§ 47. Garantien fortsætter under afviklingen af lånet, når låntager inden l år efter uddannelsens afslutning har truffet aftale med pengeinstituttet om afvikling af lånet. Afbrydes uddannelsen skal aftale dog være indgået inden 3 måneder efter afbrydelsen.
Stk. 2. Garantien fortsætter højst i 10 år efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan dog forlænge garantien ud over 10 år, når særlige forhold taler derfor.

§ 48. Pengeinstituttet tilstiller Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning en genpart af det for lånet udfærdigede gældsbrev.
Stk. 2. Pengeinstituttet afgiver til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning en årlig opgørelse pr. ultimo december måned rned angivelse af saldo for hver enkelt garanteret lånekonto.
Stk. 3. Pengeinstituttet afgiver til Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning hvert kvartal en opgørelse over Hjemmestyrets samlede garantiforpligtelse.
Stk. 4. Pengeinstitutterne skal informere Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning, når en låntager bliver i restance med betaling af mere end 2 ydelser.

§ 49. Pengeinstituttet kan kræve garantien indfriet, når det ikke har været muligt for pengeinstituttet at indgå aftale om afvikling af lånet inden udløbet af de i § 47, stk. l, nævnte frister.
Stk. 2. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning kan til enhver tid indfri en stillet garanti.
Stk. 3. Efter indfrielse af lån kan Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning fastsætte anden rentesats end aftalt mellem låntager og pengeinstitut. Fastsættes en anden rentesatsen er denne dog mindst Nationalbankens diskonto, tillagt 4 % p. a. Rentetilskrivning sker månedligt.

 

Kapitel 11.
Oplysningspligt, klageadgang og ikrafttræden

§ 50. Forhold, der i henhold til denne bekendtgørelse har betydning for udbetaling af uddannelsesstøtte og ydelse af garanti for lån er omfattet af oplysningspligten i Landstingsforordning om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning, § 12.

§ 51. Afgørelse truffet efter denne bekendtgørelse kan inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen skriftligt indbringes for Klagenævnet for Uddannelsesstøtte.
Stk. 2. Afgørelsen skal indeholde oplysning om klageadgangen.

§ 52. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.
Stk. 2. Følgende bestemmelser ophæves:
1) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 20. juli 1992 om uddannelsesstøtte.
2) Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning's cirkulære nr. 8/92 om uddannelsesstøtte.
3) Direktoratet for Erhvervsuddannelsen'3 cirkulære nr. 1/90 om regler for tildeling af uddannelsesstøtte til enkeltfagsundervisning under fritidsundervisningen.
4) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 17. juli 1992 om garanti stillet af Grønlands Hjemmestyre for lån i pengeinstitutter i Grønland til uddannelsessøgende.
5) Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning's cirkulære nr. 9/92 om garanti ydet af Grønlands Hjemmestyre for lån i pengeinstitutter i Grønland til uddannelsessøgende.
Stk. 3. Bevillinger og garantier, ydet efter de i stk. 2 nævnte bestemmelser, fortsætter dog på uændrede vilkår indtil deres udløb.
Stk. 4. Hvor ikke andet er fastsat, forrentes uddannelsesgæld til Grønlands Hjemmestyre ikke under uddannelsen. Efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse forrentes gælden med diskontoen tillagt l % p.a. Rentetilskrivning sker månedligt.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. december 1993
Marianne Jensen

/

Ejvind Christoffersen


Bilag