Landstingsforordning nr. l af 11. maj 1993 om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud.

I medfør af § 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

 

Kapitel l.
Kommunale beskæftigelsesprojekter

§ 1. For at afhjælpe øjeblikkelig ledighed og for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for ledige kan kommunerne oprette beskæftigelsesprojekter.

§ 2. Ved kommunale beskæftigelsesprojekter forstås beskæftigelsesprojekter, der etableres, drives og finansieres af en kommune alene eller flere kommuner i fællesskab.

 

Kapitel 2.
Indholdsmæssige krav til beskæftigelsesprojekterne

§ 3. Forinden iværksættelse af beskæftigelsesprojekter skal de lokale faglige organisationer og brancheforeninger have lejlighed til at udtale sig om de i § 4 og § 11 nævnte forhold.

§ 4. Etablering og drift af beskæftigelsesprojekter må ikke medføre, at der sker en reduktion i efterpørgslen efter produkter eller tjenesteydelser, der allerede produceres eller ydes af eksisterende virksomheder.
Stk. 2. Etablering og drift af beskæftigelsesprojekter må ikke medføre, at der sker en reduktion i antallet af praktikpladser til STI-elever.

§ 5. Beskæftigelsesprojekter må kun producere og afsætte produkter, såfremt afsætningen sker på markedsvilkår, herunder at der i salgsprisen er indeholdt en for brancheområdet sædvanlig avance.

§ 6. I beskæftigelsesprojekter med produktionsvirksomhed påhviler der kommunen en pligt til at sikre sig, at der anvendes grønlandske råvarer og halvfabrikata, hvor sådanne kan fremskaffes.

§ 7. Ansættelse i beskæftigelsesprojekter kan alene ske efter denne forordning, såfremt den ugentlige arbejdstid udgør mindst 20 timer.

 

Kapitel 3.
Betingelser for ansættelse i beskæftigelsesprojekter

§ 8. Ansættelse i beskæftigelsesprojekt forudsætter, at den lediges helbredsmæssige eller andre personlige forhold ikke er til hinder herfor.

§ 9. Ansatte på beskæftigelsesprojekter skal under projektets forløb stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gælder dog ikke formænd, instruktører og lignende.

 

Kapitel 4.
Løn- og arbejdsvilkår i beskæftigelsesprojekter

§ 10. For deltagelse i kommunale beskæftigelsesprojekter sker aflønning med en timetakst, der svarer til den til enhver tid gældende takst i henhold til landstingsforordningen om takstmæssig hjælp fra det offentlige.
Stk. 2. Lønnen beregnes ugevis på grundlag af det antal timer, som den ansatte har været beskæftiget, cf. dog stk. 3.
Stk. 3. For ansatte, der opfylder betingelserne for at modtage takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed efter forordningen om takstmæssig hjælp fra det offentlige, sker aflønning i henhold til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de sidste 13 uger forud for ledighedens indtræden, såfremt denne er større end den ugentlige arbejdstid i beskæftigelsesprojektet.
Stk. 4. Lønnen udbetales ugevis bagud.

§ 11. Arbejdsvilkårene iøvrigt skal svare til de vilkår, der overenskomstmæssigt er fastsat for tilsvarende arbejde, og hvor der ingen overenskomst er på området, skal arbejdsvilkårene svare til de vilkår, der sædvanligvis er knyttet til tilsvarende arbejde.

 

Kapitel 5.
Løntilskud til ansættelse

§ 12. For at afhjælpe øjeblikkelig ledighed og for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for ledige kan kommunerne give tilskud til, at disse ansættes i private og offentlige virksomheder og institutioner.

§ 13. Kommunen formidler gennem sin arbejdsmarkedsforvaltning kontakten til private og offentlige virksomheder og institutioner med henblik på anvisning af arbejdskraft med løntilskud.

§ 14. Kommunen fastsætter efter aftale med virksomheden eller institutionen tilskuddets størrelse, herunder eventuelle nedgradueringer af tilskuddets størrelse under ansættelsens forløb.

§ 15. Tilskudsperioden for den enkelte ansatte kan være op til 12 måneder, hvorefter tilskud kan ydes for en ny periode, såfremt betingelserne i denne forordning iøvrigt er opfyldt.

§ 16. Ansættelse med løntilskud efter denne forordning må ikke medføre en ubillig konkurrence over for andre virksomheder og institutioner.

 

Kapitel 6.
Betingelser for ansættelse med løntilskud

§ 17. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de sædvanlige ved tilsvarende arbejde.

§ 18. Ansættelse med løntilskud kan efter denne forordning alene ske, såfremt den ugentlige arbejdstid udgør mindst 20 timer.
Stk. 2. For personer, der opfylder betingelserne for at modtage takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed efter forordningen om takstmæssig hjælp fra det offentlige, skal den ugentlige arbejdstid som minimum svare til omfanget af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i de seneste 13 uger forud for ledighedens indtræden.

 

Kapitel 7.
Administration

§ 19. Kommunerne varetager administrationen af denne forordning.
Stk. 2. Kommunerne skal i forbindelse med administrationen føre statistik over alle de ansættelser, der sker med hjemmel i forordningen.
Stk. 3. Statistikken skal mindst indeholde oplysninger om følgende:
1) den ansattes navn og CPR-nr.,
2) beskæftigelsesprojekt eller ansættelse med løntilskud,
3) tidspunkt for ansættelsen,
4) ugentlig arbejdstid,
6) beskæftigelsesprojektets eller løntilskuddets varighed.
Stk. 4. Kommunerne har pligt til at indberette de i stk. 3 nævnte oplysninger til Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked. Der skal ske indberetning efter hvert kvartal. Første gang, der skal indberettes er senest den 1. oktober 1993 for perioden fra lovens ikrafttræden til og med 31. august 1993. Derefter skal der ske indberetning senest den l. i den næstfølgende måned efter hvert kvartals afslutning.
Stk. 5. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked fastsætter nærmere regler for indberetningens form og indhold.

§ 20. Finansieringen sker i form af offentlig hjælp efter landstingsforordningen om offentlig hjælp eller i form af takstmæssig hjælp efter landstingsforordningen om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

 

Kapitel 8.
Klage

§ 21. Afgørelser truffet efter denne forordning kan ankes efter bestemmelserne herom i landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation.

 

Kapitel 9.
Sanktionsbestemmelser

§ 22. Enhver, der deltager i administrationen af denne forordning, er ansvarlig efter kriminallovens regler om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv, selvom hvervet hviler på offentligt valg.

 

Kapitel 10.
Ikrafttræden

§ 23. Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen