Landstingsforordning nr. 2 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige foretages følgende ændringer:

 

1. I § 5 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Underholdshjælp kan, såfremt betingelserne i landstingsforordningen om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud er opfyldt, desuden udbetales som projektløn eller som løntilskud."

2. Efter § 12 indsættes:
"§ 12 a. Såfremt hjælpen ydes som projekt løn, j f. § 5, stk. 2, udmåles hjælpen efter § 9 i landstingsforordningen om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud.

§ 12 b. Såfremt hjælpen ydes som løntilskud, j f. § 5, stk. 2, fastsætter kommunen efter aftale med virksomheden eller institutionen tilskuddets størrelse."

3. Efter § 13 indsættes:
"§ 13 a. Såfremt hjælpen ydes som projektløn eller som løntilskud, jf. § 5, stk. 2, vil nægtelse af at påtage sig anvist arbejde, som den pågældende under hensyn til helbredsmæssige eller øvrige forhold kan påtage sig,   medføre bortfald af kravet på hjælpen

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen