Landstingforordning nr. 3 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige, som ændret senest ved landstingsforordning nr. 2 af 11. november 1986 og § 29, stk. 2 i landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990, foretages følgende ændringer:

 

1. § 8, stk. 4 affattes således:
"Det sociale udvalg standser udbetaling af hjælp, såfremt en person nægter at påtage sig anvist arbejde, herunder arbejde i kommunalt beskæftigelsesprojekt eller i en virksomhed eller institution med løntilskud, jf. landstingsforordningen om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud."

2. § 14, stk. 3 affattes således:
"Hjælpen beregnes på grundlag af det antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger og udbetales ugevis bagud, dog højst for 40 timer pr. uge. Deltagelse i beskæftigelsesprojekt og arbejde i en virksomhed eller institution med løntilskud i henhold til landstingsforordningen om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud sidestilles beregningsmæssigt med almindelig beskæftigelse."

3. Efter § 14 indsættes:
"§ 14 a. Takstmæssig hjælp i forbindelse med arbejdsløshed kan udbetales som projektløn eller som løntilskud, såfremt betingelserne herfor i landstingsforordningen om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud er opfyldt."

4. § 15, stk. 4 affattes således:
"Det sociale udvalg standser udbetaling af hjælp, såfremt en person nægter at påtage sig anvist arbejde, herunder arbejde i kommunalt beskæftigelsesprojekt eller i en virksomhed eller institution med løntilskud, jf. landstingsforordningen herom."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juli 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen