Landstingsforordning nr. 4 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn.

 

§ l

I landstingsforordning nr. 9 af 28. oktober 1982 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn, som ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 11. november 1986, foretages følgende ændringer:

 

1. § 3, stk. 3. l punktum affattes således:
"Tilskud til barnets underhold forfalder på barnets fødselsdag og halvårsdagen herfor, dog at udbetaling skal finde sted på den sidste hverdag før forfaldsdagen, hvor udbetalingsmyndigheden har ekspeditionstid."

2. Efter § 16 indsættes:

"Kapitel 6a.
Adoptionstilskud

§ 16a. Forældre, der adopterer et udenlandsk barn, har ret til et engangsbeløb, der andrager 3 x den til enhver tid gældende takst for årligt normalbidrag, jf. § 2, stk. l, nr. 1. Retten til adoptionstilskud er betinget af, at adoptionen er formidlet gennem en af de af justitsministeriet godkendte organisationer i medfør af adoptionsloven.
Stk. 2. Adoptionstilskud udbetales af adoptivforældrenes hjemkommune efter ansøgning, og kan udbetales, når de adoptionssøgende forældre kan dokumentere, at barnet er ankommet til Grønland. Adoptionstilskuddet kan dog udbetales tidligere, såfremt de adoptionssøgende forældre har rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afhentelse af barnet i Danmark eller i udlandet, når det dokumenteres, at et barn er anvist, og at afholdelse af udgifter til rejse i den anledning er umiddelbart
forestående."

3. § 19, stk. l affattes således:
"Udgifter efter kapitel 2 og kapitel 6 a afholdes af Landskassen."

 

§ 2

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. juni 1993. Retten til tilskud efter § 16 a indtræder, hvis adoptivbarn anvises efter landstingsforordningens ikrafttræden.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen