Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sundhedsassistent og sygeplejerske.

I medfør af § l i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

 

§ 1. Sygeplejerskeuddannelsen skal kvalificere til opnåelse af autorisation som sygeplejerske.
Stk. 2. Sygeplejerskeuddannelsen varetages af sygeplejeskolen.

§ 2. Optagelse til sygeplejerskeuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en gymnasial uddannelse.
Stk. 2. Ansøgere med anden uddannelse med relevant bogligt indhold kan søge optagelse.

§ 3. Uddannelsen er 4-årig og omfatter 2 dele.
Stk. 2. Efter bestået 1. del kan der udstedes bevis som sundhedsassistent.
Stk. 3. Efter bestået 2. del udsteder sygeplejeskolen bevis for gennemført uddannelse til sygeplejerske med angivelse af resultaterne af aflagte prøver og standpunktsbedømmelser.

§ 4. Efter bestået 1. del kan der gives orlov fra uddannelsen i op til 3 år.

§ 5. Undervisningen, der er vederlagsfri, er åben for enhver, der opfylder optagelsesbetingelserne j f. §§ 2 og 6.

§ 6. Landsstyret fastsætter bestemmelser om uddannelsens dimensionering, opbygning, varighed, mål, indhold af teori og praktik, bedømmelse og prøver samt om optagelse til uddannelsen.

§ 7. Landsstyret fastsætter bestemmelser om videreuddannelse af sundhedsmedhjælpere til sygeplejerske.

§ 8. Landsstyret nedsætter et uddannelsesråd, der består af personer med faglig viden indenfor sundheds- og uddannelsesområdet.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler om rådets sammensætning, kompetence og opgaver.

§ 9. Landstingsforordningen træder i kraft den l.juli 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen