Landstingsforordning nr. 14 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om pensioner og ældreinstitutioner m.v., som ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 9. april 1992, foretages følgende ændringer:

 

1. § l, stk. 2 affattes således:
"Pension kan tilkendes nordiske statsborgere fra Finland, Island, Norge og Sverige i kraft af Nordisk Konvention om Social Sikring af 15. juni 1992, når den pågældende har haft bopæl i Grønland i mindst 3 år."

2. § l, stk. 3 affattes således:
"Retten til pension optjent i Grønland bevares, når den skal beregnes efter Nordisk Konvention om Social Sikrings regler, uanset om den pågældende måtte have bopæl udenfor Grønland, men indenfor EØS-aftalens geografiske område."

3. I § l indsættes herefter som stk. 4-10:
"Stk. 4. Retten til fuld alderspension er betinget af mindst 40 års bopæl i Grønland mellem det fyldte 15. og det fyldte 60. år. Er betingelsen for fuld pension ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 40 år.
Stk. 5. Ret til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden udgør mindst 4/5 af årene fra det fyldte  15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Er betingelsen for fuld pension ikke opfyldt, fastsættes pensionen efter forholdet mellem bopælstiden og 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Den beregnede del af pensionen nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedel af fuld pension.
Stk. 6. Når en førtidspensionist overgår til alderspension udbetales pensionen med samme antal fyrretyvendedele som det, hvormed pensionen tidligere har været udbetalt.
Stk. 7. Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder mellem det fyldte 15. år og det fyldte 60. år. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid nedsættes til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension.
Stk. 8. Pension kan tilkendes personer, som ikke har indfødsret i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, når ansøgeren har haft fast bopæl i Grønland i mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Indgives ansøgning efter det fyldte 60. år, skal bopælskravet være opfyldt ved det fyldte 60. år.
Stk. 9. Landsstyret kan fastsætte regler om fravigelse af bestemmelserne om bopæl, indfødsret, optjening og udbetaling, når det sker for at opfylde aftaler med rigsmyndighederne eller med andre stater.
Stk. 10. Når særlige omstændigheder taler for det kan Landsstyret tillade, at retten til pensionen bevares for personer, der tager bopæl i udlandet efter at have fået tillagt pension."

4. I § 8, stk. 4 indsættes som 3. punktum.:
"Landsstyret fastsætter regler for indkomstregulering af grundbeløbet, når pensionisten har indtægter, der ikke er skattepligtige i Grønland."

5. I § 8 indsættes som stk. 7:
"Ved beregning af pension, der ydes med et antal fyrretyvendedele af fuld pension (grundbeløb), jf. § l, stk. 4, 2. punktum og § l, stk. 5, 2. punktum, beregnes først et fuldt grundbeløb i henhold til § 8, stk. 1-6. Det således beregnede grundbeløb nedsættes til de beregnede fyrretyvendedele. Der sker ikke nedsættelse af tillæg."

6. I § 12 indsættes som 3. punktum.:
"Tillægget udbetales ikke til pensionister, der har bopæl udenfor Grønland."

7. § 19, stk. l, 2. punktum, affattes således:
"Ved flytning fra Grønland stoppes udbetalingen ved udgangen af flytningsmåneden, jf. dog stk. 3."

8. I § 19 indsættes herefter som stk. 3:
"Landsstyret fastsætter regler for hvorledes pensionsdele udbetales til personer, hvis pension skal beregnes efter bestemmelserne i § l, stk. 3."

9. § 27 affattes således:
"Udgifter til grundbeløb og børnetillæg afholdes af landskassen. Øvrige udgifter, herunder personlige tillæg, afholdes af de enkelte kommuner. Landsstyret fastsætter regler om refusion, regnskabsaflæggelse og revision."

 

§ 2

Landstingsforordningens § l, punkt 9 træder i kraft den 1. januar 1994. De øvrige bestemmelser træder i kraft samme dato som Nordisk Konvention om Social Sikring af 15. juni 1992 får gyldighed for Grønland. Pensionsansøgninger, der indgår fra denne dato behandles efter landstingsforordningens nye regler.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen