Landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.

I medfør af § l, nr. l, i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet og §§ l, 2 og 5 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

 

Erhvervsuddannelser m.v.

§ 1. Landsstyret gennemfører erhvervsuddannelser, der fremmer de erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske målsætninger fastsat af Grønlands Landsting.
Stk. 2. Ved erhvervsuddannelser forstås:
1) Uddannelser, der fører frem til medhjælperniveau eller faglært status indenfor de fag, der er omfattet af Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq (erhvervsmæssige grundlæggende uddannelser).
2) Uddannelser indenfor søfartsområdet.
3) Faglige overbygningsuddannelser.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om de enkelte uddannelser.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 gælder ikke for uddannelser, der ved andre landstingsforordninger er fastsat  regler om.

§ 2. Landsstyret fastsætter efter forhandling med KANUKOKA regler om kommunal medfinansiering af erhvervsuddannelser eller dele heraf.

§ 3. Erhvervsuddannelser står åbne for enhver, der opfylder de til enhver tid fastsatte optagelsesbetingelser jf. § 1, stk. 3, og som
1) har fast bopæl i Grønland eller
2) har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højest har haft bopæl udenfor Grønland i 3 år.
Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland, jf. stk. l, regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold når grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.

§ 4. Undervisningen er vederlagsfri for deltagerne.
Stk. 2. Landsstyret kan bestemme, at deltagere i erhvervsuddannelser helt eller delvist skal betale for de undervisningsmidler, der bliver deltagernes ejendom.

§ 5. Landsstyret nedsætter et uddannelsesråd, der rådgiver Landsstyret i generelle spørgsmål inden for uddannelsesområdet. Landsstyret fastsætter forretningsorden for uddannelsesrådet.
Stk. 2. Landsstyret kan nedsætte særlige sagkyndige råd, når der skønnes behov herfor.

 

Uddannelsesstøtte

§ 6. Grønlands Hjemmestyre yder uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, der gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte.
Stk 2. Landsstyret fastsætter hvilke uddannelser, der giver ret til uddannelsesstøtte. Uddannelserne udvælges blandt:
1) uddannelser, som fører frem til erhvervskompetence,
2) studieforberedende og gymnasiale uddannelser og
3) uddannelser inden for kunst, musik og anden kulturel virksomhed.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om ansøgningsprocedure, ansøgningsfrister, adgangskrav, valg af uddannelsesinstitution m.v. for de uddannelser, der giver ret til uddannelsesstøtte.
Stk. 4. Uddannelsesstøtten ydes til gennemførelse af uddannelser i Grønland. Der kan ydes uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland, såfremt:
1) uddannelsen kan påregnes at give beskæftigelse i Grønland, og
2) en lignende uddannelse ikke kan fås i Grønland.

§ 7. Uddannelsesstøtten ydes som stipendium, lån eller som garanti for lån.
Stk. 2. Landstinget fastsætter størrelsen af det månedlige stipendium på de årlige finanslove.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om uddannelsesstøttens art og omfang samt om betingelser for modtagelse af uddannelsesstøtte. Forinden forelægges forslaget for de uddannelsessøgendes organisationer til udtalelse.

§ 8. For at opnå uddannelsesstøtte kræves dansk indfødsret.
Stk. 2. Udlændinge kan dog opnå uddannelsesstøtte, hvis de i henhold til internationale overenskomster har ret til uddannelsesstøtte på lige fod med danske statsborgere .

§ 9. Til uddannelser i Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der har fast bopæl i Grønland.

§ 10. Til uddannelser uden for Grønland kan der ydes uddannelsesstøtte til personer, der
1) har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har haft det i 5 år umiddelbart forud herfor eller
2) har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højest har haft bopæl udenfor Grønland i 3 år.
Stk. 2. Som bopæl uden for Grønland, jf. stk. l, regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold når grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet.

§ 11. Uddannelsessøgende, der modtager offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostninger, kan udelukkes fra at modtage uddannelsesstøtte.

§ 12. Uddannelsessøgende skal meddele alle oplysninger om deres forhold, som er af betydning for tildelingen af uddannelsesstøtte og evt. senere ændringer i disse forhold.
Stk. 2. Meddeler en uddannelsessøgende urigtige eller mangelfulde oplysninger om de i stk. l nævnte forhold, eller undlader at give meddelelse om ændringer heri, kan Landsstyret kræve uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte tilbagebetalt med påløbne renter. Landsstyret fastsætter rentesatsen.
Stk. 3. Landsstyret kan endvidere som supplement til det i stk. 2 nævnte krav om tilbagebetaling udelukke en uddannelsessøgende fra at modtage uddannelsesstøtte i en vis periode eller for altid. Det samme gælder, hvis en uddannelsessøgende overtræder vilkår for tidligere tildelt uddannelsesstøtte.

§ 13. Landsstyret kan i uddannelsesstøtten tilbageholde et kontingent til de uddannelsessøgendes organisationer.
Stk. 2. Den uddannelsessøgendes organisation skal straks skriftligt give meddelse til Landsstyret, når en uddannelsessøgende udmelder sig af organisationen.

 

Erhvervsvejledning

§ 14. Landsstyret sikrer, at kommunerne og uddannelsesstederne får stillet de nødvendige vejledningsmaterialer til rådighed.

 

Dispensation og klage

§ 15. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde fravige bestemmelserne i § 3, § 6, stk. 4, § 8, stk. l, § 9 og § 10.

§ 16. Afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte efter §§ 6-13 kan skriftligt indbringes for Klagenævnet for Uddannelsesstøtte inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for andre administrative myndigheder.
Stk. 2. Klagenævnet består af en formand og 3 medlemmer, der alle udpeges af Landstinget for dettes valgperiode. Et medlem udpeges efter indstilling fra de uddannelsessøgendes organisationer.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter forretningsorden for klagenævnet.

§ 17. Klage over andre afgørelser truffet efter denne forordning kan inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen indbringes for landsstyret.
Stk. 2. Stk. l gælder ikke for områder, hvor der er fastsat andre klageregler.

 

Ikrafttrædelse

§ 18. Forordningen træder i kraft 1. januar 1994, med virkning for støtteåret 94/95.
Stk. 2. Samtidigt ophæves landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.
Stk. 3. Administrative bestemmelser fastsat i henhold til:
1) den i stk. 2 nævnte forordning,
2) landstingsforordning nr. 5 af 24. oktober 1980 om erhvervsfaglige grunduddannelser i Grønland,
3) landstingsforordning nr. 4 af 24. oktober 1980 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning eller
4) landstingsforordning nr. 2 af 16. november 1984 om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvej ledning
forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves afbestemmelser fastsat i henhold til denne forordning.
Stk. 4. Bevillinger af uddannelsesstøtte efter den i stk. 2 nævnte forordning forbliver i kraft til deres udløb.
Stk. 5. §§ 3 og 10 gælder ikke for uddannelsessøgende, der er optaget på en uddannelse før den 1. januar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen